Последни новини

24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Гърлешник, Сухи бахчи, Тополарнико, Анъмица, Маневица и Копърлъко (мах. Разпопинци) в землището на с. Горановци, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-258 от 18.10.2016г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Плочата, Кръстато дърво, Змиярник, Янин рид и Висока ливада в землището на с. Търсино, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 02.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-304 от 23.11.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
23.01.2017
    В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснати кандидати по проект "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г."
 
19.01.2017
     СПРАВКА за постъпили предложения по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил може да видите тук
Продължава...
 
18.01.2017
Съобщение до
ЛИЛИЯ БОРИСОВА ВЪЛЕВА
Ж. К. БАНИШОРА №29, ВХ. Д, ЕТ.4, АП.79
ГР. СОФИЯ
СТОИМЕН КОСТАДИНОВ КЕРЕСТЕЛИЕВ
УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ №57, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ
    
Продължава...
 
18.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
До:
Личка Данчова Войнска от гр. Кюстендил, ул. „Места” №24,  вх. Б, ет. 4, ап. 8
Илиана Димова Декова от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №85А,  вх.А, ет.8, ап. 24
Станка Йорданова Танева от гр. София, ул. „Блага Димитрова“ №20
Лилянка Тодорова Григорова от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Петър Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Теодор Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин“ №6, вх. В, ет.13, ап. 73
Рилка Тодорова Лепнийска от гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ №15А
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №379, прието на заседание проведено на 29.12.2016 г. с Протокол № 16, Общински съвет – Кюстендил, разрешава на ,,АБ -ТЕРМ” ООД  гр. Кюстендил с ЕИК 109569979, представлявано от Христо Михайлов Абаджиев – управител на дружеството да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен  план  /ПУП-ПП/ за определяне на трасе за изграждане на подземна кабелна линия 20кV за  обект : ,,Цех за метални изделия” в  УПИ І-17078, кв. 22А  по плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил преминаващо през поземлен имот ПИ №0.108 , землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 18352 по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №376, прието на заседание проведено на 29.12.2016 г. с Протокол № 16, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска –„За индивидуална жилищна сграда” и съобразен с изискванията на чл.19 от Наредба №7/22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона ,,с малка височина”  (Жм)  в обхвата на ПИ с идентификатор № 029239, в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 44183  по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 65 - 72 от 321

© 2017 Община Кюстендил