Последни новини

06.10.2016


Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

     Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” - Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следната длъжност:
 
1. Логопед – 0,5 щ. бр.;
2. Работник – поддръжка – 0,5 щ. бр.

 
Продължава...
 
05.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за нормативните актове на Общинския съвет” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 14 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите, може да видите тук
 
05.10.2016
      Съобщение на основание §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ до: Личка Данчова Войнска от гр. Кюстендил, ул. „Места” №24,  вх. Б, ет. 4, ап. 8; Илиана Димова Декова от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №85А,  вх.А, ет.8, ап. 24; Станка Йорданова Танева от гр. София, ул. „Блага Димитрова“ №20
Продължава...
 
05.10.2016
    Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, може да видите тук
 
05.10.2016
      Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-884/30.09.2016 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план –плана за регулация ( ПУП - ПР) в следния териториален обхват:
Продължава...
 
05.10.2016

      Днес 05.10.2016 г. (сряда) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. Септември 2016г. и реши:
Продължава...
 
04.10.2016


О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

     В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и Заповед №РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил
 
О Б Я В Я В А:

набиране на документи за подбор на пет социални работници и един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, които ще предоставят социалната услугата „приемна грижа” по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., със следните работни места и обхват на дейността:
1. Работно място: гр. Кюстендил - трима социални работници /два на пълен работен ден и един на непълен/ и един началник ОЕПГ / на пълен работен ден/;
Обхват: Община Кюстендил.
2. Работно място: гр. Дупница - двама социални работници /един на пълен работен ден и един на непълен/;
Обхват: Общините Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.


Продължава...
 
03.10.2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е

    Годишната програмата за управлението и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кюстендил за 2016 г. е обсъдена и приета от Общинския съвет – Кюстендил, по предложение на Кмета на Общината с Решение № 85/ 28.01.2016 година. Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината.
    На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Кюстендил уведомява заинтересованите лица, че открива процедура за актуализиране на Годишната програмата за управлението и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кюстендил за 2016 г. с определяне на обект: „Обновяване и реконструкция на Зоологическата градина на град Кюстендил” за обект от първостепенно значение за Община Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Следваща > Последна >>

Резултати 513 - 520 от 641

© 2018 Община Кюстендил