BG EN RU

Проекти за подробни устройствени планове

Проект за подробен устройствен план - парцеларен план/ПУП - ПП8 за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН 20кV захранване на „Предприятие за производство на сокове“ в ПИ 44183.30.42, м. „Топилата“ по КККР на село Лозно, Община Кюстендил може да видите тук

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник“, землище гр. Кюстендил. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 59/26.07.2019 г.може да видите тук ,тук,тук,тук,тук,тук.

 

Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 58/23.07.2019 г. може да видите тук  тук и  тук.

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ)  и план за регулация (ПУП - ПР) за местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук и  тук. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 45/07.06.2019 г

Съобщението на ПУП-ПР и ПУП- ПЗ за местност Хисарлъка на осн. чл.128, ал.2 от ЗУТ може да видите тук.

Протокола на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ за приемане на доклада за определените пазарни стойности преди и след урегулирането на предварителния проект за ПУП- ПР и ПУП- ПЗ на местност Хисарлъка може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) за УПИ XVII – 2525 за „Жс“, по плана на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-583/03.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук.

Предварителния проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в обхвата на кв.25, по плана на град Кюстендил може да видите тук,  тук и тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил – ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. Възложител на проекта е „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград“ – ТП ДЛС „Осогово“, гр.Кюстендил, може да видите тук.

 

Подробен устройствен план – парцеларен план ПУП-ПП за траен горски път „Дождевско дере“ на територията на ТП ДГС „Кюстендил“ в обхвата на ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ 000314 и ПИ 000245 от КВС на землище с. Горно Уйно. Всички имоти са държавна собственост, може да видите тук.

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ. Проектът обхваща част от местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил, с граници: (юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево” и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, изток – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил и запад – „Соволско шосе”), може да видите тук.

 

Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ)  за местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, може да видите тук.

 

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3322 и УПИ XI - „За обществено жилищно строителство”, квартал 74, гр. Кюстендил и изменение на плана за застрояване в обхвата на новообразувания УПИ I-1715, 1704, кв. 74, одобрен със Заповед №РД-00-181/23.02.2018 г. може да видите тук.

 

Предварителен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация на местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук. и може да видите тук.

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от местност Лозенски механи, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, може да видите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни