ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

До Мария Божидарова Станоева, Нели Павлова Макариева и Ралица Здравкова Томова от гр. София, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1547 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1562/ 30.11.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – работен устройствен план (РУП)) за УПИ XI–1162, кв. 144 по ПРЗ на гр. Кюстендил, който УПИ е идентичен с ПИ 41112.500.1548 по КККР на гр. Кюстендил. С проекта се предвижда едноетажно надстрояване на съществуващата сграда с идентификатор 411121.500.1548.1, както и едноетажна пристройка към северозападната стена на същата сграда.

Възложител на проекта е Славяна Стоянчова Иванчева

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд , гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517