ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.4, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБС-ТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със  Заповед № РД-00-1558/30.11.2021 г. е одбрен проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, за промяната на предзначението  на земята от „земеделска“ за „неземеделска“.

            Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

            Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517