Последни новини

05.07.2016
      Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност автомобилното движение на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
      Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, можете да видите тук.
 
05.07.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил и мотивите към нея  може да видите тук
 
05.07.2016
Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил и мотивите към нея   може да видите тук
 
05.07.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил и мотивите към нея   може да видите тук
 
04.07.2016

О Б Я В Я В А

    На основание Заповед № РД-00-609/30.06.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти и движима вещ – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
    1.Незастроен, урегулиран поземлен имот ХVІ - общ., кв. 48 по ПУП на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с площ 945.00 (деветстотин четиридесет и пет) кв. метра- начална тръжна цена - 6900 лева, без ДДС.
    2.Незастроен, урегулиран поземлен имот ХV, кв. 48 в по ПУП на с. Таваличево, oбщ.Кюстендил, с площ 770.00 /седемстотин и седемдесет / кв.метра - начална тръжна цена - 5600 лева, без ДДС.
    3. Товарен автомобил” УАЗ 374101”, тип „фургон” с рег.№ КН7534АС- начална тръжна цена -810 лева, без ДДС.

    Търга ще се проведе на 12.07.2016 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
  
Продължава...
 
04.07.2016

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020г.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 61 62 63 64 65 66 67 68 Следваща > Последна >>

Резултати 505 - 512 от 544

© 2017 Община Кюстендил