31.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ), изработен по реда на действащата нормативна уредба. Проектът обхваща местност Хисарлъка, землище гр. Кюстендил, с граници в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил, от изток – Вилна зона, съгласно предвиждането на ОУПОК и от запад – горска територия от землището на град Кюстендил). От посочения обхват са изключени поземлен имот с идентификатор 41112.525.18 – „За зоопарк” и поземлен имот 41112.39.52 от кадастралната карта на град Кюстендил. Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” и за озеленени територии (Оз) от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“брой 10/30.01.2018 г.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Проектът и придружаващата го документация се намират в административната сграда на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая №19 и могат да се разгледат от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинската администрация.

 
< Предишна   Следваща >

© 2019 Oбщина Kюстендил