Последни новини

18.10.2017

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.

 

 
17.10.2017

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване и график за събеседването от обявения подбор на социален работник в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001, може да видите тук.

 
16.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител , във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със Заповед №РД-00-904/09.10.2017г.


О Б Я В Я В А М:

1. КОНКУРС за длъжността „Юрисконсулт” – 1 (една) свободна щатна бройка при отдел „Обществени поръчки” – Дирекция „Правни дейности” – Общинска администрация - Община Кюстендил.

 

Продължава...
 
16.10.2017

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в "Център за услуги за ранно детско развитие" по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” може да видите тук.

 
13.10.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 16-20 октомври 2017 г. може да видите тук.

 
11.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ДС-20-238/11.09.2017 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност Саманли баир, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил в частта за имоти №67461.70.19 и №67461.70.20. Новообразуван имот №67461.70.19 става с площ 500 кв.м. и е собственост на Веселина Манолова Бойкова, а новообразуван имот №67461.70.20 става с площ 303 кв.м. и е собственост на н-ци на Пенка Ангелова Миленкова.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр. 78 от 29.09.2017 г. Планът и придружаващата го документация се намират в община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Жалби срещу одобрения план на навообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

 
11.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ДС-20-237/11.09.2017 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност Ивчево, землище на с. Цървеняно, общ. Кюстендил в частта за имоти №78611.127.4 и №78611.127.12. Новообразуван имот №78611.127.4 става с площ 862 кв.м. и е собственост на Иван Витков Иванов, а новообразуван имот №78611.127.12 става с площ 1481 кв.м. и е собственост на н-ци на Христо Николов Митрев.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр. 78 от 29.09.2017 г. Планът и придружаващата го документация се намират в община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Жалби срещу одобрения план на навообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил пред Административния съд - Кюстендил в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

 
11.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ДС-20-236/11.09.2017 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност Гола Велика, землище на гр. Кюстендил в частта за имоти №41112.83.10 и №41112.83.11. Имот №41112.83.11 се заличава, като площта му се придава към имот 41112.83.10, в регистъра се запазва собственика на имота – Иван Харалампиев Ангелов.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр.78 от 29.09.2017 г. Планът и придружаващата го документация се намират в община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Жалби срещу одобрения план на навообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил пред Административния съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 57 - 64 от 562

© 2017 Община Кюстендил