bg BG en EN ru RU

Земеделие

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г., на основание чл. 72б, ал.3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ  и заявления по чл. 37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г., на основание чл. 72б, ал.3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 28.09.2021г. от 11.00 часа в Общинска служба земеделие- Кюстендил

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 03.09.2021г. от 11.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД- 03-40-1/ 02.08.2021г. на Директора на ОД "Земеделие" относно извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове, попадащи на територията на ОД "Земеделие" - Кюстендил, по изготвени от дирекцията "Идентификация на земеделски парцели" списъци може да видите тук.

Заповед № РД 07- 51/ 27.07.21г. на Директора на ОД "Земеделие" относно определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землища на територията на община Кюстендил за стопанската 2021/2022г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-795/24.06.2021г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, на Министерство на земеделието и храните и МВР, /обн. в ДВ бр.105/2014 г./за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и  писмо вх.№24-00-369/23.06.2021 г. на Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил до Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади- общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно годишния план за паша за стопанската 2021/2022 година може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Обява във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 2020/2021 година може да видите тук.

Обява във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 2020/2021 година може да видите тук.

Днес, 02.07.2020 г. в Община Кюстендил в изпълнение на Решение №319/28.05.2020 г. и Решение №389/18.06.2020 г. на Кюстендилски районен съд и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади - общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ се събра назначената със Заповед №РД-00-545/01.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, комисия в състав: може да видите тук.

Протокол за разпределение на пасища, мери, ливади от ОПФ за индивидуално ползване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ може да видите тук.

Предоставяне на 6 броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Преколница и с. Раненци, както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Заповед, на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Преколница, с. Жиленци и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2020 година се определят комисии в състав както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 25.09.2019г. от 11.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 13.09.2019г. от 10.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед относно сключване на споразумения  между собствениците и ползвателите за създаване на на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2018/2019 година може да видите тук.

Приложено, изпращаме Ви 4 /четири/ броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Гърляно, с. Преколница, с. Раненци и с. Лозно, както следва

Протокол за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади- общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на  БАБХ за стопанската 2019/ 2020г. може да видите тук.

На основание чл.34 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен имот в срок от 1 до 4 септември се подават заявления по образец в деловодството на Община Кюстендил за ползване под наем на общински земеделски имоти за стопанската  2019/2020 година. Заявлението може да изтеглите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни