ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект "Подкрепа за лица с психични разстройства в Община Кюстендил“

 

От 29.09.2022 г. Община Кюстендил стартира проект № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 „Подкрепа за лица с психични разстройства в Община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез ЕСФ.

Продължителност на проекта: 10 месеца
Обща стойност на проекта: 499 631, 25 лева, от които 424 686, 56 лв. финансирани от ЕСФ и 74 944, 69 лв. - национално финансиране.

Основна цел на проекта е създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за лица с психични разстройства, чрез разкриване и предоставяне на нови резидентни услуги в община Кюстендил - Защитено жилище за 8 бр. жени с психични разстройства и Защитено жилище за 6 бр. за мъже с психични разстройства. Настоящето проектно предложение подкрепя процеса по деинституционализация на грижата за лицата, настанени в специализирани институции и закриване на тези институции.

Целевите групи са:
    Хора с увреждания – 2 бр. Защитено жилище за лица с психични разстройства за 8 жени и 6 мъже;
    Служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация - 10 бр.;
    Лица, заети в специализираните институции - 14 бр.

Основни дейности:
Дейност 1 „Подбор и наемане на персонал за социалната услуга „Защитено жилища за лица с психични разстройства" – 2 бр“ За предоставяне на социалната услуга "Защитено жилище 1 /за жени/" с адрес гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон I“ № 44 на трудов договор ще се наеме следния персонал: Ръководител - 1/2 щ. бр., Социален работник -1/2


щ. бр., Мед. Специалист – ½ щ. бр., Домакин/Работник поддръжка - 1/2 щ. бр. и Социален терапевт - 5 щ. бр. За предоставяне на социалната услуга "Защитено жилище 2 /за мъже/" с адрес гр. Кюстендил, ул. „Цар Асен“ № 7“ на трудов договор ще се наеме следния персонал: Ръководител -1/2 щ. бр., Социален работник -1/2 щ. бр., Мед. Специалист – ½ щ. бр., Домакин/Работник поддръжка - 1/2 щ. бр. и Социален терапевт - 3 щ. бр.

Дейност 2 „Подготовка, преместване и настаняване на потребителите в 2 бр. Защитени жилища“ - С тази дейност се цели безпроблемно и безболезнено извеждане на потребителите от институции или от общността и настаняването им в среда близка до семейната, съобразено с индивидуалността на всеки потребител.

Дейност 3 „Предоставяне на социалните услуги Защитено жилище – 2 бр.“ Предоставянето на услугите Защитено жилище 1 с капацитет 8 бр. жени и Защитено жилище 2 - за 6 бр. мъже ще осигури по-добро качество на живот на 14 потребители, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Дейност 4 „Оборудване и обзавеждане за помещенията на ЗЖ – 2 бр.“ – В настоящето проектно предложение Община Кюстендил залага закупуване на оборудване и обзавеждане за помещенията, в които ще се предоставят новите услуги.

Споделете в социалните мрежи:

Избори

Споделете в социалните мрежи:

Проект “Патронажна грижа + в Община Кюстендил-Компонент 2”

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:

•    Медицински специалист – 2 щ. бр. с основно месечно трудово възнаграждение 1340, 00 лева (хиляда триста и четиридесет лв.);

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 2 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
- Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец може да видите тук;;
- Автобиография - по образец може да видите тук;;
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Методика за определяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1, ет. 2, стая 50 /Община Кюстендил/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.
На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1 от 11.08.2022 г. до 26.08.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътрешен 230

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 29.08.2022 г. на информационното табло на Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

..........................................................................................................................................................................................................................................

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:
•    Медицински специалист – 1 щ. бр.;

        Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Медицински специалист - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
- Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец може да видите тук;
- Автобиография - по образец може да видите тук;
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Методика за определяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1, ет. 2, стая 50 /Общинска Кюстендил/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.
На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1 от 30.05.2022 г. до 17.06.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътрешен 230

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 21.06.2022 г. на информационното табло на Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:

  • Социален медиатор – 1 щ. бр.;
  • Медицински специалист – 1 щ. бр.;

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 Социален медиатор – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява приема на потребители в Центъра;

2/ Подпомага дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

3/ Съдейства за изготвянето на графиците на персонала по предоставяне на услугата;

4/ Участва в мобилната работа на екипа като презентира предлаганите услуги в Центъра;

5/ Отговаря и води личните досиета на потребителите и задължителната документация на Центъра;

6/ Организира изготвянето на оценка на потребностите и индивидуалните планове на потребителите;

7/ Отговаря за изпълнетието на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;

8/ Работи в посока за подобряване на социалния статус на потребителите;

9/ Подпомага потребителите при поддържането на социални контакти и социално включване;

10/ Съдейства за снабдяване на технически помощни средства при необходимост;

11/ Оказва съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален и битов характер, като осъществява контакти с техните близките и роднини;

12/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

13/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

  1. Медицински специалист - 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

 Попълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

  • Да притежават компютърна грамотност.
  • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
  • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
  • Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Обявление
  2. Подбор по подадените документи
  3. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец; може да видите тук;

-  Автобиография - по образец; може да видите тук;

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

-  Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

Методика за предостваяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- компонент 1" може да видите тук

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1, ет. 2, стая 50 /Общинска Кюстендил/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.

На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1 от 13.04.2022 г. до 29.04.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-66, вътрешен 230

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 03.05.2022 г. на информационното табло на Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следната длъжност:

• Медицински специалист – 1 щ. бр.


Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
- Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец; може да видите тук;
- Автобиография - по образец; може да видите тук;
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

Методика за предостваяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- компонент 1" може да видите тук
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1, ет. 2, стая 50 /Общинска Кюстендил/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендилщ. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.
На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1 от 24.03.2022 г. до 04.04.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътрешен 230

ВАЖНО:  Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 05.04.2022 г. на информационното табло на Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


От 13.04.2022 г. Община Кюстендил стартира проект BG05M9OP001-6.004-0055-C01 „Патронажна грижа + в Община Кюстендил“ по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
Продължителност на проекта: 7 месеца
Обща стойност на проекта: 458 739, 60 лева, финансирани от Европейски социален фонд
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Целевите групи са:
-  Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги;
-  Служители на доставчици на социални услуги;
-  Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности /ДДД/;
-  Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
Основни дейности:
Дейност 1 - Предоставяне на интегрирани услуги от "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/ - В услугата ЦПГ ще бъдат назначени, следните служители: Медицински специалист– 7 щ. бр.; Социален медиатор – 6 щ. бр.; Психолог – 1 щ. бр. Кинезитерапевт/рехабилитатор – 1 щ. бр. и Ръководител - 1 щ. бр.

ЦПГ е разкрит в изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.040-0018-С01 "Патронажна грижа в Община Кюстендил" Компонент 2 по ОП РЧР към Комплекс за социални услуги - Кюстендил с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. "Яворов" №6, ет. 1, каб. 117 и каб. 412, ет. 4.

В ЦПГ ще се предоставят следните услуги:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички населени места на територията на община Кюстендил.
2. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата. Дейността ще осигури подходящи социални и здравни услуги за населението за неговата подкрепа и защита в ситуация на кризи.
Дейностите са насочени изцяло към възрасти хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.
Служителите на ЦПГ ще изпълняват служебните си задължения с вече закупените 4 автомобила по Компонент 2.
Дейност 2 - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Кюстендил
Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства.
Предвидените в проекта разходи за дейностите по превенция на COVID 19 в социални услуги, държавно делегирани дейности са: разходи за възнаграждения и осигурителни вноски; лични предпазни средства, дезинфектанти; услуги по дезинфекция; разходи за тестване на служители и потребители за COVID 19; разходи за оборудване – компютри, таблети, телефони само за социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел адаптиране и приспособяване на средата на услугите в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (консултативни услуги в дневни центрове, ЦОП, ЦСРИ и др.); разходи за СМР.

 

Споделете в социалните мрежи:

Административни услуги по местни данъци и такси

Телефон Дирекция "Местни приходи" : 078/ 55 20 42

Телефон "Данъчни инспектори":  0882/ 88 51 12

Данъчна декларация по чл. 14, ал.2 от ЗМДТ ( образец );

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти ( образец );

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества ( образец );

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение ( образец );

Данъчна декларация  по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък (образец)

Патентни дейности  и размер на дължимият годишен данък ( образец )

Данъчна декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници. ( образец )

Обстоятелства водещи до подаване на декларация по чл.54 от ЗМДТ:

-  пътното превозно средство е придобито по наследство;

-  пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

-  собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

-  са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

-  са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

  - собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация

1. Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

2. Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук

Такса за притежаване на куче

Необходими документи:
- Декларация по образец- подава се в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето

Годишна такса: 0.01 лв.

Забележка: Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, а именно:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 1,00 лв.
Срок: веднага

Приемане на декларация за определяне на такса за битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за юридически лица и декларация за  освобождаване  от  такса  за  сметосъбиране  и сметоизвозване  на  физически  лица

Необходими документи:

1. Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци и честотата на сметоизвозване.

2. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на юридически лица на териториите за обществено ползване.  

3. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически лица.

4. Декларация смет нежилищни юридически лица.

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

-Копие на актуална скица

 Обикновена услуга:

До пет работни дни -15 лв.

 

Бърза услуга:

Един работен ден -30 лв. 

Получаване: Лично или с пълномощно

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

-Копие на актуална скица

Обикновена услуга:

До пет работни дни -15 лв.

 

Бърза услуга:

Един работен ден -30 лв. 

Получаване: Лично или с пълномощно

2393 Изддаване на удостоверение за данъчна оценка на првао на строеж

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

-Копие на актуална скица

Обикновена услуга:

До пет работни дни -15 лв.

 

Бърза услуга:

Един работен ден -30 лв. 

Получаване: Лично или с пълномощно

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 7,00 лв.
Срок: 7 дни

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона на местни данъци и такси

Необходими документи:
-
Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 10,00 лв.
Срок: 7 дни

2071 Издаване на удостоверение  за декларирани данни

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи- може да изтеглите от тук

Такса: 7,00 лв.
Срок: 7 дни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи- може да изтеглите от тук

Такса: 5,00 лв.
Срок: 7 дни

 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи- може да изтеглите от тук

Такса: 5,00 лв.
Срок: 7 дни

 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения (на основание чл.87, ал.10 и чл. 87, ал.11 от ДОПК)

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи /чл.87, ал.10 от ДОПК/- може да изтеглите от тук

- Искане за издаване на документи /чл.87, ал.11 от ДОПК/- може да изтеглите от тук

Такса: няма
Срок: веднага

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ предлага нов начин за получаване на годишните ви съобщения -  чрез системата Efaktura.bg.

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

Системата дава възможност на потребителя напълно безплатно да получава, преглежда, потвърждава получаването на електронните документи.

За да осъществим изпращане на електронна фактура или друг тип електронни документи е необходимо да ни предоставите валиден електронен пощенски адрес (e-mail), който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата eFaktura.bg.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517