04.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК

до Димитрина Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б,

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-813/07.09.2017 г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV – „за ел. подстанция“ в кв. 381 а, с цел привеждане на регулационните линии към границите по кадастралната карта на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Мрежови експлоатационен подрайон – Кюстендил „ЕСО“ ЕАД, гр. Кюстендил. Заявление вх. №26-00-676/23.06.2017 г.
Заинтересуваните лица могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил