Последни новини

25.10.2017

Заповед №РД-00-937/18.10.2017г.

Наредба за поддържане и опазване чистотата на територията на Община Кюстендил

 
20.10.2017

СПРАВКА

за постъпили предложения по Проект на Проект за Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ гр.Кюстендил.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ гр.Кюстендил, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения и становища, на 15.09.2017 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок са постъпили 0 /нула/ предложения за допълнение на разработения проект.

 
19.10.2017

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:


1. Управител – 1 щ. бр.;
2. Логопед – 0,5 щ. бр.

 

 

Продължава...
 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №593, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:

Продължава...
 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №592, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 004023, местност Сухата река в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстано-вената собственост. С проектът се променя предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За производствено – складови дейности“.
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Наташа Николова Колевска от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №УТ1323/22.08.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №594, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) 000169 и ПИ 000170, местност Зарева вада в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост. С проектът се променя конкретното предназначение на имотите от „Производствен терен“ в „За машиностроителни, машиноремонтни и метало-обработващи дейности“ и застрояване, съобразено с изискванията на чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени показатели .
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №595, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017г. и Протокол №25 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №002060, местност ,,Синяво”, в землището на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, общ. Кюстендил от Картата на възстановена-та собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначе-нието на територията на имота от ,,Складов терен” в ,,За производствени и складови дей-ности”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003г. и нормативи от-говарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ 1461/18.09.2017г. от ,,Ахелой ОПМ” ООД, град София чрез представителя Борис Василев Редански.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.

 

 
<< Първа < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Последна >>

Резултати 81 - 88 от 593

© 2018 Община Кюстендил