Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Предоставяне на грижи в домашна среда

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” Община Кюстендил стартира прием на документи, за лицата, попадащи в следните целеви групи:

- лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

- лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Условията, на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по Програмата, са следните:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • да не са включени в механизма лична помощ;
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Максималната  продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно.

Кандидати за предоставяне на грижи в домашна среда за заемане на длъжност „домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.

От 24.02.2020 г. нуждаещите се лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” могат да подават Заявление-декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в „Център за интегрирани услуги“ - гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ №33А, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец могат да бъдат получени в „Център за интегрирани услуги“  и/или изтеглени от официалната интернет страница на Община Кюстендил, секция „Социални дейности“, подсекция Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.

Заявлението за кандидатстване може да изтеглите от тук

национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” може да изтеглите от тук
 

Земеделие

Предоставяне на 6 броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Преколница и с. Раненци, както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Заповед, на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Преколница, с. Жиленци и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2020 година се определят комисии в състав както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 25.09.2019г. от 11.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 13.09.2019г. от 10.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед относно сключване на споразумения  между собствениците и ползвателите за създаване на на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2018/2019 година може да видите тук.

Приложено, изпращаме Ви 4 /четири/ броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Гърляно, с. Преколница, с. Раненци и с. Лозно, както следва

Протокол за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади- общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на  БАБХ за стопанската 2019/ 2020г. може да видите тук.

На основание чл.34 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен имот в срок от 1 до 4 септември се подават заявления по образец в деловодството на Община Кюстендил за ползване под наем на общински земеделски имоти за стопанската  2019/2020 година. Заявлението може да изтеглите тук.

Наредба прием I-ви клас

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тази Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се определят условията и реда за приемане на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил.

Чл. 2. Училищният план-прием за първи клас определя за училището за всяка предстояща учебна година броя на паралелките и броя на местата в паралелките, съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансиране на институциите.

Чл. 3. Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие  и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 4. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява прием за новата учебна година.        

Чл. 5. В първи клас могат да бъдат записани и деца, които навършват  6-годишна възраст в годината, през която се осъществява прием за първи клас, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 6. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 7. Община Кюстендил изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и го изпраща в срок до 31 януари в училищата. За населени места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват.

Чл. 8. Ежегодно в срок до 30 март Кметът на Община Кюстендил със заповед определя График на дейностите за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил за предстоящата учебна година.

Чл. 9. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора на училището в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 10. Директорът на училището информира Кмета на Община Кюстендил и Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година в срок до 10 април.

Чл. 11. Когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 7, които следва да постъпят в първи клас, преди утвърждаване на училищния план-прием директорът, след съгласуване с Кмета на Община Кюстендил, задължително информира началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици.

Чл. 12. За изпълнение на училищния план-приема в І клас директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявленията за прием и извършва всички дейности по приема на учениците.

Чл. 13. Заявления за приемане в първи клас и съпътстващите документи се подават в избраното училище.

Чл. 14. Изборът на училище за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители (настойници).

Чл. 15. Училищното обучение в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организацията на учебния ден.

Чл. 16. Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, които желаят целодневна организация, при заявяването на своето желание декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.

Чл. 17. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Чл. 18. Училищата са длъжни да приемат до три  деца със специални образователни потребности в паралелка.

Чл. 19. Родителите (настойниците), подали молби след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училищата, в които има свободни места.

Чл. 20. За свободни места се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка.

Чл. 21. За приемане на ученици в първи клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 22. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици в първи клас по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл. 23. Записването на учениците в първи клас се извършва само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище.

Чл. 24. След всяко класиране директорите на училищата подават в отдел „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Кюстендил информация за записаните деца и броя на свободните места.

Чл. 25. В срок до 15 септември училището изпраща в Община Кюстендил  сведение за децата, записани в първи клас.

 

Раздел ІI

Критерии за прием в първи клас

 Чл. 26. (1) Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето - водещ критерий (Приложения: Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил; самостоятелни приложения за всяко училище от №1 до №8; обяснителна записка);

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. (Приложение №9)

  (3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

  (4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.

  (6) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

  (8) Близнаци се приемат заедно, ако поне един от тях е класиран.

Чл. 27.  Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни  критерии:

 1. Дете с трайни увреждания над 50% ;
 2. Дете с един или двама починали родители;
 3.     Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 4.   Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. Дете от семейство с повече от две деца.

Чл. 28. (1) Когато прилагането на чл. 26 и чл. 27 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца могат да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при заявено желание на техните родители (настойници) и при наличие на свободни места.

Чл. 29. Училището може да въведе допълнителни критерии, които се прилагат след изпълнение на критериите по чл. 26, чл. 27 и чл. 28. Допълнителните критерии се съгласуват с Обществения съвет на училището.

 

Раздел III

Документи при кандидатстване

Чл. 30. Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Заявление по образец на училището;
 2. 2. Удостоверение за раждане – оригинал. Представя се за проверка и се връща на родителя;
 3. 3. По чл. 26 - Лична карта на родителя – оригинал. Представя се за проверка и се връща на родителя;
 4. По чл. 26, ал. 5 – проверката се осъществява от училището;
 5. По чл. 27, т. 1 - Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, валидно към датата на записване – копие;
 6. 6. По чл. 27, т. 2 - Акт за смърт - копие;
 7. По чл. 27, т. 3 и т. 4 - Проверката се осъществява от училището;
 8. По чл. 27, т. 5 – удостоверения за раждане. Представят се оригиналите и се връщат на родителя.

  Чл. 31. На документите, за които се изискват копия, се предоставят и оригиналите за сверяване.

Чл. 32. Директорът на училището или упълномощено от него лице съхранява всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването до края на съответната учебна година.

 

Раздел IV

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • 2. Настоящата Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил отменя Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, приета с Решение №734, по протокол №31 от 29.03.2018 г. на Общински съвет - Кюстендил.
 • 3. Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се публикува на електронната страница на Община Кюстендил.
 • 4. Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил влиза в сила от датата на обявяване решението на Общински съвет – Кюстендил за нейното приемане.

         Приложения:

 

 1. Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил. може да видите тук.
 2. Приложения №1 и №1а към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. може да видите тук  и тук
 3. Приложение №2 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Даскал Димитри“ може да видите тук.
 4. Приложение №3 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Проф. Марин Дринов“ може да видите тук.
 5. Приложение №4към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Иван Вазов“ може да видите тук.
 6. Приложение №5 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Христо Ботев“ може да видите тук.
 7. Приложение №6 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“може да видите тук.
 8. Приложение №7 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Ильо войвода“може да видите тук.
 9. Приложение №8 към чл. 26, ал. 1 – НУ „Св. Климент Охридски“може да видите тук.
 10. Приложение №9 към чл. 26, ал. 1 – Селата, които са прилежащи райони на училищата може да видите тук.
 11. Обяснителна записка към чл. 26, ал. 1 може да видите тук.

Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил е приета с Решение №61 по протокол №5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил.

 

 

Проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”

На 22.03.2019 г. в Община Кюстендил стартира изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.018-0031-С01 и Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.
Община Кюстендил ще изпълнява проекта със съдействието и подкрепата на следните асоциирани партньори:
-    Министерство на образованието и науката;
-    Агенция за социално подпомагане;
-    Агенция по заетостта;
-    Регионална здравна инспекция – Кюстендил.
Общата стойност на проекта е  882 659.05 лв. от които:
- 499 999.23 лв. по  ОП РЧР
- 382 659.82 лв. по ОП НОИР
Срок на изпълнение – от 22.03.2019 г. до 31.12.2020 г.

Общата цел на проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
    Специфичните цели по ОП „Развитие на човешките ресурси" са насочени към подкрепа за социално включване чрез:
    Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
    Осигуряване на достъп до образование и обучение;
    Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
    Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
    Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" е насочена към подкрепа за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.
По ОП РЧР  ще бъде обзаведен, оборудван и разкрит„Център за развитие на уязвими общности” в част от имот - публична общинска собственост – 2 бр. кабинети, намиращи се на ІІ-ри етаж в сградата на Обединен детски комплекс с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов" № 7.
Към Центъра ще се формира мултидисциплинарен екип от 5 специалиста в областта на трудовата заетост, психо-социалната подкрепа и здравната грижа, които ще оказват практическа помощ по социално-личностни проблеми и психо-социални потребности на хората от целевите групи в състав: Ръководител - 1 щ. бр., Психолог–1 щ. бр., Социален медиатор - 1 щ. бр., Трудов медиатор -1 щ. бр. и Медицински специалист - 1 щ. бр.
Създаването на „Център за развитие на уязвими общности” ще допринесе за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, чрез предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда.   Реализирането на настоящата процедура ще разшири и обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Кюстендил.
 По проекта ще се проведе обучение за придобиване на 1-ва степен на професионална квалификация. Обучените лица ще получат легитимно Свидетелство за професионално обучение и  на 40 бр. ще бъде осигурена трудова заетост за срок до 12 месеца при работодатели, партньори на Община Кюстендил.
Община Кюстендил ще реализира проекта с помощта на партньори и по двете оперативни програми. Всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура за избор.
Целеви групи по ОП РЧР са:
1.    Представители на ромската общност;
2.    Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
3.    Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
Дейностите по ОП НОИР ще бъдат реализирани от Център за неформално образование и културна дейност „Алос” - партньор на Община Кюстендил в ДГ „Слънце” и ОУ „Марин Динов” гр. Кюстендил. Децата и техните семейства ще имат възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.
Целеви групи по ОП НОИР са:
1.    Деца и ученици от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
2.    Родители от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила.
             След проведена публична и прозрачна процедура за избор на партньори в Община Кюстендил е сключено партньорско споразумение за изпълнение на предвидените дейности.
Изпълнението на заложените дейности в проекта ще са в съответствие и ще допринесат за реализиране на целите на основните стратегически документи: Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Областната стратегия и Общински план за интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
Предвидените мерки са насочени към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите и уязвими групи. Мултидисциплинарният екип на ЦРУО в сътрудничество с партньорите по проекта ще прилагат интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните области: подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и осигуряване на нормални жилищни условия.
Чрез изпълнение на дейностите, заложени в проекта в Община Кюстендил ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности за борба с бедността и социалното изключване.

 

Проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”

 

 

През месец август 2019 г. са  осъществени 2 информационни срещи с представители на целевата група, на които експертите от Център за неформално образование и културна дейност „Алос” - партньор на Община Кюстендил представиха дейностите по проекта, в резултат на които децата и техните семейства ще имат възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.
          Присъстващите родители на деца от партньорите по проекта ДГ "Слънце" и ОУ "Проф. Марин Дринов" се запознаха с проектната идея и заявиха желание за участие и включване в работата на "Групата на ромските жени, приятели на образованието" и Родителския комитет за активно промотиране на  идеята за образованието като условие за просперитет на децата.
        На 16.08.2019 г. в изпълнение на дейностите по проекта Център за неформално образование и културна дейност „Алос”  проведе пленер „Артистичност сред природата“ в красивия зелен двор на РИМ град Кюстендил. Децата работиха със закупените по проекта за ДГ „Слънце“ изобразителни материали - водни бои, четки за рисуване, престилки за рисуване, картон за рисуване.
         С интерес децата се запознаха с начина на работа с тях. Участваха 52 деца от детска градина "Слънце" на възраст от 3 до 7 години и 13 деца от детска градина "Мечта" на възраст 5 и 6 години. С помощта на четката и боите малките художници с радост създадоха един красив детски свят. Пленерът донесе много емоции на малчуганите със своята непринуденост, свобода и творческа мисъл. Дворът на музея бе огрян от красивите слънца, нарисувани от децата. Денят завърши с много игри, песни и нови приятелства.


  М.09.2019 Г.

През месеца в изпълнение на Дейност 3 „Подобряване на образователната среда в детските градини и училища” ДГ „Слънце“ се проведоха дни на професията.
              Научавайки интересни неща за професиите на своите родители,  малчуганите получиха отговор защо мама и тате ходят на работа и как заедно с други професионалисти създават ценни блага. Впечатлени от видяното децата с интерес разказваха и за професиите на техните роднини и близки. Запознавайки се с различните професии децата вече са мотивирани да полагат усилия и непрекъснато да се учат, за да могат да постигнат това, за което мечтаят.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Община Кюстендил стартира приема на заявления за включване в механизма за лична помощ, съгласно Закона за личната помощ. Той е разработен в подкрепа на хората с увреждания.

Ползвателите на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“-Кюстендил.

Документите за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в Центъра за активно включване, намиращ се на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” № 33А, ет. 2.

 

КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

 

 • ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • Заявление – декларация за включване в механизма за лична помощ (образец), /може да изтеглите от тук/ като в случай че се подава от второ лице, трябва да има приложено пълномощно;
 • Направление издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ - Кюстендил, с определен брой часове;
 • Документ от НОИ, удостоверяващ дохода на кандидата и размера на добавките;
 • Документ за самоличност /за справка/
 • АСИСТЕНТИ:
 • Заявление – декларация за кандидатстване (образец); /може да изтеглите от тук/
 • документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография (образец); /може да изтеглите от тук/
 • декларация, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (образец); /може да изтеглите от тук/
 • копие на документи, доказващи професионален опит в предоставяне на услуги в домашна среда;
 • копие от трудов договор и служебна бележка от работодател за работно време (ако е приложимо);
 • Други документи /по преценка на кандидата/

 

АСИСТЕНТ може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан, в случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Кюстендил може да съдейства за намиране на подходящо лице от списък на кандидатите за асистенти.

 

Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма ще са приемат и след тази дата.

Предоставянето на личната помощ стартира от първо число на месеца следващ месеца на подаване на заявлението.

 

При включване в механизма пълнолетните лица дават съгласие добавката за лична помощ да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт.

При включване в механизма на дете с увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД да се превеждат на Кмета на Община Кюстендил от Агенция социално подпомагане.

 

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони:

0882 885 392 или 078 93 95 00.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни