ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

До Владислав Бориславов Лазов от гр. София, ул. „Проф. д-р Дим. Атанасов”, №12, ет. 3, ап. 10

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1642/14.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот УПИ XVIII-26, кв. 3, местност по действащия план за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение от „за жилищно застрояване с малка височина“ в „за обществено обслужващи дейности“.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517