Последни новини

17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е
         
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-382/09.05.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в следният тери-ториален обхват:
     УПИ ХІІ-1666, кв. 18 по плана за регулация на град Кюстендил.
     Искането за изработване на план-извадка от проекта за ПУП-ПР е направено със заявление вх. №УТ 603/02.0452017 г. от Божидар Трайко Андоновски от гр. Кюстендил.           
     Преписката по заявление с вх. №УТ603/02.05.2017 г. се намира в община Кюстен-дил, пл. ,,Велбъжд”, №1, ет. 1, ст. 19.

Продължава...
 
17.05.2017
     На основание Заповед № РД -00-405/ 12.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
 
Продължава...
 
Юбилейно издание "5 години Книги за смет".
16.05.2017
За поредна година Община Кюстендил взима участие в  кампанията „Книги за смет”, която ще се проведе на 20 май 2017г от 10: 00 до 13.00 часа на пл. „Велбъжд”.
В замяна на всеки килограм предадена пластмаса на участниците се предлага по- разширен избор от заглавия, също и в електронен вариант, наличен  в напечатан или е-формат.
С нововъведената електронна книжарница, организаторите от фондация “Credo Bonum” и издателство “SmartBooks” имат за цел да намалят употребата на хартия и да предоставят на участниците удобен и екологичен достъп до подбраните заглавия.
 
Продължава...
 
12.05.2017
 
12.05.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 09-12 май 2017 г. може да видите тук .
 
11.05.2017
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД  СТАРТА НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-1.001-039 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“ 
 
Община Кюстендил организира  Встъпителна пресконференция на 16.05.2017 г. от 11:00 ч. в залата на Община Кюстендил с адрес град Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 във връзка с  във връзка със започване работата по проект: BG16RFOP001-1.001-039 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“.

 
Продължава...
 
11.05.2017

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
           
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.

Продължава...
 
11.05.2017
     Със заповед № РД-00-389/10.05.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  22.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:


Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 9 - 16 от 383

© 2017 Община Кюстендил