ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Нормативна уредба

Вътрешни правила за организацията на оборота на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Кюстендил 

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в общинска администрация Кюстендил 

Външен авариен план на Обект: „Данъчен склад и склад „ОАКП” за съхранение производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои – гр. Кюстендил на „АЛЕЛ” ЕООД - София”

Отчет на заявленията за Достъп до обществена информация

 Устройствен правилник на общинската администрация

Общински план за защита при бедствия - Община Кюстендил -04.04.2019 

 Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Кюстендил

 Заповед на кмета на Община Кюстендил за утвърждаване на устройствения правилник на общинската администрация

 Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите в Общинска администрация гр. Кюстендил


 Етичен кодекс за поведението на служителите в общинска администрация - Кюстендил

 Харта на клиента

 Вътрешни правила за организиране на достъп до обществена информация в Община Кюстендил

 Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в Община Кюстендил

 Анализ и обобщение на анкетните карти за оценка на административни услуги от страна на потребителите - граждани, представители на бизнеса и на институции

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Кюстендил

  Номенклатура на делата със срокове за съхранение на Община Кюстендил

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517