Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (98)

Плановите прекъсвания и ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа ЧЕЗ за периода 20.08 - 24.08.2018г.  може да видите тук.

Съобщения по чл.32 от ДОПК до: Евтим Ангелов Евтимов, Валентин Георгиев Виячев, Тодорка Борисова Ангелова, Димитър Георгиев Димитров, Цецка Димитрова Чавкарова, Илияна Кирилова Любикова, Величка Симеонова Фудулска, Йордан Сергиев Ризов, Красимир Йорданов Котев, Елеонора Стоичкова Бучи, Кирил Иванов Марамски може да видите тук.

     До Цветанка Стоичкова Димитрова от гр. София, ж.к. „Младост I“ №22, вх. 4, ет. 8, ап. 96

     Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-844 от 16.07.2018 год. на Кмета на Община Кюстендил, с която се одобрява базисната оценка на предоставената за ползване земя на Александър Николов върху поземлен имот в местността Саманли баир, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
     Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Плановите прекъсвания и ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа ЧЕЗ за периода 13.08 - 17.08.2018г. може да видите тук.

Съобщения по чл.32 от ДОПК до: Людмила Асенова Бубева, Цветан Иванов Гешев може да видите тук.

Съобщения по чл.32 от ДОПК до: Драган Ангеловски, Здравко Емилов Яначков, Сашка Иванова Георгиева,Николай Василев Николов, Димитър Милчов Иванов, Красимир Илчов Костов, Емил Христов Манасиев, Роза Крумова Големинова, Светослав Димитров Иванов, Даниела Петрова Стойнова, Христина Милчова Крумова, Иван Йорданов Фудулски, Тодор Манасиев Георгиев, Явор Георгиев Рангачев, Даниела Боянова Иприова, Албена Милчова Балтийска, Кирил Иванов Борисов, Станимир Йорданов Ливадийски, Венетка Десподова Куртева, Христо Георгиев Янчев, Илиян Райчев Стоев, Христо Йорданов Балтийски, Атанаска Крумова Велева, Ясен Крумов Немирников   може да видите тук.

До Николина Стоянова Стоименова и Райка Стоянова Чимева от гр. Перник, наследници на Стоян Гиков Ардалски

На осн. §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-762/02.07.2018 г. Кметът на Община Кюстендил нарежда наследниците на Вергил Борисов Коломанов да придобият правото на собственост на земеделска земя с площ от 508 кв.м., представляваща част от имот №04796.51.7 по плана на новообразуваните имоти по  пар. 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Ръжеве, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ╒ чрез Община Кюстендил до Районен съд – гр. Кюстендил по реда на АПК.

До Румен Георгиев Велинов, от гр. Кюстендил, собственик на имот №729386.76.76 по плана на новообразуваните имоти на м. Влахов дол – Чифличето, з-ще на с. Жиленци

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №939/22.06.2018 г.  Ваня Русева Начева-Нешева и Радослав Русев Начев са внесли за разглеждане и одобряване на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно строителство” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е с обхват поземлен имот №76.174 от плана на новообразуваните имоти за местност Влахов дол, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Съобщения по чл.32 от ДОПК до: Сашка Любомирова Тодорова, Велизар Стоянов Дрингов, Александар Митревски, Тони Коцев, Ацо Бойковски, Горан Джорджевич, Аце Трайковски, Йована Раде Спасевска  може да видите тук.

Съобщения по чл.32 от ДОПК до: Тони Стоймановски, Новица Додевски, Величка Гикова Петрова, Драган Георгиевски, Младен Кръстев, Перо Костадиновски, Сашо Миленковски, Горан Георгиевски, Василен Йорданов Крумов, Зоран Димитриевски,  може да видите тук.

Страница 1 от 7

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни