Последни новини

21.09.2016
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №282, прието на заседание проведено на 31.08.2016 г. с Протокол №12, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план –план регулация (ПУП-ИПР), съгласно представената скица предложение в обхвата на УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А, УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и ул. ,,Ракла” от плана за регулация на кв. ,,Запад”, гр. Кюстендил и изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112А, кв. Запад, гр. Кюстендил при следните устройствени показатели, съгласно чл. 20 от Наредба №7/22декември. 2003г:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №287, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г. и Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметрите на застрояване, както следва:

Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №281, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За обществено обслужващи и рекреационни дейности” и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №280, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г.,  Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение имота от „За друг курортно рекреационен обект“ в „За обществено обслужващи и рекре-ационни дейности“ и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности в обхвата на ПИ 41112.39.52 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
21.09.2016
Продължава...
 
20.09.2016
      Автобусна линия по маршрута село Бобешино – град Кюстендил ще се движи на празничния 22 септември (четвъртък), като заминаването ще бъде от Автогара – гр. Кюстендил в 09:00 часа, а обратния курс – в 16:30 часа от центъра на селото. Движението по линията е организирано от Община Кюстендил с цел улесняване придвижването на всички желаещи да посетят събора на село Бобешино в същия ден, като цената на билета в едната посока ще бъде 3 лева.
 
19.09.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
 
    До Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин” 6, вх. В, ет. 13, ап. 73
 
   На основание §4к, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28в, ал. 2 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти за изменение и допълнение на плана на новообразуваните имоти по параграф 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Фучи дол”, землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, област Кюстендил, приет с протокол №40/25.08.2016 г. от комисия назначена със Заповед № РД-00-375/08.04.2015 г. на Кмета на община Кюстендил, за новообразувани имоти с идентификатори 83354.93.23 и 83354.93.24.
 
Продължава...
 
16.09.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Следваща > Последна >>

Резултати 529 - 536 от 641

© 2018 Община Кюстендил