Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

ОБЯВА За обществеността

Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1

има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за приемане, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в имоти с №№41112.20.342, №41112.20.240, №41112.20.274  по кадастралната карта на гр. Кюстендил“

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за „Изграждане на площадка за приемане, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци".  Общата площ на имотите, на които се предвижда да се изгради площадката, на която се предвижда и да бъдат приемани, временно съхранявани и третирани строителни отпадъци е 35 880 кв. м и ще приема за рециклиране строителни отпадъци от широк спектър, като материали от бетонови конструкции, тухлени, керамика и други с неопасен характер. На площадката не се предвижда инвестиционно строителство на нови сгради и съоръжения. Същата е инфраструктурно обезпечена. Имот 41112.20.342 и имот №41112.20.274 са собственост на Община Кюстендил.

 

 (описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

 

Инвестиционното предложение е съобразено с предвижданията на Общия устройствен план на Община Кюстендил.

 

  1. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

 

Имоти с №№41112.20.342, №41112.20.240, №41112.20.274  по кадастралната карта на гр. Кюстендил“, м. „Решетка“, землище на гр. Кюстендил, община Кюстендил.

Не се засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, не се очаква трансгранично въздействие, не се налага изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

 

  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Не се налага използването на приподни ресурси по време на изграждането и експлоатацията на обекта.

  1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Отпадъците ще се събират, временно съхраняват и третират като рециклираните и готови фракции/след третирането/ ще се транспортират. Отпадъците от черни и цветни метали, които ще се образуват в резултат на рециклирането на строителните отпадъци ще се предават на лица, притежаващи съответните разрешителни. Битовите отпадъци от ежедневната дейност на работещите на площадката ще се събират в подходящ съд, след което ще се прехвърлят в съдове, част от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Кюстендил.

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Отпадъчните води от измиването на автомобилите ще се отвеждат във водоплътна утаителна яма с преливник, от където водата ще се използва многократно.

Битовите отпадни води от ежедневната дейност на персонала (фургони и преместваеми обекти), ще бъде отведена във водоплътна изгребна яма.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни