ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Административни услуги по гражданско състояние

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне в Административния регистър - https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations

 • 2076 Удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/
 

 • 2000 Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление по образец- може да изтеглите от тук
- Документ за самоличност
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/

 •  2037 Удостоверение за граждански брак – дубликат 

Необходими документи:
- Документ за самоличност 
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/
 

 •  2000 Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление по образец- може да изтеглите от тук
- Документ за самоличност
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/
 

 • 2034 Препис-извлечение от акт за смърт

Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/
 

 • 2034 Многоезичен формуляр С /извлечение от акт смърт/

Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/

 

 • 2038 Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт

Необходими документи:
- Молба-декларация от пряк наследник, попълнена с всички законни наследници и техните данни - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
Такса:  5,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           10,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2016 Издаване на удостоверение за наследници при посочено ЕГН на починалия

Необходими документи:
- Молба-декларация от пряк наследник, попълнена с всички законни наследници и техните данни - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
- При починал наследник с ПА на друго населено място – удостоверение за наследници от същото населено място
Такса:  5,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           10,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 • 2016 Издаване на удостоверение за наследници непосочено ЕГН на починалия

Необходими документи:
- Молба-декларация от пряк наследник, попълнена с всички законни наследници и техните данни - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
- При починал наследник с ПА на друго населено място – удостоверение за наследници от същото населено място
Такса:  10,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
            20,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/

 •  2075 Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/

 

 •  2036 Издаване на удостоверение за родствени връзки

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност 
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/

 

 • 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на имена

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
- Удостоверение за раждане или граждански брак
- Решение на съда за промяна на име
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 5 лв.  /15 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 10 лв. /30 лв. легализация/

 

 • 2128 Удостоверение за постоянен и настоящ адрес

Необходими документи:
-Документ за самоличност

-Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди ; декларация за съгласие на собственика  на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес./ образец/-
може да изтеглите от тук
-Попълнено заявление за постоянен адрес по образец
-За чужденците – уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение за придобито българско гражданство
-Удостоверение за раждането (ако раждането е станало в друго населено място. За лица, родени в чужбина, удостоверението за раждане трябва да е преведено и легализирано
-По преценка на длъжностното лице могат да бъдат изискани и други документи – удостоверение за граждански брак, съдебно решение за развод и др.
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 3 лв.  /13 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 6 лв. /26 лв. легализация/

 
 

 • 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи:
- Уведомително писмо от ОД "Полиция"
- Документ за самоличност
- Удостоверение за раждане на детето /оригинал/
Такса:  5,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           10,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2079 Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса:  5,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           10,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2108 Удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Заявление свободен текст
- Документ за самоличност
Такса:  5,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           10,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2053 Обработка на заявление/ декларация за припознаване на дете/

Необходими документи: 
- Документ за самоличност на двамата родители
- Удостоверение за раждане на детето /оригинал/
Такса: 5,00 лв.
Срок:  3 /три/ месеца съгласно разпоредбата на чл. 66, ал.1 от Семеен кодекс /СК/

 

 • Заверка на декларация обр. №2 /за осигуряване на жилище и средства за издръжка на чужденец/

Необходими документи:
- Декларация по образец
- Документ за самоличност 
Такса:  5,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           10,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2107 Адресна регистрация /заявяване на постоянен и настоящ адрес/

Необходими документи:
- Попълнено заявление за ПА или АК
- Документ за самоличност
- Акт за раждане
- Акт за граждански брак
- Бракоразводно решение 
Срок: Обикновена услуга- 3 дни                             Такса: 3 лв.  /13 лв. легализация/
         Бърза услуга- в рамките на работния ден       Такса: 6 лв. /26 лв. легализация/

 

 • 2110 Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:

- Заявление по образец - може да изтеглите от тук
- Документ за самоличност
- Документи, издадени от отдел “Административно обслужване и ЕСГРАОН” и от кметове и кметски наместници от общината 
Такса:  10,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           20,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 •  Пресъставяне на акт по гражданско състояние /акт за раждане и акт за граждански брак от чужбина/

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:


- Документ за самоличност 
Такса:  10,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           20,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 •  2015 Изготвяне на справка за българско гражданство

Такса:  10,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           20,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 
 • 2390 Обработка на документи на лица, получили българско гражданство с указ на Президента на РБ

За първоначална адресна регистрация на същите лица - такса: 6 лв.  

Обикновена услуга- 7 дни    Такса: 100 лв.
Бърза услуга- 3 дни         Такса: 200 лв.

 

 • 2030 Обработка на документи на чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в РБ

 За първоначална адресна регистрация на същите лица - такса: 5 лв.  

Обикновена услуга- 7 дни    Такса: 100 лв.
Бърза услуга- 3 дни         Такса: 150 лв.
Експресна услуга: 1 ден     Такса: 200 лв.

 

 • 2391 Други удостоверения

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за самоличност 
Такса:  10,00 лв.  за 3 дни / обикновена услуга/
           20,00 лв. в рамките на работния ден / бърза услуга/

 

 • 2038 Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 2038 Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 2038 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него

Такса: няма
Срок: няма

 

 • Отбелязвания,  допълнения и поправки в актове по гражданско състояние

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 2391 Учредяване на настойничество и назначаване на попечител; поддържане на регистъра на населението

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 2033 Отразяване промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението 

Такса: няма
Срок: няма

 

 • Издаване на удостоверение за наследствена пенсия

Такса: няма
Срок: няма

 

 • Признаване от Общината на чуждестранни съдебни решения и актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 1994 Обработка на съдебно решение /развод, промяна на име и др./

Такса: няма
Срок: няма

 

 • 2022 За копия от документи /за една страница/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 2,00 лв.

 

Забележка: При искане на гражданите за експресна услуга -същия ден - таксата се удвоява.

• Удостоверения за гражданско състояние се издават лично на лицата, за които се отнасят, или на изрично упълномощени от тях други лица.
• Съгласно чл. 26/1/ от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ “всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни”.
• Съгласно чл. 28/3/ от ЗЗЛД по горецитирания чл. 26/1/ правото се упражнява лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено от него друго лице.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт