Последни новини

26.06.2017
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ - УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ - Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ - УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - Ж. К. ,,СВОБОДА” №3, ВХ. 3,ЕТ. 6, АП. 108
ГР. СОФИЯ
          
ДО ДИАНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА - УЛ. ,, АНТИМ І” №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ - Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ

ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА - УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР  
           
 
Продължава...
 
22.06.2017
     Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява осигурените лица, които разполагат с 12- цифрен персонален идентификационен код, че електронните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубриката Е-услуги/Справки/Справки по ЕГН и ПИК на НАП. Списъкът на електронните услуги може да видите тук
 
22.06.2017
СПРАВКА
за постъпили предложения по Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и мотивите към него

Проектът на Наредбата,заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения и становища, на 18.05.2017 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок не са постъпили предложения за допълнение на разработения проект.
 
21.06.2017
     Със Заповед № РД-00-564/21.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.06.2017 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
21.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-560/ 21.06.2017  г. Кметът на община Кюстендил е разрешил изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на кв. 25.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация в обхвата на кв. 25 от плана на  гр. Кюстендил се проектира нова улица и се обособяват новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б, както следва:
   - В новообразувания кв. 25 се предвижда новообразуваният УПИ I да  бъде отреден „За комплексно жилищно строителство, озеленяване, спорт и атракции, паркинг и трафопост”, а УПИ II, III, IV и V да са „За жилищно строителство”, разположени непосредствено до новопроектираната улица. 
   - В новообразувания кв. 25Б се предвижда да се проектират нови  УПИ I, II и V - „За комплексно жилищно строителство”; УПИ III - „За трафопост” и УПИ IV - „За балнеосанаториум”.
Продължава...
 
19.06.2017
     На  4  юли 2017 година в 9:00 часа в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил ще се проведе тест за отпускане на общинска стипендия на  ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. Заявленията за участие  се приемат в отдел "Образование, младежки дейности и спорт"  Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1,  стая № 12,  тел.078/55 00 27 от 19.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 8:00 до 17:00 часа.

 
16.06.2017
     На основание Заповед № РД -00-547/  15.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
14.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №499, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2017 г.,  Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За автокъща и гаражи”, начин на застрояване – свободно с максимална височина до 10 м в обхвата на ПИ 32252, местност Мичевица, землище на с. Слокощица с  ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 57 - 64 от 463

© 2017 Община Кюстендил