Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.040-0018-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил“

09.05.2019г.

На 09.05.2019 г. Община Кюстендил сключи Административен договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0018 "Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителност на проекта:         17 месеца
Обща стойност на проекта:                 450 474.56 лева

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им на територията на Община Кюстендил.Специфичната цел на проекта е да се изгради модел в Община Кюстендил за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания.

С предоставяните мобилни, интегрирани услуги от ЦПГ на територията на община Кюстендил, включваща града и 71 населени места ще се подобри качеството на живот на хората от целевата група. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, в голямата си част застаряващо и самотно самотно живеещо в отдалечени и планински райони.  Реализирането на проекта ще  създаде условия и ще подкрепя ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящото проектно предложение е:ü  Хора с увреждания и техните семейства;ü  Възрастни хора  над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица над 18 год. от целевата група.Основни дейности:1.      Създаване на "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/;2.      Закупуване на транспортни средства за извършване на мобилна работа.

 По проекта ще бъде създаден "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/ към Комплекс за социални услуги - Кюстендил. Той ще предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в техните домове. Интегрираните здравно-социални услуги ще се предоставят от медицински специалисти, кинезитерапевт/рехабилитатор, психолог и социални медиатори.

В ЦПГ ще предоставят следните услуги:• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички населени места на територията на община Кюстендил.• Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.Персонала работещ в Центъра (ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт) ще бъде нает за 12 месеца и ще осъществи приема на документи за потребители, ще извърши социална оценка в домовете на потребителите и ще предоставя мобилните социално-здравни услуги в домовете на потребителите на територията на цялата община.За целта ще бъдат сформирани 8 екипа, 4 от които ще обхванат всички 71 населени места и 4 екипа по райони в град Кюстендил. За осъществяването на мобилната работа и за достигане до отдалечените населени места на територията на община Кюстендил, по проекта ще бъдат закупени 4 бр. транспортни средства.Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги ще се осъществява съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

12.06.2019г.

            ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040 по проект „Патронажна грижа в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:

 • Ръководител - 1 щ. бр.;
 • Психолог - 1 щ. бр.;
 • Социален медиатор – 7 щ. бр.;
 • Медицински специалист – 8 щ. бр.;
 • Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;

 Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 1. Ръководител – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Специалност – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност,  хуманитарни науки;

4)  Професионален опит – минимум 2 /две/ години по специалността;

5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”;

- Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

6)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за патронажна грижа”, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги;

3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;

4/ Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на потребителите;

5/ Извършва анализ на дейността на Центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;

6/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;

7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;

8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

9/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

10/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

11/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;

12/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

13/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални и здравни услуги по домовете;

14/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

15/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;

16/ Осъществява контакт и информира екипа на проекта;

17/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейносте на служителите;

18/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 1. Психолог - 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;

3)  Специалност – Психология;

4)  Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;

5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.

6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Предлаганата услуга е почасова за потребителите.

1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра;

2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;

3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда или при кризисни интервенции;

4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;

5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;

6/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

7/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на служителите в Центъра.

 1. Социален медиатор – 7 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява приема на потребители в Центъра;

2/ Подпомага дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

3/ Съдейства за изготвянето на графиците на персонала по предоставяне на услугата;

4/ Участва в мобилната работа на екипа като презентира предлаганите услуги в Центъра;

5/ Отговаря и води личните досиета на потребителите и задължителната документация на Центъра;

6/ Организира изготвянето на оценка на потребностите и индивидуалните планове на потребителите;

7/ Отговаря за изпълнетието на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;

8/ Работи в посока за подобряване на социалния статус на потребителите;

9/ Подпомага потребителите при поддържането на социални контакти и социално включване;

10/ Съдейства за снабдяване на технически помощни средства при необходимост;

11/ Оказва съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален и битов характер, като осъществява контакти с техните близките и роднини;

12/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

13/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 8 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Да притежава шофьорска книжка – кат. В;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

          12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Кинезитерапевт – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/ Специалност – Кинезитерапия;

4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално с потребители;

2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;

3/ Работи по изготвени от него годишна програма; 

4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането;

5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;

6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

7/ Води необходимата документация и отчетност

8/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите на Центъра. 

 

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 • Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

 Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Шофьорска книжка – копие;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 12.06.2019 г. до 12.07.2019 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30

 ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 17.07.2019 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване може да видите тук

17.06.2020г.

На 17.06.2020г. бе подадено Авансово плащане по проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“.

17.07.2019г.

График на събеседване с кандидати за персонал в Център за патронажна грижа

Може да видите тук

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за стартиране на работата

Може да видите тук

31.07.2019г.

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО

проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г. и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

І. КАНДИДАТИ ЗА  РЪКОВОДИТЕЛ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

 КАНДИДАТИ

Точки

 1.  

Добриела Славчова Моравска

18 т.

 1.  

Екатерина Йорданова Георгиева

10 т.

  ІІ.  КАНДИДАТИ ЗА  ПСИХОЛОГ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

 

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Боянка Бисерова Георгиева

16 т.

 ІІІ.  КАНДИДАТИ ЗА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИТЕ ТРИ  КАНДИДАТА.

 

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Даяна Бисерова Василева

15 т.

2.

Оля Димитрова Николова

13 т.

3

Албена Руменова Гавраилова

12 т.

4.

Роза  Асенова Пехливанска

11 т.

5.

Лиляна Димитрова Павлова

11 т.

6.

Ваня Стефанова Раденкова

10 т.

 1. КАНДИДАТИ ЗА КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КИНЕЗИТЕРАПЕВТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

 

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Йордан Бойчов Димитров

17 т.

КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР:

 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИТЕ СЕДЕМ  КАНДИДАТА.№

 

 КАНДИДАТИ

Точки

1.       

Люба Кирилова Георгиева

17 т.

2.       

Снежанка Борисова Зарева

17 т.

3.       

Валя Петкова Чомакова

17 т.

4.       

Диана Димитрова Димитрова

16 т.

5.       

Нели Красимирова Георгиева

15 т.

6.       

Ива Мирославова Иванова

15 т.

7.       

Моника Ивайлова Рангачева

15 т.

8.       

Катя Емилова Ангелова

14 т.

9.       

Милена Данчова  Димитрова

14 т.

10.   

Вероника Павлова Дзигарова

13 т.

11.   

Станислава Иванова Траянова

13 т.

12.   

Диана Димитрова Веселинова

11т.

13.   

Десислава Иванова Йорданова

11т.

14.   

Милена Емилова Милева

10т.

15.   

Веселка Иванова Славова

10т.

16.   

Николай Иванов Табаков

10т.

17.   

Валентина Стоилова Геровска

10т.

18.   

Светлана Богданова Савова

10т.

19.   

Надка Димитрова Алексова

10т.

20.   

Дамяна Любенова Велинова

9т.

21.   

Силвия Василева Евтимова

9т.

 НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ:

 

 КАНДИДАТИ

1

Стефани Георгиева Ангелова

2

Даниела Станоева Данаилова

3

Елка Маринова Василева

4

Даниела Адрианова Анева

5

Катя Асенова Петрова

6

Илияна Кирилова Любикова

7

Камелия Любчова Владимирова - Малинова

В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

09.08.2019г.

Сключен договор с изпълнител за периодична доставка на канцеларски материали по проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ по ОПРЧР 2014-2020.

13.08.2019г.

            ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040 по проект „Патронажна грижа в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за длъжност Медицински специалист

 Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Да притежава шофьорска книжка – кат. В;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

 Лицата ще се назначат на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 • Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

 Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Шофьорска книжка – копие;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

 Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

 Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 04.09.2019 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване може да видите тук

23.08.2019г.

Сключен договор с изпълнител за „Доставка чрез закупуване на четири броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ по ОПРЧР 2014-2020.

03.09.2019г.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

График на събеседване с кандидати за персонал в Център за патронажна грижа

Може да видите тук

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за стартиране на работата

Може да видите тук

             09.09.2019г.

            СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ПО

проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г. и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

І.  КАНДИДАТИ ЗА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Павлина Василева Петрова

11 т.

2.

Стефанка Стоянова Тодорова-Любенова

11 т.

 1. НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ:

 КАНДИДАТИ

1.

Веска Михайлова Милованска-Тодорова

Всеки кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията. Максимален брой точки – 28. Допустим минимален брой точки за подбора – 12. Кандидатите, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 12 не се одобряват за работа по проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

10.09.2019г.

            ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040 по проект „Патронажна грижа в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за длъжност Медицински специалист

 1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Лицата ще се назначат на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 • Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

 Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 10.09.2019 г. до 12.09.2019 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 13.09.2019 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване може да видите тук

                                                               13.09.2019г.

График на събеседване с кандидати за персонал в Център за патронажна грижа

Може да видите тук

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за стартиране на работата

Може да видите тук

17.09.2019г.

            СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО

проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос 2: „намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г. и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

І.  КАНДИДАТИ ЗА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИТЕ ПЕТ  КАНДИДАТА.

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Елина Стоицова Йорданова

15 т.

2.

Лиляна Димитрова Павлова

15 т.

3

Лилия Стоицова Йорданова

14 т.

4.

Людмила Йорданова Славова

14 т.

5.

Павлина Василева Петрова

14 т.

6.

Стефанка Стоянова Тодорова-Любенова

13 т.

В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

24.09.2019г. 

Сключено Допълнително споразумение №1 към Договор с изпълнител за „Доставка чрез закупуване на четири броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ по ОПРЧР 2014-2020.

09.01.2020г.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040 по проект „Патронажна грижа в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за длъжност Медицински специалист

 1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;

12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Лицето ще се назначи на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 • Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 09.01.2020 г. до 15.01.2020 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 16.01.2020 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване може да видите тук

16.01.2020г.

График на събеседване с кандидати за персонал в Център за патронажна грижа

Може да видите тук

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за стартиране на работата

Може да видите тук

                                                                  21.01.2020г.

            СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО

проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г. и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

І.  КАНДИДАТИ ЗА  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИЯ КАНДИДАТ.

 

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Венета Димитрова Атанасова

 

14 т.

2.

Анна Стефанова Христова

 

11 т.

3.

Веска Михайлова Милованска-Тодорова

11 т.

4.

Марика Георгиева Георгиева

 

10 т.

 

В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 

проект „Център за работа с деца на улицата”

 

Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004 проект „Център за работа с деца на улицата”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Стойност на проекта: 748 981.60 лв.

Срок на изпълнение: 01.04.2020 г. – 31.12.2023 г. /45 месеца/

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.1 Същност на проекта

Проекта предвижда разкриване на социалната услуга в общността „Център за работа с деца на улицата”(ЦРДУ) с капацитет 20 места. Центърът ще предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа,медицински и санитарно-хигиенни услуги,ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Основна цел на специалистите в услугата - социален работник, психолог, медицински специалист, педагог и помощник възпитател ще е да се осигури закрила и защита на децата в риск, осигуряване на подкрепа на родителите за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Реализирането на проекта е в изпълнение на националната политика и е част от цялостния процес за насърчаване на социалното включване на хора от уязвими групи. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, като мерките целят повишаване качеството на живот в Община Кюстендил.

 

1.2. Цели на проекта

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на децата и лицата от целевите групи – деца в риск и техните семейства.

Планираните дейности ще допринесат за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи и се разширява многообразието на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Кюстендил.

Специфичните цели са:

-Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете;

 - Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;

 -Предотвратяване на социалната изолация на децата от улицата;

 -Превенция на противообществените и криминални прояви на децата на улицата;

 - Защита на децата на улицата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик;

 -Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства. ЦРДУ ще предоставя ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности услуги за различните уязвими групи на територията на общината – целеви групи на проектното предложение.

Услугите в ЦРДУ ще са свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Реализирането на проекта допълва инвестициите за устойчиво градско развитие в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОП РР) и по-конкретно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Разкриването на услугата ЦРДУ ще развие финансирания по ОПРР 2014–2020 в Община Кюстендил инфраструктурен проект за изграждане, оборудване и обзавеждане на сградата на услугата.

 

1.3 Основни дейности

Дейност 1: Подбор, наемане на персонал и разкриване на Център за работа с деца на улицата

Дейност 2: Обучение и супервизия на наетия персонал на Център за работа с деца на улицата

Дейност 3: Предоставяне на социалната услуга Център за работа с деца на улицата

 

 

 1. ЦЕЛЕВА ГРУПА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1 Целева група по проекта

 • Семейства с деца, включително с увреждания;
 • Деца и възрастни в риск и техните семейства;
 • Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

 

2.2.Очаквани резултати.

   Разкриването на социалната услуга в общността ЦРДУ в Община Кюстендил ще  осигури предоставяне на услуги от обучен мултидисциплинарен екип за:

 • Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете;
 • Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;
 • Предотвратяване на социалната изолация на децата в риск;
 • Превенция на противообществените и криминални прояви на децата в риск;
 • Защита на децата в риск от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик;
 • Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства;
 • Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

Създаването на ЦРДУ ще осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и ще допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината.

Устойчивостта на постигнатите резултати е обвързана с качеството за изпълнение на заложените по проекта дейности. Предвид спецификата на проекта, в основата на качественото изпълнение на проекта и на гарантиране устойчивостта на постигнатите резултати е дейността и активността на наетия персонал, предоставящ социалните услуги в лицето на социален работник, психолог, медицински специалист, педагог, помощник възпитател и санитари. Поради това се предвижда да бъдат заложени определени критерии при избора на персонала в Центъра.

 Социалната ангажираност, мотивираността за работа, желанието за обучение, отговорността и съзнателността при изпълнението на дейностите и т.н. са в основата на постигането на добри резултати по време на изпълнение на проекта и гарантиране на тяхната устойчивост след приключването му.

От друга страна, през целия период на изпълнение на проекта се предвижда да бъде осъществяван своевременен контрол от екипа на проекта относно изпълнението и постигане на предвидените резултати.

 С оглед гарантиране на финансовата устойчивост на резултатите от проекта, при приключване на неговото изпълнение, съгласно поетия ангажимент от страна на Община Кюстендил с Решение на Общински съвет – Кюстендил ще се търсят различни варианти за осигуряване на средства за издръжката на създадения Център за работа с деца на улицата - от държавния и/или общинския бюджет, от други партньорски проекти и източници и от структурните фондове на ЕС.

      Новосъздаденият ЦРДУ ще продължи да функционира и след приключване на проекта. Положителният ефект от предоставянето на услугата ще се прояви още по време на изпълнението на проекта и ще има дългосрочно въздействие, както преки и косвени ползи върху целевите групи.

                                                                                        

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

От 13.04.2020 г. Община Кюстендил изпълнява проект № BG05М9OP001-2.101-041-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил” процедура BG05М9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Срок на проекта: 31.12.2020 г.

Стойност на проекта: 481 770,00 лв.

Целевата група по проекта са:

- възрастни хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- хора с увреждания;

- възрастни в риск: в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности:

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги;

- Транспорт транспорт от/до съответните адреси;

- Осигуряване на предпазни средства на наетия персонал.

Целта на проекта е да се осигурят допълнителни ресурси за превенция и подпомагане достъпа до услуги на възрастни в риск, вкл. лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

По проекта ще бъдат наети 32 служители, които ще посещават потребителите с цел доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

За наетите служители ще се осигурят подходящи лични предпазни средства, облекла и дезинфекциращи препарати във връзка с осъществяване на трудовите им задължения. Ще бъде осигурен транспорт от/до съответните адреси.

============================================

Във връзка с изпълнение на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за длъжността „Сътрудник, социална работа“ – 32 щ. бр.

 Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Осъществяване на дейности за превенция на разпространението на COVID-19, чрез предоставяне на мобилни услуги в ситуация на извънредно положение и преодоляване последиците от коронавируса на:
 • възрастни в риск;
 • лице или член на семейството, поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
 • хора с увреждания;
 • възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
 1. лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
 2. Мобилна работа с цел доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства - закупени със средства на потребителите;
 3. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги - със средства на потребителите;
 4. Участие в обсъждането и планирането на дейностите;
 5. Изготвяне на необходимата документация и отчетност.

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено средно образование;

2)  Професионален опит – не се изисква;

3)  Умения, опит, нагласи и мотивация за социална работа и взаимодействие с различни институции;

4)  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

  Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Мотивационно писмо;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2020 г.

На наетите лица ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 14.04.2020 г. до 22.04.2020 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

         Телефон за информация: 078/55-11-31

Предоставяне на грижи в домашна среда

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” Община Кюстендил стартира прием на документи, за лицата, попадащи в следните целеви групи:

- лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

- лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Условията, на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по Програмата, са следните:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • да не са включени в механизма лична помощ;
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Максималната  продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно.

Кандидати за предоставяне на грижи в домашна среда за заемане на длъжност „домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.

От 24.02.2020 г. нуждаещите се лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” могат да подават Заявление-декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в „Център за интегрирани услуги“ - гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ №33А, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец могат да бъдат получени в „Център за интегрирани услуги“  и/или изтеглени от официалната интернет страница на Община Кюстендил, секция „Социални дейности“, подсекция Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.

Заявлението за кандидатстване може да изтеглите от тук

национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” може да изтеглите от тук
 

Наредба прием I-ви клас

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тази Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се определят условията и реда за приемане на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил.

Чл. 2. Училищният план-прием за първи клас определя за училището за всяка предстояща учебна година броя на паралелките и броя на местата в паралелките, съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансиране на институциите.

Чл. 3. Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие  и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 4. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява прием за новата учебна година.        

Чл. 5. В първи клас могат да бъдат записани и деца, които навършват  6-годишна възраст в годината, през която се осъществява прием за първи клас, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 6. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 7. Община Кюстендил изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и го изпраща в срок до 31 януари в училищата. За населени места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват.

Чл. 8. Ежегодно в срок до 30 март Кметът на Община Кюстендил със заповед определя График на дейностите за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил за предстоящата учебна година.

Чл. 9. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора на училището в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 10. Директорът на училището информира Кмета на Община Кюстендил и Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година в срок до 10 април.

Чл. 11. Когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 7, които следва да постъпят в първи клас, преди утвърждаване на училищния план-прием директорът, след съгласуване с Кмета на Община Кюстендил, задължително информира началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици.

Чл. 12. За изпълнение на училищния план-приема в І клас директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявленията за прием и извършва всички дейности по приема на учениците.

Чл. 13. Заявления за приемане в първи клас и съпътстващите документи се подават в избраното училище.

Чл. 14. Изборът на училище за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители (настойници).

Чл. 15. Училищното обучение в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организацията на учебния ден.

Чл. 16. Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, които желаят целодневна организация, при заявяването на своето желание декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.

Чл. 17. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Чл. 18. Училищата са длъжни да приемат до три  деца със специални образователни потребности в паралелка.

Чл. 19. Родителите (настойниците), подали молби след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училищата, в които има свободни места.

Чл. 20. За свободни места се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка.

Чл. 21. За приемане на ученици в първи клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 22. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици в първи клас по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл. 23. Записването на учениците в първи клас се извършва само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище.

Чл. 24. След всяко класиране директорите на училищата подават в отдел „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Кюстендил информация за записаните деца и броя на свободните места.

Чл. 25. В срок до 15 септември училището изпраща в Община Кюстендил  сведение за децата, записани в първи клас.

 

Раздел ІI

Критерии за прием в първи клас

 Чл. 26. (1) Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето - водещ критерий (Приложения: Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил; самостоятелни приложения за всяко училище от №1 до №8; обяснителна записка);

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. (Приложение №9)

  (3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

  (4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.

  (6) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

  (8) Близнаци се приемат заедно, ако поне един от тях е класиран.

Чл. 27.  Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни  критерии:

 1. Дете с трайни увреждания над 50% ;
 2. Дете с един или двама починали родители;
 3.     Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 4.   Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. Дете от семейство с повече от две деца.

Чл. 28. (1) Когато прилагането на чл. 26 и чл. 27 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца могат да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при заявено желание на техните родители (настойници) и при наличие на свободни места.

Чл. 29. Училището може да въведе допълнителни критерии, които се прилагат след изпълнение на критериите по чл. 26, чл. 27 и чл. 28. Допълнителните критерии се съгласуват с Обществения съвет на училището.

 

Раздел III

Документи при кандидатстване

Чл. 30. Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Заявление по образец на училището;
 2. 2. Удостоверение за раждане – оригинал. Представя се за проверка и се връща на родителя;
 3. 3. По чл. 26 - Лична карта на родителя – оригинал. Представя се за проверка и се връща на родителя;
 4. По чл. 26, ал. 5 – проверката се осъществява от училището;
 5. По чл. 27, т. 1 - Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, валидно към датата на записване – копие;
 6. 6. По чл. 27, т. 2 - Акт за смърт - копие;
 7. По чл. 27, т. 3 и т. 4 - Проверката се осъществява от училището;
 8. По чл. 27, т. 5 – удостоверения за раждане. Представят се оригиналите и се връщат на родителя.

  Чл. 31. На документите, за които се изискват копия, се предоставят и оригиналите за сверяване.

Чл. 32. Директорът на училището или упълномощено от него лице съхранява всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването до края на съответната учебна година.

 

Раздел IV

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • 2. Настоящата Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил отменя Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, приета с Решение №734, по протокол №31 от 29.03.2018 г. на Общински съвет - Кюстендил.
 • 3. Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се публикува на електронната страница на Община Кюстендил.
 • 4. Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил влиза в сила от датата на обявяване решението на Общински съвет – Кюстендил за нейното приемане.

         Приложения:

 

 1. Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил. може да видите тук.
 2. Приложения №1 и №1а към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. може да видите тук  и тук
 3. Приложение №2 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Даскал Димитри“ може да видите тук.
 4. Приложение №3 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Проф. Марин Дринов“ може да видите тук.
 5. Приложение №4към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Иван Вазов“ може да видите тук.
 6. Приложение №5 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Христо Ботев“ може да видите тук.
 7. Приложение №6 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“може да видите тук.
 8. Приложение №7 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Ильо войвода“може да видите тук.
 9. Приложение №8 към чл. 26, ал. 1 – НУ „Св. Климент Охридски“може да видите тук.
 10. Приложение №9 към чл. 26, ал. 1 – Селата, които са прилежащи райони на училищата може да видите тук.
 11. Обяснителна записка към чл. 26, ал. 1 може да видите тук.

Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил е приета с Решение №61 по протокол №5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил.

 

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни