ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект за изменение на Подробен устройствен план

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1696/ 29.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, в обхвата на УПИ I – „За ОбНС“ в квартал 57 по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил. С проекта се разре-шава изменение на уличната регулация на улица с о.т. 216-о.т.221, заличаване на УПИ I “За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 583, 585 и 586 и УПИ II „За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 586, 967 и 968 като сградите, собственост на заявителя се запазват.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „Кирилови-08-Кюстендил“ ЕООД, с. Драговищица, общ. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517