ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”

РЕЗЮМЕ                                                            

 

Договор № BG05M9OP001-2.061 –0007

 процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Стойност на проекта: 999 956,37 лв.

Срок на изпълнение: 01.11.2021 г. – 30.06.2023 г. /20 месеца/

 

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.1 Същност на проекта

          Проекта предвижда разкриване на социална услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“ /ЦПЛУ/с капацитет 30 места. Чрез създаването на ЦПЛУ Община Кюстендил ще предостави качествена грижа за лицата с увреждания, чрез комплексно обслужване на тези лица и техните семейства. Успоредно с това, лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството ще получат подкрепа чрез мерки, свързани с улесняване достъпа им до пазара на труда и връщането им на реалния пазар на труда, както и психологическа подкрепа. ЦПЛУ ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група.

              Социалното включване на лицата ще е от първостепенно значение и ще се постига чрез осигуряване на възможност да участват във всички аспекти на живота на общността, включително да ползват местните здравни, транспортни и други обществени услуги.            Предоставянето на услугата  ЦПЛУ ще осигури по-добро качество на живот на 30 лица, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице с увреждане в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.          В Центъра лицата ще водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. За целта  ще се осигурят професионални грижи за потребителите на услугата от страна на мотивиран, добре обучен и работещ в екип персонал.

Реализирането на проекта е в изпълнение на националната политика и е част от цялостния процес за насърчаване на социалното включване на хора от уязвими групи. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, като мерките целят повишаване качеството на живот в Община Кюстендил.

 

1.2. Цели на проекта

         Целта на настоящата процедура е да се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, както и ще се осигури подкрепа за техните семейства, които полагат грижите за тези лица.

                Предоставянето на услугата ЦПЛУ ще осигури по-добро качество на живот на 30  лица, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване, чрез осигуряване на дневна, полудневна и почасова услуга и подкрепа. Нашата цел е да постигнем и развием най-добро качество на предоставяната социална услуга в абщността, като водещият принцип за Община Кюстендил е спазването на правата и интересите на потребителите на услугата.

Специфичните цели са:

    Осигуряване на дневни, полудневни и почасови услуги за грижа за лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания;
    Мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда;
    Осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, насочване и други, според индивидуалните потребности;
    Осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни);
    Ремонт и оборудване на сграден фонд с цел предоставяне на услугите в ЦПЛУ, съгласно потребностите на целевата група;
    Закупуване на транспортни средства, в т.ч. спечиализирани транспортни средства за хора с увреждания.

 

1.3 Основни дейности

Дейност 1: Закупуване на транспортни средства, в т.ч. специализирано транспортно средство за хора с увреждания
Дейност 2: Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал за „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ/
Дейност 4: Разработване на правила за „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ/
Дейност 5: Функциониране на „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ/

 

    ЦЕЛЕВА ГРУПА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1 Целева група по проекта

    Хора с увреждания над 18 г. - капацитет 30 места

2.2.Очаквани резултати.

   Разкриването на социалната услуга ще осигури предоставяне на услуги от обучен мултидисциплинарен екип който да има различен профил на компетентността си - социално, медицинско, здравно, педагогическо образование, както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите. Предоставянето на услуги в Центъра ще се основава на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната социална оценка на потребностите, на всеки един от тях.

Създаването на ЦПЛУ ще осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и ще допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината.

Устойчивостта на постигнатите резултати е обвързана с качеството за изпълнение на заложените по проекта дейности. Предвид спецификата на проекта, в основата на качественото изпълнение на проекта и на гарантиране устойчивостта на постигнатите резултати е дейността и активността на наетия персонал, предоставящ социалната услуга. Поради това се предвижда да бъдат заложени определени критерии при избора на персонала в Центъра.

 Социалната ангажираност, мотивираността за работа, желанието за обучение, отговорността и съзнателността при изпълнението на дейностите са в основата на постигането на добри резултати по време на изпълнение на проекта и гарантиране на тяхната устойчивост след приключването му.

От друга страна, през целия период на изпълнение на проекта се предвижда да бъде осъществяван своевременен контрол от екипа на проекта относно изпълнението и постигане на предвидените резултати.

 С оглед гарантиране на финансовата устойчивост на резултатите от проекта, при приключване на неговото изпълнение, съгласно поетия ангажимент от страна на Община Кюстендил с Решение на Общински съвет – Кюстендил ще се търсят различни варианти за осигуряване на средства за издръжката на създадения ЦПЛУ - от държавния и/или общинския бюджет, от други партньорски проекти и източници и от структурните фондове на ЕС.

      Новосъздаденият ЦПЛУ ще продължи да функционира и след приключване на проекта. Положителният ефект от предоставянето на услугата ще се прояви още по време на изпълнението на проекта и ще има дългосрочно въздействие, както преки и косвени ползи върху целевата група.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

ВЪПРОСИ

ОТГОВОРИ

   1. Какви услуги предлага община Кюстендил?

      Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес:

   2. По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги?

      1. На гише в центъра за административно обслужване

      2. Онлайн, чрез портала за електронни административни услуги:

      3. Онлайн, през портала на ДАЕУ:

   3. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

      При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП)

      При ползване на електронни услуги от сайта на Община Кюстендил - КЕП или облачен КЕП, или ПИК на НАП

   4. Къде може да бъде получен изготвения документ?

      По Ваш избор:

  • на мястото, в което е подадено заявлението
  • по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка
  • електронно
   5. Как да направя деловодна справка по електронен път?       Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Деловодна справка на интернет страницата на община Кюстендил или директно от Деловодна справка следвате посочените указания.
   6. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Кюстендил?     

      Справка за  финансовите задължения към община Кюстендил е достъпна за физически лица на следния линк:

      Справка за финансови задължения за физически и юридически лица.

      За да направите справката трябва да разполагате с ПИН, издаден от дирекция "Местни приходи" при Община Кюстендил, ПИН на НАП или квалифициран електронен подпис, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

      След проверка можете да заплатите по електронен път като следвате инструкциите.

   7. Къде са публикувани банковите сметки на община Кюстендил?

      Информацията е достъпна на следния линк:
      Банкови сметки на Община Кюстендил

   8. Къде и как се заплащат услугите?
   9. Връзка с Община Кюстендил

      Община Кюстендил се намира на адресМ

      гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1

      електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      тел: 078/ 55 11 66, 078/55 10 05, 078/55 10 04

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни