Начало
29.01.2018

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  Община Кюстендил съобщава на:

ДО МАРИАНА ЗДРАВЧОВА ЙОВЧЕВА
Ж.К. ,,АРКАТА”, БЛ.3, ЕТ.7
ГРАД РАДОМИР

ДО ЙОРДАНКА ЕВТИМОВА РОГАЧЕВА
Ж.К. ,,ЛЮЛИН”, № 507, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 8
ГРАД СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

ДО КОНСТАНТИН СЛАВЧОВ СТОЯНОВ
УЛ. ,,ГЮЕШЕВСКО ШОСЕ”, № 14
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

ДО КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА ВЕЛИЧКОВА
Ж.К. ,,САРАЦИ”, № 29
ГРАД СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА

ДО ЗДЕНКА НЕНОВОВА
Ж.К. ,,КАЛОФЕР ВОЙВОДА”, № 36
ГРАД КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ДО ИРЖИ ХРИСТОВ
Ж.К. ,,ЛЮЛИН”, № 507, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 8
ГРАД СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

      На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-00-1118/14.12.2017г. на Кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване от Иван Витков Иванов земеделска земя от 262 кв. м., представляваща част от ПИ 78611.127.4 /с обща площ от 862кв.м./ по плана на новообразуваните имоти по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност ,,Ивчево”, землище на с. Цървеняно, община Кюстендил.
Заявител за придобиване правото на собственост на поземленият имот е Иван Витков Иванов, съгласно заявление вх.№ 94-00-4092/13.11.2017г.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването и на интернет страницата на общината, пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на АПК.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил