ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ за проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община К

Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за приключването на дейностите по проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил“ при следния  дневен ред

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Пресконференцията ще се състои на 25.01.2021 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРИЗОВАВА ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА за ЦЕРЕМОНИИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ОБЕКТИ – „ПЪРВА КОПКА“

ПО ПРОЕКТ: №BG16RFOP001-5.002-0014-C01 “ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на Церемонии за стартиране на обекти – „Първа копка“ по проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил“, както следва:

  • „Първа копка“ за Дневен Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – ул. „Даскал Димитри“ №30 на 20.01.2020г. от 11:00ч.
  • „Първа копка“ за Център за грижа за лица с умствена изостаналост – с. Вратца, община Кюстендил, кв.14, УПИ I на 20.01.2020г. от 12:00ч.
  • „Първа копка“ за Център за грижа за лица с умствена изостаналост - с. Вратца, община Кюстендил, кв.14, УПИ II – на 20.01.2020г. от 12:30ч.
  • „Първа копка“ за Център за грижа за лица с умствена изостаналост - с. Вратца, община Кюстендил, кв.14, УПИ III – на 20.01.2020г. от 13:00ч.

 Събитията са в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

На 07.02.2019 г., Община Кюстендил сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР №BG16RFOP001-5.002-0014-C01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“  за проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил“ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

 Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лицата с увреждания.

 Специфични цели са:

  • Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за хората с увреждания;
  • Подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез изграждане на 3 броя Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост на територията на Община Кюстендил;
  • Създаване на условия за независим и достоен живот на лицата с различни форми на деменция и техните семейства при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности чрез изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

Целеви групи:

 лица с различни форми на деменция и техните семейства – 120 лица;

  • лица с умствена изостаналост – 45 лица.                                                                                     

            Основни дейности:

            Дейност 1: Организация и управление на проекта: основна цел на тази дейност е да се гарантира ефективното и качествено осъществяване на проекта, чрез сформиране на четири членен екип за управление му, състоящ се от: Ръководител, Координатор, Счетоводител и Юрист.

Дейност 2: Публичност и визуализация на проекта: ще бъдат организирани и проведени 2 пресконференции за представяне на проекта пред обществеността на община Кюстендил едната при стартиране на проекта, а другата при приключване му за представяне на резултатите; ще се организират 4 официални церемонии „Първа копка“; ще бъдат изработени 500 бр. дипляни, 210 бр. тефтера, 1000 бр. информационни стикери, 4 бр. постоянни обяснителни табели и 4 бр. временни билборда.

 Дейност 3: Изпълнение на инженеринг - проектиране; авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР: предвижда изготвяне и съгласуване на четири Технически проекта за изпълнение на дейностите по СМР; получаване на Разрешения за строеж и всички съпътстващи разрешителни; изграждане на Дневен Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства; изграждане на 3 Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост; упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обектите.

 Дейност 4: Упражняване на консултантски услуги по реда на чл. 166 от ЗУТ: предвижда изготвяне на Доклади за оценка на съответствието на сградите, включени в проекта; извършване на строителен надзор за качествено изпълнение на проекта; съставяне на протоколи по време на строителството; окомплектоване на набора от строителни книжа, съставени по време на строителството; успешното реализиране и завършване на обектите; издаването на Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обектите.

 Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: предвижда доставянето и монтирането на обзавеждане и оборудване за един Дневен Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и един Център за грижа за лица с умствена изостаналост.

Продължителност на проекта: 07.02.2019 г. - 07.02.2021 г. (24 месеца)

Обща стойност на проекта: 2 218 150,49 лв., от които 1 885 427,92 лв. финансирани от ЕФРР, 332 722,57 лв. национално финансиране.

------------------------------------------------

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517