Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Структура

Структура на Общинска администрация - Кюстендил 
 

Органограма 2020г.

 

А.КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Зам. кмет "Икономика и финанси" 
Зам. кмет "Инвестиционна политика" 
Зам. кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти"
 

Кметове на кметства
Кмет на с. Багренци 

Кмет на с. Горна Гращица
Кмет на с. Граница
Кмет на с. Драговищица
Кмет на с. Жабокрът
Кмет на с. Жиленци
Кмет на с. Коняво
Кмет на с. Копиловци
Кмет на с. Лозно
Кмет на с. Николичевци
Кмет на с. Пиперков чифлик
Кмет на с. Богослов
Кмет на с. Раждавица
Кмет на с. Слокощица
Кмет на с. Соволяно
Кмет на с. Шишковци
Кмет на с. Ябълково

Кметски наместници

Кметски наместник с. Берсин

Кметски наместник с. Бобешино, с. Жеравино, с. Коприва и с. Црешново


Кметски наместник с. Буново

Кметски наместник с. Вратца
Кметски наместник с. Горановци и  с. Полетинци
Кметски наместник с. Горна Брестница
Кметски наместник с. Горно Уйно и с. Долно Уйно

Кметски наместник с. Гирчевци

Кметски наместник с. Гърляно

Кметски наместник с. Гюешево

Кметски наместник с. Грамаждано

Кметски наместник с. Долна Гращица

Кметски наместник с. Дворище
Кметски наместник с. Ломница, с. Гурбановци, с. Ивановци, с. Режинци и с. Чудинци
Кметски наместник с. Долно село, с. Кутугерци и с. Цървендол
Кметски наместник с. Каменичка Скакавица
Кметски наместник с. Катрище
Кметски наместник с. Мазарачево и с. Кършалево

Кметски наместник с. Нови чифлик
Кметски наместник с. Лелинци и с. Търсино
Кметски наместник с. Ново село
Кметски наместник с. Полска Скакавица
Кметски наместник с. Преколница

Кметски наместник с. Ръсово

Кметски наместник с. Радловци, с. Блатец, с. Дождевица, с. Лисец и с. Леска

Кметски наместник с. Савойски и с. Сажденик

Кметски наместник с. Скриняно

Кметски наместник с. Стенско

Кметски наместник с. Таваличево

Кметски наместник с. Търновлаг

Кметски наместник с. Търсино

Кметски наместник с. Буново
Кметски наместник с. Цървеняно
Кметски наместник с. Раненци
Кметски наместник с. Церовица
Кметски наместник с. Шипочано и с. Гърбино

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Ръководител на звено за вътрешен одит
Вътрешен одитор

Стажант одитор


ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Б. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Директор на Дирекция

Главен експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Технически сътрудник "Секретар"
Главен експерт "Информационно обслужване"
Главен експерт "Информационно обслужване"

Главен специалист "Информационно обслужване"
Технически сътрудник "Домакин"
Изпълнител "Снабдител"
Изпълнител "Поддръжка сгради"
Главен специалист "Личен състав"
Главен специалист "Временна трудова заетост"
Старши специалист "Охрана на труда и организатор"

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Директор на Дирекция

Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Гражданска регистрация"
Старши специалист "Гражданска регистрация"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
Директор на дирекция и главен счетоводител
Главен експерт - зам. главен счетоводител
Главен експерт "Бюджет и финанси"
Старши експерт "Бюджет и финанси"
Младши експерт "Бюджет на образованието"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител - Касиер
Старши счетоводител - Касиер

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Директор на дирекция и главен юрисконсулт

ОТДЕЛ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел

Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Технически сътрудник "Секретар"

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Началник отдел
Главен експерт "Обществени поръчки"
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
Главен специалист "Протокол"
Главен специалист "Връзки с обществеността"

ЗВЕНО "ОРГАНИЗАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Главен експерт "Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет"


В. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
Директор на Дирекция

Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител - Касиер-приходи
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция

Юрисконсулт
Старши специалист "Отдаване под наем на общ. собственост, общински дружества и предприятия"
Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост"
Главен експерт "Отдаване под наем на общинската собственост"
Старши специалист "Отчуждаване и продажби"
Старши специалист "Актуване на общинска собственост и поддържане на архива"
Старши специалист "Отдаване под наем на общинската собственост"
Главен експерт "Лесничей"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Главен експерт "Земеделие"
Старши експерт "Стопански дейности"
Главен специалист "Стопански дейности"
Главен експерт "Организация на транспорта"
Главен експерт "Организация на обществения транспорт"

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВЕНО И ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ"

Директор на дирекция

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел

Главен експерт "Устройствено планиране"
Старши експерт "Устройство на територията"
Старши експерт "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Поддържане на планове"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Устройствено планиране"

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО "
Началник отдел
Старши експерт "Инвестиционно проектиране"
Старши експерт "Зелена система"
Главен специалист "Технически архив"
Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"
Старши специалист "Инвестиционно проектиране"

Старши юрисконсулт

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
Началник отдел

Главен експерт "Контрол по строителството"
Главен експерт "Контрол по строителството"
Старши експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"

ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

Началник отдел
Главен експерт "Архитектура и строителство" 
Главен експерт "Архитектура и строителство" 
Старши експерт "В и К"
Старши експерт "Пътно строителство"
Старши експерт "Озеленяване"
Старши експерт "Електрообзавеждане и електрооборудване"
Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"

Старши специалист "Екология"

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ И ТУРИЗЪМ"
Директор на дирекция


ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ И ТУРИЗЪМ"
Началник отдел
Главен експерт "Образование"
Старши специалист "Организатор ИО"
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"
Старши експерт "Младежки дейности"
Старши експерт "Спорт"

Главен експерт "Маркетинг"
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"
Старши експерт "Туристическа дейност"
Старши експерт "Публична информация"
Старши експерт "Туристическа реклама"

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
Началник отдел
Старши специалист "Координатор - направление програми и инф. културна дейност"
Старши специалист "Координатор - направление ХС, читалища"
Старши специалист "Координатор - направление реклама и адм. дейност"
Старши специалист "Координатор - направление дух. развитие и работа с програми"
Старши специалист "Координатор - направление култ. инст. програми на култ. инст."

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"
Директор на дирекция


ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел

Старши експерт "Социална политика"
Старши експерт "Социални дейности"
Старши експерт "Социални дейности"
Старши експерт "Социални дейности и програми"
Главен специалист "Социални дейности"

Старши специалист "Социални дейности и програми"

ОТДЕЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Началник отдел

Главен експерт "Жилищна политика"
Старши експерт "Жилищна политика"
Главен специалист "Жилищна политика"
Главен специалист "Общински жилищен фонд"
Старши експерт "Здравеопазване"
 
ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"
Началник отдел
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Старши експерт "Подготовка на проекти"
Старши експерт "Подготовка на проекти"
Младши експерт "Технически сътрудник и архив"

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни