Последни новини

10.10.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, АЛ. 3 ОТ АПК


До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Здравка Илиева Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №78,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-804/04.09.2017 г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VIII – „за обществено обслужващи дейности“ и УПИ I-4174, 4175, 4176, 4177 в кв. 256б, с цел привеждане на регулационната линия между тях, към южната имотна граница на ПИ 41112.503.4337 по кадастралната карта на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е „АРТ – 07“ ЕООД, гр. Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да я обжалват в 14 дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
10.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Здравка Илиева Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №78,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

Продължава...
 
10.10.2017

На основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ :
ДО ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СЕРБЕЗКА
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗКИ
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
БУЛ. ,,ЦАР БОРИС”ІІІ №328
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. ,,КОСТАДИН ПОПАНДОВ” №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
09.10.2017

О Б Я В А

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпило заявление от Ивайло Йорданов Асенов по изработения проект за разпределение от 15.09.2017г. за землищата на с. Берсин и Нови чифлик, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

Община Кюстендил
На 09.10.2017г. от 16:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил

 
06.10.2017

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА УПРАВИТЕЛ  от обявения конкурс за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил.
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

ДАТА                 КАНДИДАТ                                     ЧАС
10.10.2017 г      Антоанина Красимирова Митова     15.00 ч.
10.10. 2017 г     Константина Цекова Цекова           15.30 ч.

Събеседването ще се проведе в Община Кюстендил,кабинет 45.

 
06.10.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
от обявения конкурс за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за длъжността Управител.
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.:

Продължава...
 
06.10.2017

     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”
за длъжността: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 Щ. БР.

Продължава...
 
06.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че e изработeн проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за опре-деляне на трасе на въздушен електропровод 20 КV за обект, ,,Склад за взривни материа-ли”, намиращ се в поземлен имот ПИ 002060, местност, ,,Синяво”, землище на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС).
Трасето започва от съществуващо ЖР (железорешетъчен стълб) на съществуващ ВЕП 20 кV в ПИ 030005 и преминава през ПИ 030431, ПИ 030090, ПИ 002128, ПИ 002158, ПИ 0020096 и достига до проектен трафопост намиращ се в имот на заявителя ПИ 002157 от Картата на възстановената собственост на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.
Искането за разглеждане и одобряване на проекта е направено със заявление вх. № УТ 1433/12.09.2017г. от ,,АХЕЛОЙ ОПМ” ООД с управител Борис Радански, град София.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 65 - 72 от 562

© 2017 Община Кюстендил