Начало
17.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица изработените помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в землището на с. Драговищица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол №РД-18-249 от 04.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-22-284 от 27.11.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в “Държавен вестник” брой 5/12.01.2018 г.
Плановете се намират в община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил