31.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), изработен по реда на действащата нормативна уредба. Проектът обхваща част от местност Лозенски механи, землище гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, с граници, в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил, от север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево”, от изток – „Соволско шосе” и от запад – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил). С решението е одобрено и задание за проектиране, съгласно което се изисква проектът за ПУП-ПРЗ да предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Проектът и придружаващата го документация се намират в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 10 от 30.01.2018 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинската администрация.

 
< Предишна   Следваща >

© 2019 Oбщина Kюстендил