Последни новини

27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-335/24.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 09.05.2017 година от 11,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и общински терен за поставяне на рекламно-информационни елементи при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и Решение №441/31.03.2017г. на Общински съвет – гр. Кюстендил:
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-329/20.04.2017г., Кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи  план-извадка от проекта за подробен устроиствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ), в следният териториален обхват:

Продължава...
 
26.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-322/19.04.2017 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР ) в следния териториален обхват: УПИ І-162 и УПИ ІV-234 в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно, община Кюстендил, като се предвижда УПИ І-162 и УПИ ІV-234 да се обединят и новообразуваният УПИ І в кв. 27 по плана за регулация на село Гърляно да бъде отреден за поземлени имоти 162 и 234.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 24.03.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-20-90 от 24.03.2017 г. на областния управител на област Кюстендил.
 
Продължава...
 
26.04.2017
О Б Я В А

От 27.04.2017г. в Община Кюстендил започва записването на лица с постоянен адрес в гр. Кюстендил, желаещи да добиват строителна дървесина и дърва за огрев за собствени нужди без право на продажба от общинските и държавните гори съгласно чл.111, ал.5 и 6 от закона за горите за отоплителен сезон 2017/2018год. В списъка ще се записва по един член на домакинство.
Максималното количество дърва за огрев е до 10 пространствени кубически метра иглолистни или широколистни.
Записването ще се извършва в стая №47 в Община Кюстендил до 30.06.2017год.
 
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
26.04.2017
Във връзка с реализиране на процедурата за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, бяха разработени специални бланки. Те са подобрен вариант на приложенията, които бяха оповестени на 30.03.2017г. на сайта на Община Кюстендил.
 
Продължава...
 
26.04.2017
В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един началник ОЕПГ със Заповед № РД-00-258/03.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам
СПИСЪК
с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на началник на ОЕПГ предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01

Списък с резултати от заседанието на комисията за подбор на началник на ОЕПГ:
Име Презиме  Фамилия Общ брой точки
1 Ирена  Райчова Крумова 120

Продължава...
 
25.04.2017
    Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил издаде разрешение на ЮЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЮСТЕНДИЛ и на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ за извършване на въздушно третиране на горски масиви с бял и черен бор в землищата на с. Драговищица, с. Горановци, с. Николичевци, с. Скриняно и с. Копиловци, общ. Кюстендил. Третирането с хеликоптер ще се проведе на 26 април от 600 до 1000 часа с инсектицида Мимик 204 LV. Продуктът за растителна защита е регистриран за борба срещу ръждива борова листна оса. В деня на пръскането да се ограничи достъпа на хора и животни до гореописаните масиви и да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне според изискванията на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 57 - 64 от 408

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил