Последни новини

26.04.2017
В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един началник ОЕПГ със Заповед № РД-00-258/03.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам
СПИСЪК
с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на началник на ОЕПГ предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01

Списък с резултати от заседанието на комисията за подбор на началник на ОЕПГ:
Име Презиме  Фамилия Общ брой точки
1 Ирена  Райчова Крумова 120

Продължава...
 
25.04.2017
    Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил издаде разрешение на ЮЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЮСТЕНДИЛ и на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ за извършване на въздушно третиране на горски масиви с бял и черен бор в землищата на с. Драговищица, с. Горановци, с. Николичевци, с. Скриняно и с. Копиловци, общ. Кюстендил. Третирането с хеликоптер ще се проведе на 26 април от 600 до 1000 часа с инсектицида Мимик 204 LV. Продуктът за растителна защита е регистриран за борба срещу ръждива борова листна оса. В деня на пръскането да се ограничи достъпа на хора и животни до гореописаните масиви и да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне според изискванията на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
24.04.2017
О Б Я В Я В А

На основание Заповед № РД -00-325/ 19.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
21.04.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24-28 април 2017 г. може да видите тук
 
21.04.2017
В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един началник ОЕПГ със Заповед № РД-00-258/03.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам: списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за  един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01, който може да видите тук.

 
 
18.04.2017


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
 
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.
Продължава...
 
18.04.2017
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация /до 18.05.2017г./. Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
13.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

    Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица празничните разписания на фирмите превозвачи имащи сключен договор с Община Кюстендил за извършване на обществен превоз на пътници за датите:
14.04.2017г. може да видите тук
15.04.2017г. може да видите тук
16.04.2017г. може да видите тук
17.04.2017г. може да видите тук
 
 
<< Първа < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Последна >>

Резултати 81 - 88 от 426

© 2017 Община Кюстендил