23.08.2017
     Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 138 от 26.05.2010 г. на Административния съд – Кюстендил, по адм. дело № 316/2009 г. обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №ДС-20-203/24.08.2017 г. областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности  Караджа бунар, Галевица, Могилата и Зад Вакумната фабрика землище на гр. Кюстендил в частта на имоти 41112.86.159, 41112.86.160 и 41112.86.164.
В регистъра към плана на новообразуваните имоти като собственици на имоти 41112.86.159, 41112.86.160 и 41112.86.164 се вписват наследниците на Тодор Гогев Чавдарски, съгласно Решение № 1-13 от 7.09.1994 г. на ПК - Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр. 64 от 08.08.2017 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния управител на област Кюстендил пред Административния съд -  Кюстендил в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил