Последни новини

11.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

 

ДО МАРИАНА НЕНЧЕВА МАЛИНОВА
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
УЛ. ,,ТОДОР СТОЯНОВ” № 29, ЕТ. 2, АП. 3
ГРАД СОФИЯ

 

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че e внесен за разглеждане и одобрение проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват:
1. УПИ ХVІІІ-52 и УПИ ХХ-51, кв.12, по действащия регулационен план на с. Коняво, общ. Кюстендил, като се изменя вътрешно регулационната граница между двете УПИ и се образуват два нови УПИ ХVІІІ-52 с придадена площ от 729 кв.м., с лице към улица с о.т. 18-19 и УПИ ХХ-51 с лице към улица с о.т.15-16.
2. С ИПУП-ПЗ на новообразуваните УПИ ХVІІІ-52 и УПИ ХХ-51, кв.12 се определят граничните линии на застрояване като устройствените параметри и характеристики бъдат в съответствие с допустимите отговарящи за жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм).
Проекта се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 21.
Възложители на проекта са: Ирма Асенова Димитрова - Тайър, Сашо Димитров Господинов и Иванка Димитрова Иванова.
В 14-дневен срок от съобщаването на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ИПУП-ПРЗ до общинската администрация - гр. Кюстендил.

 
11.01.2018

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане Проект за Правилник
за Устройството и Дейността на Обединен Детски Комплекс
Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проектът и мотивите към него, можете да видите тук.

 
10.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР на ЗУТ

ДО АНДРЕЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО БОЖИДАР БОРИСЛАВОВ ЙОВЧЕВ
УЛ. МАКЕДОНИЯ №12, ВХ. В, ЕТ.3, АП. 45
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАСИЛ ДРАГАНОВ НИКОЛОВ
УЛ. РАДЕНКО ВИДЕНСКИ №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРПУЗОВ
УЛ. СИНИ ВРЪХ №14
ГР. ПЕРНИК

ДО ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯДИНОВА
Ж.К. ДРУЖБА №90, ВХ. Ж, ЕТ. 3, АП. 146
ГР. СОФИЯ-СТОЛИЧНА

Продължава...
 
10.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на местност, Кандило, землище на град Кюстендил. Проектът обхваща част от местност Кандило, землище гр. Кюстендил, с граници както следва: (от север – земеделска територия – част от местност Кандило, землище гр. Кюстендил, от юг c Гюешево шосе, от изток – строителните граници на град Кюстендил и от запад – земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил).

Продължава...
 
10.01.2018

От 09.01.2018 г. в Община Кюстендил стартира изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил–гарант за устойчив модел за деинституционализация” финансиран с Договор № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Повече информация за проекта може да видите тук.

 
09.01.2018

Община Кюстендил продължава да изпълнява проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, за повече информация може да видите тук.

 
08.01.2018

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в "Център за услуги за ранно детско развитие"

 
02.01.2018

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево може да видите тук

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 57 - 64 от 641

© 2018 Община Кюстендил