Последни новини

18.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №378, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2016г.,  Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ конкретизиране на устройствените параметри, съгласно чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за предимно производствена (Пп) устройствена зона за поземлен имот 051374 в землището на с. Жабокрът, с ЕКАТТЕ 29026, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №375, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2016г. и Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „За складов терен” в „За жилищно застрояване” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устроиствени зони  и показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „с малка височина”. Проектът е с обхват ПИ 000039, местност Стрелбище, землище на с. Грамаждано от картата на възстановената собственост. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл.125 ЗУТ.
Продължава...
 
18.01.2017
                  

  Днес, 18.01.2017 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение №311/27.10.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

                                           РЕШЕНИЕ:

      I. Допуска да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет - Кюстендил кандидатурите на 25-та кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд:
Продължава...
 
17.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ №17/07.11. 2016 г.


ДО: Наследниците на Надежда Ст. Серафимова
Николай Асенов Манев
Анета Димитрова Стоименова
Благой Стоянов Велинов
Витан Стоянов Велинов
Тодорка Янкова Велинова
Невена Огнянова Крумова
Евелина Огнянова Самарджиева
Елка Стоянова Соколова
Димитър Павлов Соколов
Анка Николова Иванова
Методи Николов Янков
ул. ,,Александър Батенберг” №20
гр. Кюстендил
 
Продължава...
 
17.01.2017
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-35/16.01.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 03.02.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
 
Продължава...
 
13.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК

   До Даниела Благоева Ангелова - Осоговска от гр.София, ж.к. „Младост 2” №212, вх. 1, ет. 15, ап. 81
   До Мария Йорданова Вучкова от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ №10
Продължава...
 
13.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

    До Ана Иванова Воинска от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.502.35 и 41112.502.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
    До Димитър Георгиев Воински от гр. Кюстендил, собственик на имот с идентификатор 41112.502.36.3 по КККР на гр. Кюстендил
Продължава...
 
13.01.2017
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16–20 януари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 73 - 80 от 321

© 2017 Община Кюстендил