Последни новини

16.12.2016
    Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
15.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
    Даниела Иванова Димова - от гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ №62, вх. В, ет. 8, ап. 24
    Теменужка Кирилова Григорова – от гр. Кюстендил, ул. „Тинтява“ №25,
Продължава...
 
14.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЙОРДАН И БОРА СТАНЧОВИ СЕРБЕЗКИ ОТ СЕЛО ГРАМАЖДАНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

До Иво Димитров Спасов- с.Пиперков чифлик, ул. ,,Крум Стоянов”№8, общ. Кюстендил.
До Зорница Пламенова Александрова, Николай Пламенов Спасов- с. Лозен, ул. ,,Ясен(45-та)”, №8, общ.Столична, обл.София
Продължава...
 
13.12.2016
О Б Я В А

    Със Заповед № РД-00-1144/09.12.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.12.2016 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
09.12.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 18 декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
09.12.2016


   На 07.12.2016 г., Община Кюстендил сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР №BG16RFOP001-1.030-0002-C01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ за проект „Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на Община Кюстендил“ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.
 
Продължава...
 
09.12.2016


   На 07.12.2016 г., Община Кюстендил сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР №BG16RFOP001-1.030-0001-C01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ за проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.
 
Продължава...
 
08.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР на ЗУТ

    До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 73 - 80 от 286

© 2017 Община Кюстендил