Последни новини

19.06.2017
     На  4  юли 2017 година в 9:00 часа в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил ще се проведе тест за отпускане на общинска стипендия на  ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. Заявленията за участие  се приемат в отдел "Образование, младежки дейности и спорт"  Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1,  стая № 12,  тел.078/55 00 27 от 19.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 8:00 до 17:00 часа.

 
19.06.2017
     Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Георги Асенов Илчев, Иван Емилов Стоилов, Борислава Валериева Петрова, Моника Крумова Лазова, Михайло Николовски, Ирина Димитрова Грънчароваа, Валентин Йорданов Митев, Вержиния Александрова Николова, Виолета Александрова Николова, Нурхайят Любчова Димитрова, Христо Цанков Тошев, Сашко Гижевски, Емил Димитров Симеонов, Росица Георгиева Димитрова, Румен Тончев Миланов, Румен Митков Стоянчов, Иван Христов Милев може да видите тук
Продължава...
 
16.06.2017
     На основание Заповед № РД -00-547/  15.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
14.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №499, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2017 г.,  Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За автокъща и гаражи”, начин на застрояване – свободно с максимална височина до 10 м в обхвата на ПИ 32252, местност Мичевица, землище на с. Слокощица с  ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Продължава...
 
14.06.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-521/ 12.06.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР) в следния териториален обхват:
УПИ VIII- „За обществено обслужващи дейности“ и УПИ I-4174, 4175, 4176, 4177 в кв. 256 б по плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
  
Продължава...
 
14.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №498, прието на заседание на Общинския съвет-Кюстендил, проведено на 25.05.2017г. и Протокол №21, Общински съвет-Кюстендил, разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне  на трасе на въздушен електропровод 20 Кv за обект, ,,Склад за взривни материали”, намиращ се в поземлен имот:
ПИ 002060, местност, ,,Синяво”, землище на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС).
Трасето започва от съществуващо  ЖР (железорешетъчен  стълб) на съществуващ  ВЕП 20 кV в ПИ 030005 и преминаващо през ПИ 030431, ПИ 030090, ПИ 002128, ПИ 002158, ПИ 0020096 до проектен трафопост намиращ се в имота на заявителя ПИ 002157.
Продължава...
 
13.06.2017
     СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Кюстендил” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 30 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите може да видите тук.
 
09.06.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 12-16 юни 2017 г. може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 9 - 16 от 408

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил