ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-3/06.12.2021 г. е одобрен план на ново-образуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.
           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обяв-лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517