ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

 До Даниела Александрова Кръстева и Анета Александрова Малинова- Бучева

         Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1600/08.12. 2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца“, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно застрояване, с нормативи  в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

          Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая № 19 ет. 1 – Община Кюстендил.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517