Последни новини

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
26.04.2017
Във връзка с реализиране на процедурата за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, бяха разработени специални бланки. Те са подобрен вариант на приложенията, които бяха оповестени на 30.03.2017г. на сайта на Община Кюстендил.
 
Продължава...
 
25.04.2017
    Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил издаде разрешение на ЮЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЮСТЕНДИЛ и на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ за извършване на въздушно третиране на горски масиви с бял и черен бор в землищата на с. Драговищица, с. Горановци, с. Николичевци, с. Скриняно и с. Копиловци, общ. Кюстендил. Третирането с хеликоптер ще се проведе на 26 април от 600 до 1000 часа с инсектицида Мимик 204 LV. Продуктът за растителна защита е регистриран за борба срещу ръждива борова листна оса. В деня на пръскането да се ограничи достъпа на хора и животни до гореописаните масиви и да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне според изискванията на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
24.04.2017
О Б Я В Я В А

На основание Заповед № РД -00-325/ 19.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
21.04.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24-28 април 2017 г. може да видите тук
 
21.04.2017
В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един началник ОЕПГ със Заповед № РД-00-258/03.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам: списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за  един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01, който може да видите тук.

 
 
19.04.2017
до: Илиана Василева Петрова
Продължава...
 
19.04.2017
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално позване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни може да видите тук
Продължава...
 
18.04.2017


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
 
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 9 - 16 от 356

© 2017 Община Кюстендил