ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

„Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация” по ОП РР 2014-2020 г.

От 09.01.2018 г. в Община Кюстендил стартира изпълнението на проект  „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация” финансиран с Договор № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Продължителност на проекта: 09.01.2018 г. до 09.01.2020 г. (24 месеца)

Обща стойност на проекта: 515 000.00 лева

        Общата цел на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация” е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността чрез замяна на институционалния модел на грижа за деца и младежи.

          Конкретни цели: 

  1. Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;

  2. Да се подобри социалната инфраструктура в Община Кюстендил, предоставяща социални услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, чрез:

- разширяване дейността на Дневен център за деца с увреждания чрез включване на дейности за ЦСРИ;

       Дневен център е форма за подкрепа на деца и младежи с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти – социален работник, педагог, психолог, логопед и кинезитерапевт с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

 С включването на дейности за ЦСРИ потребителите /децата и техните семейства / ще получат почасова подкрепа, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 - изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;

      Преходно жилище е форма на социална услуга за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето.

       Услугата ще предоставя подкрепа от специалисти – социален работник, психолог и трудотерапевт за придобиване на знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

 - създаване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.

       Наблюдавано жилище е форма на социална услуга за младежи от 18- до 21-годишна възраст, които са били настанени извън семейството – приемно семейство, социална услуга от резидентен тип и др.        

       Подкрепата на младежите от специалисти ще се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации.

      3.  Да се допринесе за успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността и гарантиране правото на всеки до достъп до качествена грижа и услуги спрямо потребностите му.

       Реализацията на проекта и изграждането на планираната социална инфраструктура ще доведе до значително разширяване и повишаване на качеството на пакета социални услуги, предоставян на територията на община Кюстендил. Това ще доведе до подобряване състоянието на основната целева група на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – деца и младежи в риск.

         Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите по проекта е:

- Увеличен капацитет на Дневен център за деца с увреждания с включване на дейности за ЦСРИ от 24 бр. на 30 бр. и 60 места за консултативни услуги за деца и техните семейства;

 - Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 бр.;

- Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 години с капацитет 6 бр.;

- 24 лица, доказали лични качества, мотивирани за социална работа с деца/младежи от целевата група, притежаващи квалификация и/или опит за изпълнението на съответната длъжност.

        С изпълнението на настоящия проект ще се подпомогне процеса на деинституционализация и ще се подчертае готовността на Община Кюстендил за участие в промяната, относно грижата за рискови групи. Новоразкритите, ремонтираните и с увеличен обем социални услуги на територията на общината ще допринесат за създаване на нови възможности за децата/младежите и техните семействата да получат подкрепа в общността.                                           

    Основни дейности:

Дейност 1:Организация и управление на проекта”. Основна цел на тази дейност е да се гарантира ефективното и качествено осъществяване на проекта.

Дейност 2:Публичност и визуализация на проекта”. Ще бъдат организирани и проведени 2 пресконференции за представяне на проекта пред обществеността на община Кюстендил едната при стартиране на проекта, а другата при приключване на проекта; ще бъдат организирани и проведени 3 официални церемонии - "Първа копка" на обектите от проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация”; ще бъдат изработени 3 /три/ броя временни табели и 3 /три/ броя постоянни обяснителни табели;  ще бъдат изработени 1 000 бр. информационни брошури.

Дейност 3:Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР”. Изготвени и съгласувани технически/работни проекти за изпълнение на СМР, съгласувани с всички компетентни институции; Ремонтирани помещения за разширяване на дейността на съществуващ Дневен център за деца с увреждания с включване на дейности за ЦСРИ; Ремонтирана съществуваща сграда за разкриване на Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 години; Изградено ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст; Упражнен авторски надзор по време на реализацията на обектите.

Дейност 4: „Упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация”. Извършен строителен надзор за качествено изпълнение на строежите; Съставени протоколи по време на строителството; окомплектован набор от строителни книжа, съставени по време на строителството; - успешно реализирани и завършени обекти; издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на обектите.

Дейност 5:Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане”. Осигуряване на необходимия материален актив за качествено предоставяне на социалните услуги с оглед задоволяване потребностите на потребителите, от избран изпълнител за доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане за трите обекта.

 Дневен ред

Покана за Стартова пресконференция

Информация до медиите

Презентация Стартова пресконференция

     

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517