Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
IT1

IT1

23 Окт 2020

По проект „Подкрепа за деца и младежи в Община Кюстендил ”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0023-С01, процедура BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1  по ОП РЧР 2014-2020. може да видите тук

23 Окт 2020

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №268, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г.,  Протокол №12 Общинският съвет одобрява Проект за подробен устройствен план - план за регулация  (ПУП-ПР) и подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за територията на местност Хисарлъка землище на гр. Кюстендил във фаза – окончателен проект в обхват на територията с граници, както следва:

  • От север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил;
  • От изток – вилна зона, съгласно предвижданията на ОУПОК;
  • От запад – горска територия от землището на гр. Кюстендил;
  • От юг – землищни граници на с. Богослов и с. Слокощица, общ. Кюстендил.

С решението се одобряват схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в горепосочения обхват.

Възложител за изработване на ПУП-ПРЗ е Община Кюстендил.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд – Кюстендил, по реда на АПК в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 71/23.10.2020 г.

Поставено на таблото и сайта на Община Кюстендил на 23.10.2020 г.

21 Окт 2020

До Иван Димитров Христов от гр. София, бул. „Цар Борис” №328

До Николина Тончева Лазова от гр. Кюстендил, ул. „Костадин Попандов“ №4

До Васил Тончев Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №52, ет. 1, ап. 1

 Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1009/18.09.2020 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната оценка на 25 м2 от предоставената за ползване на Милчо Тодоров Александров земя – поземлен имот № 17680.39.79 в местността Гола Велика, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, целия с площ 445 м2.

 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

 

 

 

21 Окт 2020

До Стефан Здравчов Симеонов, Румен Павлов Миленов, Георги Добринов Атанасов, Елеонора Райчова Георгиева, Светослав Радославов Велков, Антон Василев Стойнев, Мартин Георгиев Деянов, Цветанка Костадинова Манасиева, Гергана Миланова Христова, Милан Христов Иванков, Иван Любенов Йотов, Верка Методиева Кръстанова, Катя Емилова Ангелова, Кристиан Златков Георгиев, Миодраг Стоянов Димчич, Васил Борисов Петров, Траянчо Яков, Даниела Илиевска, Десислава Георгиева Мирчева, Рени Руменова Петрова, Цветан Пламенов Янчев, Мериам Ахмед Заргуни може да видите тук.

20 Окт 2020

Кметът на Община Кюстендил - Петър Паунов , заедно с председателят на Сдружение по туризъм – гр. Кюстендил – Станислав Георгиев, присъстваха на Кръгла маса „Българските балнеокурорти – устойчиви европейски здравни дестинации“ в гр. Сандански, по покана и организация на Български съюз по балнеология и СПА туризъм.

Специални гости на дискусията бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и заместник-министърът на туризма г-н Любен Кънчев, а целта на събитието - обсъждане на възможностите за подобряване на инфраструктурата в СПА дестинациите с цел устойчивото развитие на населените места в България, на чиято територия има находища на минерална вода, използвайки различните инструменти за европейско финансиране, предвидени в програмен период 2021-2027.

Заедно с Община Кюстендил участие взеха и други общини-членове на Български съюз по балнеология и СПА  - Сандански, Велинград,  Хисаря, Чепеларе, Разлог, Гърмен, Самоков, както и от целия Управителен съвет, председателите на сдруженията на хотелиерите и ресторантьорите в други градове и членове – инвеститори в сектора.

По време на дискусията заместник-министър Деница Николова презентира основните акценти, които ще бъдат заложени за финансиране с европейски средства в следващия програмен период 2021-2027, един от които е извеждането на икономическия потенциал на територията. „Оттук нататък за нас акцентът в сектор туризъм ще бъде по какъв начин може да генерираме по-голяма брутна добавена стойност, по-голяма заетост на хората и съответно да повишим стандарта на живот чрез повишаване на доходите на хората, които работят в сектора“, каза още зам.-министър Николова.

Заместник-министърът на туризма г-н Любен Кънчев приветства инициативата и участниците в Кръглата маса с приветствие от вицепремиера и министър на туризма г-жа Марияна Николова. В обръщението на министъра се посочва, че показателен за бъдещето на здравния и СПА туризъм е фактът, че в условията на пандемия вследствие на COVID-19, интересът към този туристически продукт е висок.

Според председателя на Сдружение по туризъм – Кюстендил безопасността, климатът, природата и високото качество на услугите, предлагани в града, са факторите поради които туризмът в региона се е запазил като стабилен отрасъл през последните месеци и работата с Община Кюстендил в посока развитието на медикъл и балнео сектора ще доведе не само до полуляризация на града като древен курорт с балнеоложки традиции, но и възможността за обособяване на региона като сигурна дестинация в условия на пандемия.

16 Окт 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №271, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г. с протокол №12/30.09.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.32.201 местност Мичевица по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ -  за обществено обслужване-автосервиз. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Соня Георгиева Сотирова, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

16 Окт 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №275, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г. с протокол №12/30.09.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.25.162 местност Жабокрътски рид по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ -  „за производствени и складови дейности“. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев – управител на „АЙ КЮ ЛОГИСТИК“, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

15 Окт 2020

           На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общинска администрация–Кюстендил уведомява всички заинтересовани лица, че е започнало производството за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, находящ се в землището на с. Чудинци, общ.Кюстендил, представляващ ПИ с идентификатор 81606.2.11, местност „Конярска махала“, вид територия урбанизирана, ниско застрояване /до 10 м./,стар номер по КВС 002011, с площ 2972 кв.м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 81606.2.8 и ПИ с идентификатор 81606.2.10.   

На основание чл.68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация , съдържаща се в

преписката по издаване на общия административен акт.

На основание чл.69 от АПК, заинтересованите лица в производството по издаването на акта могат да участват в него,чрез писмени

предложения и възражения на e-mail адрес :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Кюстендил, гр.Кюстендил, обл. Кюстендил, пл.Велбъжд №1 в рамките на 1/един/ месец, считано от датата на побликуване на това съобщение

 Съгласно разпоредбите на чл.34 от АПК, заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или според техническите възможности – копия за тяхна сметка.

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик на гореописания имот, кмета на Община Кюстендил ще издаде заповед за установяване на владението/завземането/върху имота, която ще бъде съобщена по реда на АПК.

 

12 Окт 2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ,

 

Приемете моите искрени и най-сърдечни поздравления по случай Деня на българската община.

 През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат това решение отбелязването на Деня на българската община да бъде 12 октомври, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

Обръщам се с огромна благодарност към всички Вас, за всеотдайността и неуморния труд, за отговорността, с която подхождате, за усилията, които полагате, за да можем всички ние, изпълнявайки отговорната си обществена роля, да отговорим на очакванията на гражданите, за да изпълним своя дълг. Можем да се гордеем с постигнатите до днес резултати в обслужването на гражданите, в работата по подобряване на инфраструктурата,  в реализирането на мащабни проекти и привличането на инвеститори, в активността ни за развитието на културата, здравеопазването, младежките дейности, туризма и спорта, в предоставянето на по-качествени социални услуги.

Бъдете удовлетворени и горди от работата си, отговорни и последователни в действията си за издигане авторитета на Община Кюстендил!

Бъдете здрави и благословени!

Честит празник!

 

ПЕТЪР ПАУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

05 Окт 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №249, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2020 г. с протокол №11/27.08.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Страница 1 от 36

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни