ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №631, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 52400.50.48 с площ 500 кв. м. – част от ПИ 52400.50.1, местност „Чавко поле“ от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517