Последни новини

06.07.2016
      Съобщение по чл.61, ал.3 от Aдминистративнопроцесуалния Kодекс

      На осн. §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПЗР НА ПМС №234/16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Община Кюстендил съобщава на Никола Петров Стоянов от гр.София и Димитър Георгиев Стоянов от гр. Кюстендил, че е издадена Заповед №РД-00-503/01.06.2016г. от кмета на община Кюстендил, с която е одобрена оценката на предоставената за ползване от Гергана Александрова Миланова земеделска земя от 122 кв.м., представляваща част от ПИ 41112.83.354 (с обща площ 594 кв.м.) по плана на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Гола Велика, землище на гр.Кюстендил. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез община Кюстендил пред Районен съд гр.Кюстендил по реда на АПК.
 
05.07.2016
      Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност автомобилното движение на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
      Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил и мотивите към нея  може да видите тук
 
05.07.2016
Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил и мотивите към нея   може да видите тук
 
05.07.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил и мотивите към нея   може да видите тук
 
04.07.2016

О Б Я В Я В А

    На основание Заповед № РД-00-609/30.06.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти и движима вещ – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
    1.Незастроен, урегулиран поземлен имот ХVІ - общ., кв. 48 по ПУП на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с площ 945.00 (деветстотин четиридесет и пет) кв. метра- начална тръжна цена - 6900 лева, без ДДС.
    2.Незастроен, урегулиран поземлен имот ХV, кв. 48 в по ПУП на с. Таваличево, oбщ.Кюстендил, с площ 770.00 /седемстотин и седемдесет / кв.метра - начална тръжна цена - 5600 лева, без ДДС.
    3. Товарен автомобил” УАЗ 374101”, тип „фургон” с рег.№ КН7534АС- начална тръжна цена -810 лева, без ДДС.

    Търга ще се проведе на 12.07.2016 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
  
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Следваща > Последна >>

Резултати 601 - 608 от 641

© 2018 Община Кюстендил