31.01.2018

      Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, заповед №ДС-20-11/10.01.2018 г. на Областния управител на Кюстендилска област с която одобрява помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори №16141.104.57 и №16141.104.58 попадащи в имот ПИ №045003, местност ,,Табларски рид”, землище с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 161141, община Кюстендил, област Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).

Заповедта е обнародвана в ,,Държавен вестник” брой 8/23.01.2018г.
Възложител е Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил.
В 14-дневен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да обжалват одобреният план чрез Областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2019 Oбщина Kюстендил