18.08.2017
     На основание Заповед № РД -00-755/  14.08.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:         
     Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4265 по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот, одобрено със Заповед № КД-14-10-339/18.09.2009 г. на Началник на СГКК-Кюстендил, с площ 2258.00 (две хиляди двеста петдесет и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено обслужващи дейности. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план: няма, квартал 340, парцел ХІ.Административен адрес на имота: гр.Кюстендил, ул.Цар Освободител” № 238-начална тръжна цена 301000 лева, без ДДС.
     Търга ще се проведе  на   29.08.2017 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
     При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 05.09.2017 год., при същите условия.   
     Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 25.08.2017 год. включително и до 01.09.2017 год. включително – за повторния търг.
     Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 25.08.2017 год., включително и до 01.09.2017 год. включително – за повторния търг.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил