17.08.2015
До
Всички заинтересовани лица

П О К А Н А
    
      Общинските администрации на Община Невестино и Община Кюстендил имат удоволствието да поканят народни читалища, фондации, сдружения с нестопанска цел, и други неправителствени организации -  юридически лица, регистрирани по  ЗЮЛНЦ, по ЗЧН и ЗК, както и представители на стопанския сектор - юридически лица, регистрирани по Търговския закон (регистрирани на територията на община Невестино и община Кюстендил (без административния център - гр. Кюстендил) и физически лица на подготвителна среща за създаване на публично - частно партньорство - Местна инициативна група по  подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

      Срещата ще се проведе на 25.08.2015 г. от 10.30 часа в залата на КИЦ - Невестино, на адрес: с. Невестино, община Невестино, ул. "Владимир Поптомов”" № 29А-Културно-информационен център


      По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за подхода ВОМР и прилагането му в България и реда и условията за разработване и представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на МИГ, които ще кандидатстват за финансиране от ПРСР, както и за провеждането на поредица от информационни и обучителни събития за потенциалните бенефициенти на МИГ, както и ще бъдат избрани водещият партньор, кандидат за финансова помощ по проекта, партньори по проекта -представители на нестопанския и стопански сектори за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за реализиране на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

      Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие.

      Те включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия ( в случая на територията на Общините Невестино и Кюстендил ( без гр. Кюстендил). МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони, подкрепа за популяризиране на местната идентичност, както и придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ на местно ниво. Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

      Допълнителна информация относно ПРСР, ВОМР и създаването на МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил