BG EN RU

Одобрени подробни устройствени планове

Проект за изменение на  вътрешно регулационната линия между УПИ I-193 и УПИ XI-„За обслужващи дейности“, кв. 23 ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-702/10.06.2021 г. на Кмета на община Кюстендил. може да видите тук

Изменение на ПУП-ПР на с. Жиленци, общ. Кюстендил за привеждане на вътрешно регулационните линии на УПИ VII-64, кв. 15 към имотните граници на ПИ 29386.501.134 от КККР на с. Жиленци, одобрен със Заповед №РД-00-704/10.06.2021 г. на Кмета на община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 20208.5.547 от КККР на с. Дворище,  общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-561/18.05.2021 г. на кмета. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 87062.3.46 от КККР на с. Ябълково, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-492/27.04.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на плана за регулация в обхвата на гр. Кюстендил в обхват на УПИ XII-512 и УПИ XVII-516, кв. 45, одобрен със Заповед № РД-00-488/27.04.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за  УПИ IX-1032, кв.397, кв. Румена войвода по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-349/01.04.2021 г. на кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.25.162 по КККР на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-328/25.03.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Одобрен ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 78611.3.346, местност Виден, з-ще на с. Цървеняно с цел промяна на конкретното предназначение на територията на имота от „За съоръжение на съобщителен провод“ в „За съобщителна инфраструктура“, одобрен със Заповед №РД-00-338/31.03.2021 г. на Кмета на община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПРЗ за образуването на нов УПИ IХ „За обществено обслужващи дейности" в квартал 421 по плана на град Кюстендил, отреден за имот с проектен идентификатор 41112.504.588 по КККР на град Кюстендил и определянето на устройствени показатели и характеристики на застрояване на новообразуваният УПИ IХ в квартал 421 в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на: УПИ I-74 и II-72, кв. 29 от плана за регулация на село с. Лозно, община Кюстендил. Изменението на ИПУП – ПР се изразява в привеждане на вътрешно регулационните линии на горецитираните УПИ по имотни граници. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план –  изменение на плана за регулация план (ИПУП –ИПР)  в обхвата на: УПИ XVII, XVIII, XIX, XX и обслужващата ги улица, в кв. 8 по регулационния  план гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № 866/24.09.2003 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил,  за промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – „За фотоволтаичен парк“. може да видите тук

Проект за Частично изменение на общия устройствен план на Община Кюстендил в обхвата на поземлен имот 38432.24.400 и поземлен имот 38432.24.401, местност „Влог“ от КККР на землището на село Коняво, община Кюстендил.може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ 20208.14.26 по КККРна с. Дворище, общ. Кюстендил, местност РИДО за промяна предназначението на ЗЗ в неземеделска – „За фотоволтаичен парк“, одобрен със Заповед РД-00-229/18.02.2021 г. на кмета на община Кюстендил.може да видите тук

Проект за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 20208.14.26 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил, одобрено с Решение №329 от 29.12.2020 г., Протокол №16 на Общинския съвет – Кюстендил. може да видите тук

Одобрен ПУП – ПЗ за ПИ 67461.28.100, от КККР на село Слокощица, община Кюстендил със Заповед №РД-00-122/27.01.2021 г.може да видите тук

ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделската земя в неземеделска – „За индивидуално жилищно строителство“ в обхват на ПИ 04796.2.28, местност Бобища от КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-202 /11.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил. може да видите тук

ИПУП-ПР в обхвата на УПИ I-238 “Комплексен обществен център“, кв. 13 по плана за регулация на с. Стенско, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-245/ 25.02.2021 г. на кмета може да видите тук

ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на територията на ПИ 87062.6.40 по КККР на с. Ябълково, общ. Кюстендил от земеделска в неземеделска, за изграждане на „Автосервиз, магазини и заведение за хранене“, одобрен със Заповед №РД-00-60/ 15.01.2021 г., влязла в сила на 23.02.2021 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за обединяване на УПИ VI-12 и УПИ  IX-12 в кв. 7 по ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил и образуване на нов УПИ VI-231, кв. 7, одобрен със Заповед №РД-00-1440/16.12.2020 г. на кмета. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на ПИ 323, 249 и 322 в кв. 23 по ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил за отреждането на УПИ XI – “За обслужващи дейности” за ПИ 323, УПИ X – „За обществено обслужващи дейности“ за ПИ 249 и УПИ XII-„За озеленяване“ за ПИ 322, одобрен със Заповед №РД-00-1442/16.12.2020 г. на кмета. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхватa на УПИ VII-150 и УПИ  VIII-150, кв. 17, с. Стенско, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1354/01.12.2020 г. на кмета на община Кюстендил. може да видите тук

ПУП-ПП за трасе за подземно ел. захранване 20 kV на обект: „Външно ел. захранванер на едноетажна стопанска сграда“, находяща се в ПИ 20208.5.50 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1355/01.12.2020 г.  може да видите тук

Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил. Плановете за застрояване и регулация се намират в стая №21 на Община Кюстендил.  Повече информация може да видите тук , тук и тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

  • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
  • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
  • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
  • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“.    Повече информация може да видите тук , тук и тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VІ- 5323, УПИ VІІ- 5323 и УПИ VІІІ-„за озеленяване“ кв.215 по плана за регулация на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1042/29.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук,  може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата  на УПИ I- 134 и УПИ II-134 в кв. 19 от действащия регулационен план на село Берсин, общ. Кюстендил за обединяването им може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ  за УПИ XII, kв. 416 /ПИ 41112.503.4194/, землище на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-950/03.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ VI - „За производствено - складови дейности“  и УПИ X - „За производствено - складови дейности“ в кв. 94 по действащия регулационен план на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-811/03.08.2020 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПП за трасе за въздушно ел. захранване на ПИ 04796.51.41 по КККР на местност Ръжеве, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-812/03.08.2020 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на: УПИ I – „За обществено обслужващи дейности и УПИ V – „За производствено складови дейности“ с УПИ II- „ Регионален център за предказармена подготовка на младежта“ в кв.381А от гр. Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XXIII – 6983 в кв. 294 от действащия регулационен план на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за промяна отреждането на УПИ XXIII – 6983 в кв. 294 от плана за ПИ 41112.503.4404 от КККР на гр. Кюстендил, с начин на трайно ползване „За балнеоложки комплекс“ може да видите тук.
 
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на  УПИ VII- 229 и УПИ XI -230 в кв. 32 от плана на с. Жиленци, община Кюстендил, одобрен с Заповед № РД-00-536/29.05.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за ПУП – ПЗ за ПИ 41112.10.107, местност Могилата, землище на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-617/12.06.2020 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните поземлени имоти 56378.9.111_112,113,114 , местност Бурназо по КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-621/15.06.2020 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х-221 и УПИ ХI-221, кв. 20, с. Пиперков чифлик, одобрен със Заповед  №РД-00-616/12.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – „За кооперативен пазар“, кв. 389 по плана на кв. „Запад“, гр. Кюстендил, нова улица от О.Т.231 до О.Т.231б и образуване на нови УПИ I, II, III и IV, кв. 389 и нови УПИ I, II, III и IV в нов кв, 389б, гр. Кюстендил, одобрен с Решение № 110/27.02.2020 г. на Общински съвет - Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на кв. 25 от плана на гр. Кюстендил, одобрен с Решение № 84/30.01.2020 г. на Общински съвет - Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ VII- 67, кв.5 от действащия регулационен план на с. Багренци, община Кюстендил, одобрен със Заповед №356/24.02.1967 г. за привеждане на вътрешните регулационните граници на УПИ VII – 67 в кв. 5 от плана, имотните граници на ПИ 67 от кадастралния план на с. Багренци, общ. Кюстендил може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), за ПИ 20208.14.2, местност „Мартин порой“ в землището с. Дворище, Община Кюстендил от КККР, за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, отговарящи на чл. 7, ал. 2 от Наредба 19.може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ), за ПИ 38432.27.16, местност „Струмски мост“ в землището с. Коняво, Община Кюстендил от КККР, за определяне ограничителните линии и параметри за застрояване, отговарящи на чл. 19,  от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. може да видите тук.

Проект за ПУП-ПР за УПИ XI-1162, кв. 144 по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-360/16.03.2020 г. може да видите тук.

Проект за  подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на „Водопровод за автокъщи“ и прилежащият му сервитут  в обхвата на ПИ 67461.32.313, ПИ 67461.32.562, ПИ 67461.32.311 в местностите „Железен мост“ и „Мичевица“ от КККР на с. Слокощица землището му  и ПИ 41112.25.76, местност „Жабокрътски рид“ в землището на град Кюстендил от КККР на град Кюстендил, одобрен с Решение № 85/30.01.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил  може да видите тук.

Одобрен проект със Заповед РД-00-1366/11.12.2019 г. за изменение плана за регулация и план за застрояване в обхвата на кв.357 а и част от улица с о.т. 54а  до о.т. 51 по плана на гр. Кюстендил и образуване на нови УПИ І-  ,,за спортен терен“, УПИ ІІ- ,, за обществено обслужващи дейности“ и УПИ- ІІІ  ,,за обществено обслужващи дейности“  в кв. 357а гр. Кюстендил, при показатели на застрояване за устройствена зона за жилищно сттоителство с малка височина (Жм ).може да видите тук.

Проект за ИПУП – ПР, ПУП - ПЗ и РУП в обхвата на УПИ -  „За ТПКИ „Родина“, кв. 1г по регулационния план на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1445/31.12.2019 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ III-5517 “За жилищно строителство“, кв. 2В по ПУП на  гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1365/11.12.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на плана за регулация на с. Граница, община Кюстендил в границите на УПИ I – За училище, квартал 17 и образуване на нови УПИ I – За училище, квартал 17 и УПИ IV – За паметник и озеленяване, квартал 17 може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за  ПИ 67461.21.170 по КККР на с. Слокощица, одобрени със Заповед №РД-18-1235/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК - София.може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ I- “За СОАТ“, кв. 93 по ПУП на  гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1206/01.11.2019 г. на В.и.д. кмет на Община Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ VІ-572, XII-217, XIII-216 и XIV-215 кв.36 по плана на с. Слокощица, одобрен със Заповед №РД-00-1086/03.10.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил 

Проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-00-784/17.07.2019 г. за УПИ I - ,,За джамия и парк” в кв. 256а по регулационния план на град Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП - ПР и ПУП - ПЗ  в обхвата на УПИ XI -  „За производствено складови и обслужващи дейности“, кв. 91а по регулационния план на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-783/17.07.2019 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ IХ-2163, ХХХV-2167 в кв. 247а и XIV-„за инд. жил. строителство“, кв.244 по регулационния план на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1242/29.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробния устройствен план за регулация /ИПУП-ПР/ в обхвата на УПИ II-88,90, който се разделя на два УПИ, и УПИ VIII-91,94, кв. 8, с. Богослов, общ. Кюстендил и план за застрояване /ПЗ/ за новообразуваните УПИ II-88 и УПИ XI-90, одобрени със Заповед №РД-00-711/02.07.2019 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проекти за ПУП-ПР и ПЗ  на ПИ 41112.515.21 и 41112..515.23 по кадастралната карта на гр. Кюстендил, м. Могилата, одобрен със Заповед №РД-00-651/18.06.2019 г.на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

 
Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.26 по КККР на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-488/14.05.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  IV-„За производствени и складови дейности“, кв. 1В и улица с о.т. 37А-37Б по плана за регулация на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-496/15.05.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил  може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ  за ПИ 67461.35.58, местност Ореха, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-473/10.05.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПЗ  за УПИ VIII – „За производствени и складови дейности“, УПИ IX– „За производствени и складови дейности“ и УПИ X– „За производствени и складови дейности“ кв. 94, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-309/03.04.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ IV-36 и УПИ  V-37, кв. 2 от ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-257/19.03.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ ll –„ За обществено обслужване ‘’ и УПИ lll –„ За обществено обслужване ‘’,кв.386, гр.Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ИПУП- ПР/, в обхвата на квартал 15 и улица с о.т. 59 до о.т. 61 от плана на село Гърляно, общ. Кюстендил за удължаване на улица с О.Т.59-О.Т.51 до нова О.Т.51а, образуване на два нови квартали-нов квартал 15 и нов квартал 15а, както и промяна отреждането на УПИ ХН-За обществено обслужващи дейности”, кв. 15 в УПИ 1-„За обществено обслужващи дейности”, кв. 15а с площ 5084 кв. м., с. Гърляно със Заповед РД-00-224/13.03.2019 г. на кмета на общината. може да видите тук

Възложител на проекта за ИПУП-ПР е Славчо Бойчев от с. Гърляно, Община Кюстендил.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ 41112.84.37, в местност „Саманли баир”, землище на град Кюстендил за промяна на конкретното предназначение на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за вилно строителство”, одобрен със Заповед №186/27.02.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за работен устройствен план (РУП) за УПИ ХІІІ- 6040, УПИ VІІ- 6034, УПИ VІІІ- 6035 и УПИ ІХ- 6036 в кв. 298 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед РД-00-99/30.01.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Работен устройствен план (РУП) за УПИ V-2615 и  УПИ VI-2606, кв. 102 по ПУП на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-131/12.02.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за с. Багренци- УПИ XI, XII  и XIII кв.22 , одобрен със Заповед №РД-00-132/12.02.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за ЧПУП-ПР и ПЗ за УПИ VI-166, кв. 27, с. Соволяно, одобрен със Заповед №РД-00-133/12.02.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП - План за застрояване за ПИ 041053, м. Дворище, зем. Радловци, община Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-26/09.01.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за изменение на действащ ПУП за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I, кв. 22 по регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил за смяна предназначението на УПИ I, кв. 22 от "За хлебозавод" на "За производство и бутилиране на алкохол" със Заповед №РД-00-30/10.01.2019 г. на кмета на община Кюстендил. може да видите тук и може да видите тук.

Проект за Работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ XIII- 6040, УПИ- VII- 6034, УПИ VIII- 6035 и УПИ IX- 6036 в кв. 298 от действащия регулационен план на ЦГЧ град Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-99/30.01.2019г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ ІV- 4691, кв.215 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-2/03.01.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - “Транспортна инфраструктура“ и УПИ V - „За производствено складови дейности”, квартал 94, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1342/28.11.2018 г. на кмета на община Кюстендил. може да видите тук.

Одобрен ПУП за УПИ І -522 и УПИ ІІ- 523, кв.18, от регулационния план на село Слокощица, община Кюстендил със Заповед №РД-00-1301/21.11.2018г. може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ Х-4580, ХI-5401 и XII-5401, кв.245 по регулационния план на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1242/29.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ  за ПИ 67461.2.272, местност Гребенарски воденици, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-1239/26.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.29 по КККР на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1240/26.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил – ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Решение №902/27.09.2018 г. на Общински съвет – Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 76.163 по ПНИ на местност Влахов дол, з-ще на с. Жиленци, общ. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1133/03.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ  за ПИ 67461.28.35, местност Адата, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-1139/04.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ XIII-513 и УПИ XII-512, кв 45, гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1132/02.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ Х-4580, ХI-5401 и XII-5401, кв.245 по регулационния план на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1242/29.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 80.6 по ПНИ на местност Грамаге, з-ще на с. Жиленци, общ. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1131/01.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за обект: Траен горски път „Дождевско дере“, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил“, гр. Кюстендил, преминаващо през ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001 и достига до крайната си точка в ПИ 089001 от КВС на землище с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, с обща дължина 5018 м. Проектът е одобрен с Решение 881/30.08.2018 г. на Общинския съвет – Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 76.174  по ПНИ, местност Влахов дол, з-ще на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1040/31.08.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ)  за разширение на гробищния парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112 в обхвата на територията на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.142 и част от ПИ №28.130, 28.140, 28.141 на север и ПИ с идентификатори № 33.6, 33.95, 33.32, 33.33 и част от ПИ №33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 на юг, спрямо съществуващият гробищен парк по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-00-822/11.07.2018 г. за УПИ V- 7200 и УПИ I-,,За геолого – геофизичен комплекс” в кв.329а по регулационния план на град Кюстендил, може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 035002 , местност Дубеви бахчи по КВС на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-831/12.07.2018 г. на Кмета на община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 012096 , местност Почивало по КВС на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-751/27.06.2018 г. на Кмета на община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000039 по КВС на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Стрелбище, одобрен със Заповед №РД-00-626/04.06.2018 г. на кмета на община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ IX, кв.316 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-604/30.05.2018 г. на кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности в обхвата на поземлен имот №000097 по КВС на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със. Заповед №РД-00-598/29.05.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ в обхвата на УПИXI 226 и УПИ X 225, кв. 31 по ПУП на с. Катрище, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-547/18.05.2018 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VIII-612, кв. 1б по ПУП на кв. Изток, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-545/18.05.2018 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.004.023, местност Суха река, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-546/18.05.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.004.167, местност Дупнишки път, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-483/03.05.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V и VIII – 1 в кв. 1 по плана на Стопански двор, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-413/19.04.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил. УПИ V и УПИ VIII – 1 в кв. 1 се обединяват като новообразувания УПИ V е с отреждане „За производствено-складови дейности“ може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за местност „Света Троица”, землище с. Грамаждано, общ. Кюстендил с ЕКАТТЕ 17680, одобрен със Заповед №РД-00-387/16.04.2018 г. може да видите тук.

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V - „За производствени складови дейности“ и УПИ VI - „За производствени складови дейности“, квартал 2В, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-346/04.04.2018 г., може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ХVІІІ-52 и УПИ ХХ-51, в  кв. 12 по регулационния план на село Коняво, община Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-221/08.03.2018г, може да видите тук.

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3322 и УПИ XI - „За обществено жилищно строителство”, квартал 74, гр. Кюстендил и изменение на плана за застрояване в обхвата на новообразувания УПИ I-1715, 1704, кв. 74, одобрен със Заповед №РД-00-181/23.02.2018 г. може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.000.169 и 67461.000.170, местност Зарева вада, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-182/23.02.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Решение ПЕ-2-ЕО/2018 г. на директора на РИОСВ Перник за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.000.169, 67461.000.170, местност Зарева вада, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ 010023, местност Почивало, землище на с. Грамаждано, местност Могилата, одобрен със Заповед №РД-00-127/07.02.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II - „За градина“, кв. 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-49 /22.01.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на местност ,,Кандило”, землище на град Кюстендил с граници както следва: (от север-земеделска територия-част от местност ,,Кандило”, землище град Кюстендил, от юг с Гюешево шосе, от изток-стройтелните граници на град Кюстендил и от запад-земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил). може да видите тук и може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищния парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112.
Проектът е в обхват, както следва: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.142 и част от ПИ №28.130, 28.140, 28.141 на север и ПИ с идентификатори № 33.6, 33.95, 33.32, 33.33 и част от ПИ №33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 на юг, спрямо съществуващият гробищен парк по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.032.252, местност Мичевица, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-17/08.01.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-“за ресторант“ и УПИ ХVIII-267, кв.10 по плана за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-15/08.01.2018 г. на кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на подземна кабелна линия 20кV за обект: ,,Цех за метални изделия”, в УПИ І-17078 по плана на с. Гърляно, общ. Кюстендил, преминаващо през ПИ 0.108 от КВС на землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №617/26.10.2017г. на Общински съвет-Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 002060, местност ,,Синяво”в землището на с. Коняво, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от ,,Складов терен” в ,,За производствени и складови дейности”, одобрен със Заповед №РД-00-1115/13.12.2017г. на Кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.
 
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1381 – до нова шахта до БС в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен с Решение 643/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1340 – КШ 1341 в границите на гр. Кюстендил, одобрен с Решение 646/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 2328-633 - до нова шахта в землището на с. Жиленци, община Кюстендил одобрен с Решение 645/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 682 – до нова шахта в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Грамаждано, одобрен с Решение 644/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия ниско напрежение за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в ПИ 012106, местност Страната, з-ще с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобрен с Решение 642/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план–парцеларен план (ПУП–ПП) за трасе на въздушен електропровод 20кV преминаващо през поземлени имоти №030005, 030431, 030090, 002128 и 002096, по Картата на възстановената собственост (КВС) на местностите ,,Мело” и ,,Чуката”, землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №641/30.11.2017г. на Общински съвет–Кюстендил, може да видите тук.
 
Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 018011, местност, ,,Викалото” в землището на с. Радловци, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от ,,горска територия” в ,,друг складов терен”, одобрен със Заповед №РД-00-1010/08.11.2017г. на Кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за ПУП-ПРЗ за територията на кв. „Изток“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №616/26.10.2017 г. на Общинския съвет - Кюстендил може да видите тук.
 
Предварителен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 018011, местност Дабе, землище на с. Жиленци, одобрен със Заповед №РД-00-996/02.11.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” в кв.112А, УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” в кв.382 и улица ,,Ракла”, кв. ,,Запад”, град Кюстендил, одобрен с Решение № 569/31.08.2017г. на Общински съвет –гр. Кюстендил може да видите тук.
 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, започващо от хранителната тръба на резервоар „Радловци” на кота 710 м., преминаващо през имоти с номера 000106, 000107 / полски пътища – общинска публична собственост/ и 000135– общинска частна собственост по КВС на з-ще с. Радловци, общ. Кюстендил и достигащо до ПИ 000132, одобрен с Решение №570 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Кюстендил може да видите тук.
 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,, Трасе на подземна кабелна линия 20 kV за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”, одобрен с Решение №571/31.08.2017г. на Общински съвет – Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II – „За транспортна инфраструктура“, кв. 94, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-900/06.10.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 025034, м. Куртевите, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-901/06.10.2017 г. може да видите тук.
 
Проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за УПИ I-„за партиен дом“ и УПИ IV-„за обществено обслужващи дейности“ в кв. 58, с. Драговищица, одобрен със Заповед №РД-00-815/07.09.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV, кв.381a по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-813/07.09.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-00-814/07.09.2017г. за УПИ ХV-,,За производствено складови дейности”, УПИ XIX-,,За производствено складови дейности” и УПИ III-„Тизком“ в кв.94а по регулационния план на град Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ I и УПИ VIII, кв.256 б по плана за регулация на Централна градска част - град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-804/04.09.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук.

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 0008104, местност ,,Модро поле” в землището на с. Радловци, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска-,,За нискоетажно жилищно строителство”, с малка височина (Жм)., със Заповед № РД-00-719/26.07.2017г. може да видите тук.

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 029239 в землището на с. Лозно, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска-,,За индивидуална жилищна сграда”, с малка височина (Жм)., със Заповед № РД-00-710/26.07.2017г. може да видите тук.

Одобрен ПУП/ИПРЗ за УПИ І-,,За кооперативен пазар” и УПИ ІІ-,,За обществено обслужване”, кв. 386, по плана за регулация на кв. ,,Запад”, град Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-666/12.07.2017г., целящ създаване на нови УПИ І-,,За спорт и развлечение”, УПИ ІІІ-,,За обществено обслужване”и придаване от УПИ І-,,За кооперативен пазар” към УПИ ІІ-,,За обществено обслужване” на 184кв.м. може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план-  план за застрояване (ПУП – ПЗ) за на ПИ №84.1, по плана на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ  за местност Грамаге, земл. с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386 при спазване на устройствени показатели отговарящи за устройствена зона „жилищна с малка височина”и промяна на предназначението на територията на имота от земеделска земя в неземеделска- ,, за жилищна територия” , одобрен със Заповед №РД-00-632/03.07.2017г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

План –извадка от проекта за изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР),в обхвата на УПИ ХІІ-1666, кв.18 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед №РД-00-536/14.06.2017г.  може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР  в обхвата на (УПИ) I-162 и УПИ IV - 234 , квартал 27 по плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-492/05.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за  подробен устройствен план- план застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16141.102.261, местност, ,,Влахов дол”, в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти (ПНИ), за промяна предназначението на територията от ,,Параграф 4” в ,,За вилна зона”, одобрен със Заповед №РД-00-493/05.06.2017г. може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР  в обхвата на (УПИ) II -  „За производствено складови дейности” и УПИ VI - „За производствено складови дейности”, квартал 93 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-408/15.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен - план за застрояване  (ПУП – П3) за ПИ 002225, местност ,,Коричето”, с. Цървеняно с ЕКАТТЕ 78611, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост за промяна на територията от земеделска в неземеделска - ,,За съоръжения на техническата инфраструктура , одобрен със Заповед №РД-00-409/15.05.2017г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на  УПИ ХІ-58 кв. 18 по действащия плана за регулация на Берсин, общ. Кюстендил за разделянето  на два самостоятелни : УПИ ХІ-58 с площ 480.00кв. м. и УПИ ХV-58 с площ 515.00кв. м., одобрен със Заповед №РД-00-369/04.05.2017г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на  УПИ ІХ – 70, 69, кв. 30А  по плана за регулация на  село Соволяно, община Кюстендил  за изменение на уличнорегулационната линия на  УПИ ІХ – 70, 69, откъм улица с О.Т. 92- О.Т. 93, при което се закрива уширението  пред   УПИ ІХ – 70, 69 и 55кв. м.  се придават към него може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на  уличната регулация откъм кв. 14 от о.т. 25 до о.т. 38 от плана за регулация на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната линия към югоизточните граници на имоти с идентификатори 41112.503.279, 41112.503.280, 41112.502.284, 41112.502.285, 41112.503.2535 и 41112.503.4284 и изменение на вътрешната регулационна граница между имота на заявителя УПИ VII – 663 и УПИ VI – „За обслужващи дейности”, кв. 14 по плана, по имотната граница между имоти ПИ 41112.503.279 и ПИ 41112.503.4284 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.28.72, местност, ,,Жабокрътски рид”, от КККР  на град Кюстендил, за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска-,,За производствено складова дейност”, с инвестиционно намерение изграждане на крайпътно заведение за хранене с малък магазин, склад за строителни материали и автокъща. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-„за производствена база на ГУСВ“, кв. 2, с. Скриняно, одобрен със Заповед №РД-00-275/05.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ II – „База на Наркооп”, кв. 2в, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-233/27.03.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за УПИ II-„за обществено обслужващи дейности“, кв. 58, с. Драговищица, одобрен със Заповед №РД-00-274/05.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Одобрен ПУП за УПИ ХVІІІ-,,За обществено обслужващи дейности”, кв.199, от регулационния план на град Кюстендил със Заповед №РД-00-150/23.02.2017г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-2501, кв.192 по плана на комплекс ,,Осогово”, град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1178/15.12.2016г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ X и УПИ XI, кв.310 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1213/27.12.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ I УПИ XII, кв.13 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-194/10.03.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 013007, местност Светата вода, землище на с. Грамаждано, одобрен със Заповед №РД-00-238/28.03.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 41112.502.22, кв. 1 по парцеларен план на стопански двор, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-149/23.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 41112.503.2482, местност Белия камък в землището на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-106/07.02.2017 г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 014001, местност Почивало, землище на с. Грамаждано, одобрен със Заповед №РД-00-145/22.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-12, кв. 7, с. Грамаждано, одобрен със Заповед №РД-00-112/08.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.605, местност Решетка, землище на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-18/11.01.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни