Последни новини

22.06.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ
До Владимир Николов Шейтанов от гр. Кюстендил, собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1253, кв. 146 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
   
Продължава...
 
22.06.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 204, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 02.06.2016г. и Протокол № 9 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ № 008104, местност ,,Модро поле”, в  землището на  с. Радловци с ЕКАТТЕ 61457, община Кюстендил, от Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска  – „За нискоетажно жилищно строителство”. С решението е одобрено и заданието за проек-тиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
22.06.2016
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №205, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 02.06.2016 г. и Протокол №9 Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 51.41, местност Ръжеве, землище на с. Богослов с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил от плана на новообразуваните имоти. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за нискоетажно жилищно строителство”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
21.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ  №94-00-486 /15.06.2016 г.

ДО
ПЕТЪР ДОБРЕВ МЛАДЕНОВ
УЛ.„ПАНАЙОТ ХИТОВ” №1, ЕТАЖ 2, АП.№3,
ГР.КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
20.06.2016
      Община Кюстендил на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ДС-20-137/02.06.2016г., с която областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращи се в местността Таратанска махала /Мало огране/, землище на село Долно Уйно, община Кюстендил.
Продължава...
 
17.06.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
16.06.2016
       На  1  юли 2016 година в 9:00 часа в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил ще се проведе тест за отпускане на общинска стипендия на  ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас.
Всички желаещи да се включат, могат да  подадат заявление за участие в отдел "Образование, младежки дейности и спорт" към Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1,  стая № 12 или на телефон 078/55 00 27, от 13.06.2016 г. до 28.06.2016 г. от 8:00 до 17:00 часа.
 
15.06.2016
Заповед №РД-00-524/09.06.2016г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувни басейни, намиращи се в землището на с. Грамаждано, местността Динката може да видите тук
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Следваща > Последна >>

Резултати 625 - 632 от 641

© 2018 Община Кюстендил