Последни новини

13.09.2017

Регистър на имоти и собственици на гори с регистрирано съхнене причинено от корояд по населени места на територията на ТП ДГС Кюстендил може да видите:

Регистър на имоти и собственици на гори - част 1

Регистър на имоти и собственици на гори - част 2

Собствениците могат да се обърнат за съдействие на следния адрес: гр. Кюстендил, ул. "Спартак" 52Б
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 
ДА ИЗЧИСТИМ КЮСТЕНДИЛ ЗА ЕДИН ДЕН!
13.09.2017

     За седма поредна година стартира кампанията „Да изчистим България за един ден!“. Община Кюстендил също се включва в нея на 16 септември 2017г. от 10:30 часа.

     Местата, определени за почистване са :
1. Поречието на река Банщица - от моста при ул.”Хаджи Димитър” до Околовръстен мост;
2. Лесопарк „Хисарлъка“;
3. Екопарк „Езерата”;
4. Кръстовището на ул. „Овощарска” и ул. „Бузлуджа” до рампата за ж.п. прелеза.

 

Продължава...
 
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с предстоящо освобождаване на директор на дирекция «ФСДБ и гл.счетоводител» и Заповед №РД-00-822/11.09.017г.


О Б Я В Я В А М:


1. КОНКУРС за длъжността директор на дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация - Община Кюстендил.
Наименование на длъжностното ниво по КДА - ръководно ниво 6Б.

 

Продължава...
 
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе за въздушна линия ниско напрежение (НН) за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България” АД на обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в поземлен имот (ПИ) 012106, м. Страната, з-ще с. Грамаждано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи (КВС), преминаващо през ПИ 0.21 - общински път и сервитут, разположен в ПИ 0.21 и ПИ 0.14 от КВС на землището на с. Грамаждано.

Продължава...
 
07.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-794/ 28.08.2017 г. Кметът на Община Кюстендил е разрешил да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) на основание чл. 150 от ЗУТ за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, съдържащ следните самостоятелни съставни части: проекти за ПУП-ПП за подобекти: КШ 1381 – до нова шахта до БС, в границите на град Кюстендил и землището на с. Слокощица; КШ 682 – до нова шахта, в границите на град Кюстендил и землището на с. Грамаждано; КШ 2328-633 – до нова шахта, в землището на с. Жиленци и КШ 1340 – КШ 1341 в границите на гр. Кюстендил и инвестиционен проект.
Искането е направено със заявления вх. №26-00-475/10.05.2017 г. и вх. №26-00-475/09.06.2017 г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – гр. София.

 
01.09.2017

Списък на одобрени кандидати за личен асистент и график за събеседване в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот” по ОП РЧР 2014-2020 може да видите тук.

 
01.09.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК


ДО
ЛИЛИ КРАСИМИРОВА КОТЕВА
АЛЕКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
МАКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” № 24, ВХ. А, ЕТ. 8, АП. 40
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

 

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-710/26.07.2017г., Кметът на Община Кюстендил e одобрил проект за подробен устройствен план- план за застрояване ПУП-ПЗ за ПИ 44183.029239, в землището на с. Лозно, община Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на конкретното предназначение на територията на имота от земеделска земя съгласно (КВС) в неземеделска - ,,За индивидуално жилищно строителство”, като бъдат спазени изискванията отговарящи по показатели и характеристики на устройствена зона ,,с малка височина”(Жм).
Проекта се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 21.
Възложители на проекта са Елена Запрянова Славова и Юлиян Димитров Кирилов.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуаления кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
31.08.2017

Списък на оценени и класирани кандидати за кинезитерапевт/рехабилитатор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г. може да видите тук.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 9 - 16 от 482

© 2017 Община Кюстендил