Последни новини

16.08.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №547, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.07.2017 г.,  Протокол №23, Общинският съвет разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „нива“ в „За производствени и складови дейности“ и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (ПП) в обхвата на ПИ 004167 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от КВС и одобрява заданието за проектиране.
     Възложители за изработване на ПУП-ПЗ са Георги Христов Георгиев и Красимир Райчев Марковски. Заявление Вх. №УТ 1038/11.07.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.08.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-746/09.08.2017 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II-„транспортна инфраструктура“ в кв. 94 по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. Променя се отреждането на целия терен и разделяне на УПИ II – „транспортна инфраструктура“ в кв. 94 и образуване на нови : УПИ II – „За производствени и складови дейности “, УПИ VI – „За производствени и складови дейности “, УПИ VII - „За производствени и складови дейности“ и УПИ IV-„За трафопост“. Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
 Възложител на проекта е „РУЕНТРАНСПОРТ“ АД, гр. Кюстендил. Заявление вх. №УТ 795/01.06.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
16.08.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №546, прието на заседание проведено на 27.07.2017 г. с Протокол №23, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от ,,горска територия” в ,,друг складов терен”и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22декември. 2003г. за ПНУОВЗТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (ПП) в обхвата на ПИ 000131, местност ,,Викалото”, землището на с. Радловци, община Кюстендил с ЕКАТТЕ 61457 от картата на възстановената собственост (КВС).     
     Възложител на проекта  е ,,АХЕЛОЙ ОПМ” ООД с адрес на управление гр. София.
 
15.08.2017
ПОКАНА
за
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил, председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на  Изпълнението на бюджета и сметките за  средства от Европейския съюз на община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година.
Председателят на ОбС – Кюстендил отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 23 август 2017 г. /сряда/ от 17:30 часа  в заседателната залата на община Кюстендил.
 С материалите свързани с общественото обсъждане може да се запознаете в Общински съвет – Кюстендил, в сградата на общината или на сайта на община Кюстендил: www.kustendil.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси може да отправите писмено в деловодството на общината или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

1. Доклад към годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кюстендил към 31.12.2016г. може да видите тук.
 

2. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кюстендил към 31.12.2016г. може да видите тук.

 
14.08.2017
     Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г., 11.10.2017г. и 12.10.2017г. в Националната гвардейска част- град София. За повече информация  http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/obyava_priem_v_ngch_2017g.pdf
 
10.08.2017
Съобщения по чл. 32 от ДОПК
до: Дарко Цветкович, "Деац" ООД, "Чато-Бе-Ен Компани" ООД, "Дайчо Монт" ООД
 
09.08.2017
     С обявление №4 от 07.08.2017 година, публикувано в електронната страница на „Държавен вестник“, в изпълнение на Решение №531/27.07.2017 година на Общински съвет – Кюстендил, е обявена открита процедура за възлагане на концесия за услуга за обект: недвижим имот №000032 в местността „Света вода“ (водоем "Върташево"), находящ се в землището на с.Грамаждано, Община Кюстендил – публична общинска собственост на Община Кюстендил, с площ 23,933 дка и начин на трайно ползване: водоем, при следните граници и съседи: изток: имот №000031 – полски път - ОбС – Кюстендил; имот №019001 – ливада на наследниците на Вита Григорова Петрова; имот №019002 – друга селищна територия на Църковно настоятелство - с.Грамаждано; имот №000050 – друга селищна територия на Община Кюстендил; имот №000033 – друга селищна територия на Община Кюстендил; имот №020002 – Овощна градина на наследниците на Симеон Славов Сербезки; имот №020002 – Овощна градина на наследниците на Мариица Славова Ивкова, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост (АОбС) №2006/29.03.2010 г., ведно с прилежащите съоръжения, включително: язовирната стена, облекчителните съоръжения, основен изпускател, преливник, шахта, спирателни арматури, фланци. Срокът на концесията е 35 години.
     До документацията за участие в процедурата  е осигурен пряк и неограничен достъп в електронен вид на интернет страницата на Община Кюстендил от датата на публикуване на обявлението в „Държавен вестник“ – 07.08.2017 година.
 
 
09.08.2017
    С обявление №5 от 07.08.2017 година, обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник“, в изпълнение на Решение №532/27.07.2017 година на Общински съвет – Кюстендил, е обявена открита процедура за възлагане на концесия за услуга за обект: микроязовир „Граница“, представляващ поземлен имот №000420, находящ се в землището на с.Граница, Община Кюстендил – публична общинска собственост на Община Кюстендил, с площ 43,287 дка, при гариници съседи: имот №000082 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000127 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000092 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000087 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000218 – друга селищна територия на Община Кюстендил; имот №000519 – друга селищна територия на Община Кюстендил, за който е съставен Акт за публична общинска собственост (АОбС) №1313/17.08.2007 г., ведно с прилежащите съоръжения, включително: язовирната стена, облекчителните съоръжения, основен изпускател, шахта, спирателни арматури, фланци.  Срокът на концесията е 25 години.
    До документацията за участие в процедурата  е осигурен пряк и неограничен достъп в електронен вид на интернет страницата на Община Кюстендил от датата на публикуване на обявлението в „Държавен вестник“ - 07.08.2017 година.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 57 - 64 от 511

© 2017 Община Кюстендил