Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Длъжност

телефон

етаж

стая №

вътр.

пряк

Кмет 
e-mail: p.paunov​@​kustenidil.bg

244

078/55 10 05

ІІ

35

Зам. кмет "Икономика и финанси"
e-mail:  n.karatova​@​kustenidil.bg

267

078/55 10 08

ІІ

53

Зам. кмет "Инвестиционна политика"
e-mail: r.plachkova​@​kustenidil.bg

203

078/55 03 51

ІІ

38

Зам. кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
e-mail: s.vasilev​@​kustenidil.bg

235

078/55 00 25

ІІ

41

Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти"
e-mail: radmila_rangelova​@​abv.bg

102

078/55 01 31

ІІ

45

Главен архитект на Община Кюстендил
e-mail: st.chavdarova​@​kustendil.bg

233

 

II

39

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 
e-mail: chancery​@​kustendil.bg   chr​@​kustendil.bg    delovodstvo​@​kustendil.bg

Директор на дирекция

260

 

I

4

Главен експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

 

 

 

 

Старши специалист "Деловодител"

delovodstvo​@​kustendil.bg

253

 

І

 

Главен експерт "Информационно обслужване" 
e-mail: it​@​kustendil.bg

251

 

I

22

Главен специалист "Информационно обслужване" 
e-mail: it​@​kustendil.bg

251

 

I

22

Главен експерт "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС" 
e-mail:  obs_kn​@​kustendil.bg

252

 

I

6

Главен специалист "Личен състав"

232

 

ІI

42

Главен специалист "Временна трудова заетост"

232

 

ІI

42

Старши специалист "Охрана на труда и организатор"

232

 

ІI

42

Технически сътрудник "Домакин"

247

   

Изпълнител "Снабдител"

247

   

Изпълнител "Поддръжка сгради"

247

   

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ" 
e-mail: finansi​@​kustendil.bg

Директор на дирекция и главен счетоводител

246

 

II

33

Зам. главен счетоводител

227

 

І

11

Главен експерт "Бюджет и финанси"

227

 

І

8

Старши експерт "Бюджет и финанси"

227

 

І

8

Старши счетоводител

214

 

І

7

Старши счетоводител - касиер

249

 

І

каса 1

Старши счетоводител - касиер

255

 

І

каса 2

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" 
e-mail: esgraon​@​kustendil.bg

Директор на дирекция

250

078/55 01 35

І

27

Старши специалист "Административно обслужване"

250

078/55 01 35

І

27

Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"

250

078/55 01 35

І

28

Старши специалист "Гражданско състояние"

250

078/55 01 35

І

28

ДИРЕКЦИЯ"ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
e-mail: pravo​@​kustendil.bg

Директор и главен юрисконсулт

206

 

ІІ

32

ОТДЕЛ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: pravo​@​kustendil.bg

 

   

Началник отдел

202

 

ІІ

40

Юрисконсулт

202

 

ІІ

40

Юрисконсулт

202

 

ІІ

40

Технически сътрудник "Секретар"

202

 

ІІ

40

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
e-mail: ob_porachki​@​kustendil.bg

Началник отдел
e-mail: ob_porachki​@​kustendil.bg

261

078/55 10 26

І

9

Главен експерт "Обществени поръчки"
e-mail: ob_porachki​@​kustendil.bg

234

 

І

10

Старши юрисконсулт

234

 

І

10

Юрисконсулт

234

 

І

10

Юрисконсулт234 І10

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

e-mail: obshtina​@​kustendil.bg

Началник сектор

240

078/55 10 13

ІI

34

Главен специалист "Протокол"

240

 

ІІ

34

Главен специалист "Връзки с обществеността" 

240

 

ІІ

34

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
e-mail: odit​@​kustendil.bg

Ръководител на звено за вътрешен одит
e-mail: odit​@​kustendil.bg

 265

 

ІІ

51

Вътрешен одитор

 212

 

ІІ

 

Стажант одитор

243

 

І

12

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" 
пряк тел. 078/ 55 20 42 старши инспектори "Проверки ревизии и контрол"
e-mail: mp​@​kustendil.bg

Директор на дирекция

101

078/55 10 24

 

 

Юрисконсулт

103

078/55 10 21

 

 

Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"

108

078/ 55 20 42

 

 

Старши специалист "Местни приходи"

106/107/109

078/55 10 21

 

 

Старши "Данъчен инспектор"

106/107

078/55 10 21

 

 

Старши счетоводител

102

078/55 10 21

 

 

Старши счетоводител - касиер приходи

104/105

 078/55 10 21 

 

Старши юрисконсулт

103

078/55 10 21  

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: ob_sobstvenost​@​kustendil.bg
e-mail: id​@​kustendil.bg

e-mail: transport@kustendil.bg

Директор на дирекция

210

 

II

46

Старши специалист "Отдаване под наем на общинска собственост, общински дружества и предприятия"

211

 

I

24

Старши специалист  "Отдаване под наем на общинска собственост"

229

 

I

17

Главен експерт  "Отдаване под наем на общинска собственост"

229

 

I

17

Старши специалист "Отчуждаване и продажби"

211

 

I

24

Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост"

211

 

I

24

Старши специалист "Актуване на общинска собственост и поддържане на архива"

211

 

I

24

Главен експерт "Лесничей"

225

 

II

47

Старши специалист "Горски надзирател"

225

 

II

47

Главен експерт "Земеделие"

225

 

II

47

Старши експерт "Стопански дейности"

229

 

I

17

Главен специалист "Стопански дейности"

229

 

I

17

Главен експерт "Организация на транспорта"

245

 

I

25

Главен експерт "Организация на обществения транспорт"

245

 

I

25

Юрисконсулт

202

 

II

40

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВЕНО И ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ"

Директор на дирекция

 

 

 

 

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"

Началник отдел
e-mail: krup​@​kustendil.bg

204

 

I

20

Главен експерт "Устройствено планиране"
e-mail: u_planirane​@​kustendil.bg

 204 I20

Старши експерт "Кадастър и регулация"

238

 

I

21

Старши специалист "Кадастър и регулация"

217

 

I

19

Старши специалист "Поддържане на планове"

238 

I

21

Старши специалист "Устройствено планиране"

239

 

I

23

Старши експерт "Устройство на територията"

    

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
e-mail: iprs​@​kustendil.bg

Началник отдел

239

 I

23

Старши експерт "Инвестиционно проектиране"

 

 

 

 

Главен специалист "Технически архив"

254

 

II

44

Старши специалист "Инвестиционно проектиране"

228

 

II

43

Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"

228

 

II

43

Старши експерт "Зелена система"

239

 

I

23

Старши юрисконсулт

212

 

II

 

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" 
e-mail: ks​@​kustendil.bg

Началник отдел

259

 

I

16

Главен експерт "Контрол по строителството"

259

 

I

16

Главен експерт "Контрол по строителството"

245

 

I

25

Старши експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация"

239

 

I

23

Старши специалист "Контрол по строителството"

222

 

I

18

ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

e-mail: ks​@​kustendil.bg

Началник отдел

241

 

II

36

Главен експерт "Архитектура и строителство"

241

 

ІІ

36

Старши експерт "Електрообзавеждане и електрооборудване"

241

 

ІІ

36

Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"

241

 

ІІ

36

Старши експерт "В и К"

241

 

ІІ

36

Старши експерт "Пътно строителство"

241

 

ІІ

36

Старши експерт "Озеленяване"

241

 

ІІ

36

Главен експерт "Екология"

239

 

І

23

Старши специалист "Екология"

241

 

ІІ

36

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И  ТУРИЗЪМ" 

Директор на дирекция

208

 078/55 00 26

 II

52

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" 
e-mail: culture​@​kustendil.bg

Началник отдел

 

078/55 00 35

 

 

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ" 
e-mail: on_kn​@​abv.bg
e-mail: otdel_sportkn​@​abv.bg

e-mail: tourism​@​kustendil.bg

Началник отдел

 

 

 

 

Старши специалист "Организатор ИО"

243

 

I

12

Старши експерт "Младежки дейности"

258

 

I

22

Главен експерт "Образование"

243

 

I

12

Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"

    

Старши експерт "Спорт"

258 I22

Главен експерт "Маркетинг"

212

 

II

 

Старши експерт "Туристическа дейност"

212

 

II

 

Старши експерт "Публична информация"

212

 

II

 

Старши експерт "Туристическа реклама"

212

 

II

 

Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"

212

 

II

 

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ПЛАНИРАНЕ ИПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" 
e-mail: zhilishta​@​kustendil.bg

e-mail: zdrave​@​kustendil.bg

e-mail: rdei​@​kustendil.bg

Директор на дирекция

248

 

II

48

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" 
e-mail: zdrave​@​kustendil.bg

Началник отдел

 

078/55 11 30

 

 

старши експерт "Социални дейности и програми"

 

078/55 11 31

 

 

старши експерт "Социални дейности"

 

078/55 11 31

  

старши експерт "Социална политика"

 

078/55 11 31

  
главен специалист "Социални дейности" 078/55 11 31  
старши експерт "Социални дейности" 078/55 11 31  
старши специалист "Социални дейности и програми" 078/55 11 31  

ОТДЕЛ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" 
e-mail: zhilishta​@​kustendil.bg

Началник отдел

237

 

II

49

старши експерт "Здравеопазване"
e-mail: zdrave​@​kustendil.bg

258

 

I

22

старши експерт "Жилищна политика"

237

 

II

49

главен експерт "Жилищна политика"

237

 

II

49

главен специалист "Общински жилищен фонд"

237

 

II

49

главен специалист "Жилищна политика"

237

 

II

49

ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" 
e-mail: rdei​@​kustendil.bg
    

Началник отдел

248

 

II

48

Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти"

221

 

II

50

Старши експерт "Подготовка на проекти"

221

 

II

50

Младши експерт "Технически сътрудник и архив"221 II50

 

Контакти

  delovodstvo​@​kustendil.bg
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни