Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Преместваеми обекти

  • Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, приета с Решение № 767/31.07.2014 год. на Общински съвет-Кюстендил може да видите тук
  • Допълнителна информация за унифицираните информационно-указателни табели може да видите тук

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил" може да видите тук.

Инвестиционно предложение за "Реконструкция на съоръженията към "Стар каптаж", "Нов каптаж" и "Нова помпена станция" може да видите тук.

Проекти за подробни устройствени планове

Проект за подробен устройствен план - парцеларен план/ПУП - ПП8 за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН 20кV захранване на „Предприятие за производство на сокове“ в ПИ 44183.30.42, м. „Топилата“ по КККР на село Лозно, Община Кюстендил може да видите тук

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник“, землище гр. Кюстендил. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 59/26.07.2019 г.може да видите тук ,тук,тук,тук,тук,тук.

 

Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 58/23.07.2019 г. може да видите тук  тук и  тук.

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ)  и план за регулация (ПУП - ПР) за местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук и  тук. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 45/07.06.2019 г

Съобщението на ПУП-ПР и ПУП- ПЗ за местност Хисарлъка на осн. чл.128, ал.2 от ЗУТ може да видите тук.

Протокола на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ за приемане на доклада за определените пазарни стойности преди и след урегулирането на предварителния проект за ПУП- ПР и ПУП- ПЗ на местност Хисарлъка може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) за УПИ XVII – 2525 за „Жс“, по плана на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-583/03.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук.

Предварителния проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в обхвата на кв.25, по плана на град Кюстендил може да видите тук,  тук и тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил – ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. Възложител на проекта е „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград“ – ТП ДЛС „Осогово“, гр.Кюстендил, може да видите тук.

 

Подробен устройствен план – парцеларен план ПУП-ПП за траен горски път „Дождевско дере“ на територията на ТП ДГС „Кюстендил“ в обхвата на ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ 000314 и ПИ 000245 от КВС на землище с. Горно Уйно. Всички имоти са държавна собственост, може да видите тук.

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ. Проектът обхваща част от местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил, с граници: (юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево” и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, изток – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил и запад – „Соволско шосе”), може да видите тук.

 

Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ)  за местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, може да видите тук.

 

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3322 и УПИ XI - „За обществено жилищно строителство”, квартал 74, гр. Кюстендил и изменение на плана за застрояване в обхвата на новообразувания УПИ I-1715, 1704, кв. 74, одобрен със Заповед №РД-00-181/23.02.2018 г. може да видите тук.

 

Предварителен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация на местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук. и може да видите тук.

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от местност Лозенски механи, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, може да видите тук.

Регистри

Публичните регистри по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията на издадените актове от административните органите към Община Кюстендил на
• актове за изработване на устройствени планове, може да видите тук.
• актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им, може да видите тук.
• издадените разрешения за строеж, може да видите тук.
• въведените в експлоатация строежи, може да видите тук.
Други регистри по ЗУТ, са достъпни на Адрес.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни