Последни новини

27.07.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1163, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2015 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за територията на кв. „Изток”, гр. Кюстендил.  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
26.07.2016
Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Логопед" -1 бр.- в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
•    Основни задължения: Логопедът осъществява  корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите  за повишаване на възможностите им за комуникация. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения. Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение  на  успешна вербална и невербална комуникация;

Продължава...
 
26.07.2016
      Със Заповед № РД-00-691/25.07.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 29.07.2016 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен и помещениe, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
25.07.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“


Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“

Осигуреното проектно финансиране е в размер на 127 006,00 лева.

Периодът за изпълнение на проекта е до края на април 2017 год.

 БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ И ХЛЯБ, ще получават 200 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:

Продължава...
 
25.07.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
20.07.2016
Становище по екологична оценка (EO) N:EO-1-2/2016г. за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кюстендил.

 
18.07.2016

       С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво.
Продължава...
 
18.07.2016
ДО БОРИС ПЕТРОВ КАРПУЗОВ
Ж. К. ,,НАДЕЖДА”, БЛОК 101, ВХОД ,,А”, ЕТАЖ 8, АП. №21
ГР.  С О Ф И Я

ДИРЕКТОРА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДИРЕКТОРА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
 ,,УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

НАЧАЛНИКА
НА ОТДЕЛ ,,КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНСКО ЗВЕНО
ПО ,,ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КОПИЕ ДО:
ЕЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРОВА
С. РАДЛОВЦИ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Следваща > Последна >>

Резултати 585 - 592 от 641

© 2018 Община Кюстендил