Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Наредби (за правилна визуализация, използвайте 'Internet Explorer')

Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
(Приета с р. № 480/25.05.2017г. на ОбС - Кюстендил)
Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил
(Приета с р. № 308/27.10.2016г. на ОбС - Кюстендил)
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кюстендил
р. № 208/30.06.2016г.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
р. № 768/31.07.2014г.
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил
р. № 767/31.07.2014г., изм. с Решение
№226/11.11.2016г. по адм. д. №241/2016г. в сила от 29.11.2016г. на КАС
Наредба за управление на Общинските пътища на територията на Община Кюстендил
р. № 721/25.06.2014 г. ,изм. и доп. с р. №1198/09.10.2015г.,
изм. с Решение №139/04.08.2017г. на КАС по адм. д. №135/2017г. в сила от 24.08.2017г.
№226/11.11.2016г. по адм. д. №241/2016г. в сила от 29.11.2016г. на КАС
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил
р. № 526/30.12.2013г.

Наредба за пожарната и аварийната безопастност на територията на община Кюстендил
р. № 541/30.12.2013г., изм. и доп. с Р. 459/19.04.2017г.

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие
р. № 73/27.03.2007г.,  изм. и доп. с Р. № 638/27.05.2010 г
изм. и доп. с Р. № 535/30.12.2013 г

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди За премахване на незаконни строежи или части от тях По чл.225 a, ал. 3 от закона за устройство на територията
(изм., дв, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.) (приета с решение № 294 от 30 май 2013 г. на ОбС - Кюстендил)

 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил
р. № 764/31.01.2011г., изм. и доп. с р. № 173/20.12.2012 г.
, изм. и доп. с р. № 533/30.12.2013 г., изм. и доп. с р. № 37/29.12.2015 г. ; изм. и доп. с р. № 290/29.09.2016 г.; изм. и доп. с Решение №680/25.01.2018г. на ОбС - Кюстендил.
 
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
р. № 765/31.01.2011г.,
изм. и доп. с Р.N:971/25.08.2011г., изм. и доп.  с Р. № 174/20.12.2012 г, изм. и доп.  с Решение № 194/31.01.2013 г. на  ОбС – Кюстендил, изм. и доп.  с Р. № 307/30.05.2013г., изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г. изм. и доп. с р. № 537/30.12.2013г., изм.и доп. с Решение №605/27.02.2014, доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. но ОбС - Кюстендил,изм. и доп. с Р. № 895/27.11.2014 г.,изм. и доп. с Р. № 927/29.12.2014 г., изм. и доп. с Р. № 986/26.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Р. № 289/29.09.2016 г., изм. и доп. с Р. № 309/27.10.2016 г. на ОбС - Кюстендил. изм. и доп. с Р. № 384/26.01.2017 г. на ОбС - Кюстендил.; изм. и доп. с Решение №481/25.05.2017г. на ОбС - Кюстендил;  изм. с Решение №115/03.07.2017г. на КАС по адм. д. №85/2017г., в сила от 02.08.2017г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.
 
Наредба за управление на общинските горски територии в община Кюстендил, област Кюстендил
р. № 75/30.08.2012г.
, изм. и доп. с Р.№ 1197/02.10.2015г.

Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил
р. № 70/12.02.2012г.,изм. с Реш.  № 40/26.07.2012 г., изм. с Реш. № 72/ 30.08.2012 г.,изм. с Реш № 353/27.06.2013г. изм. и доп. с Решение №594/27.02.2014г

Наредба за тарифа на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд
р. № 953/25.08.2011г.

Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Кюстендил
р. № 820/31.03.2011г.
изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 р. № 808/17.03.2011г. изм. и доп. с Решение №192/31.01.2013г.,
изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г. р. № 534/30.12.2013г.

Приложение №1 към чл.19, ал.1 и чл.26, ал.1 от НПУРОбИ
 

Приложение № 2, 3, 4 и 5 от НРПУРОбИ
 

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд
 
р. № 707/30.09.2010 г. изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г.

Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил
р. № 242/26.09.2008 г., изм с р. № 347/23.12.2008 г., 
изм. и доп. с р. № 81/29.03.2012г. изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013г

Наредба за утройството и дейността на приюта за бездомни животни - с. Радловци, общ. Кюстендил
р.№ 492/24.09.2009 г.

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество
р.№ 410/12.04.2002 г. ; изм. и доп. с р.№ 465/30.07.2009 г.

Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил
 p.№ 238/26.09.2008 г., изм. с р.№ 348/23.12.2008 г., изм. с р.№ 468/30.07.2009 г., доп. с р. № 482/27.08.2009 г., изм. и доп. с р. № 509/23.10.2009 г., изм. и доп. с Решение № 193/31.01.2013 г; изм. и доп. с Решение №450/26.09.2013г.,изм. и доп. с Решение №896/27.11.2014г, изм. и доп. с р. № 232/28.07.2016 г.; изм. и доп. с Решение №256/31.08.2016г.

Наредба за обществения ред на територията на Община Кюстендил
р. № 364/29.01.2009 г.; изм. и доп. с р. № 577/29.12.2009 г.; изм. и доп. с р. № 624/25.03.2010 г.;изм.с Решение№205/2011 г. на КАС, изм. и доп. с Решение №195/31.01.2013г; изм. и доп. с р.№ 722/25.06.2014 г. на ОбС - Кюстендил),
зм.с Решение№56/12.03.2016г. на КАС , доп с Решение № 231/ 28.07.2016г. ; изм. с Решение №32/24.02.2017г. по адм. д. № 358/2016г. на КАС, в сила от 15.03.2017г.

 
Наредба за дейността на религиозните общности на територията на Община Кюстендил
р. № 75/ 27.03.2008 г. изм. и доп. с р. № 414/29.08.2013.  изм. и доп. с реш. № 565/ 06.02.2014г.

Наредба за реда за създаването, дейността, преобразуването и закриването на общинските предприятия
р. № 74/27.03.2008 г.

Наредба за реда и условията за обществено обсъждане по чл.62а, ал.3 от ЗУТ
р. № 40/14.02.2008 г.

Наредба за нормативните актове на Общинския съвет
р. № 30/31.01.2008 г., изм. и доп с Решение № 307/ 27.10.2016г. на ОбС - Кюстендил

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ
р. № 31/31.01.2008 г.

Наредба за определяне условията и реда за изграждане на проводите и съораженията на техническата инфраструктура
р. № 126/30.07.2004 г.

Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Кюстендил
р. № 158/29.10.2004 г. , изм. с р. № 363/ 29.01.2009 г., изм. и доп. с р. № 437/ 28.05.2009г.; изм. и доп. с р. № 637/ 27.05.2010г. 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил
р. № 32/31.01.2008г. 

 

© 2020 Oбщина Kюстендил