Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

До Румяна Милчова Михайлова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода“, бл. 6, вх. Б, ет. 3, ап. 32

До Мариана Сашова Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Македония“ №12, вх. Е, ет. 4, ап. 104

            Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица Заповед №РД-00-626/04.06.2018 г., с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на територията на имота от „За складов терен” в „За жилищно застрояване” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „с малка височина”. Проектът е с обхват ПИ 000039, местност Стрелбище, землище на с. Грамаждано от картата на възстановената собственост на земеделските земи.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Възложител на проекта е „Строителна фирма Рила“ ЕООД.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването ╒ чрез Община Кюстендил пред Административния съд,  гр. Кюстендил, по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни