ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

До Валентин Стоименов Бакалски от гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №63

         На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1565/30.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение границите на имот планоснимачен № 72 и попълване на кадастралната основа на плана за  регулация с новообразуван поземлен имот с планоснимачен №336 с площ 617 кв.м., идентичен с УПИ III - 72, кв. 31 по плана за регулация на с. Скриняно-Николичевци, община Кюстендил.         

         В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517