Последни новини

12.10.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-896/ 04.10.2016 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за измене-ние на действащия подробeн устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 014001, местност Почивало, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил по картата на възстановената собственост на земеделските земи. С проектa се предвижда промяна на предназначението на имота от „За административни и курортни нужди” в „За жилищно строителство” и спазване на устройствените показатели за територии от устройствена зона с ниско застрояване. Със заповедта е одобрено и заданието за про-ектиране.
    Искането за разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПЗ е напра-вено със заявление вх. №УТ1490/15.09.2016 г. от Борис Михайлов Абаджиев.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
12.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ
 
    Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-883/30.09.2016 г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план –плана за регулация ( ПУП - ПР) в следния териториален обхват: УПИ IX – 240 и УПИ XI – 240 в кв. 29, по действащия регулационен план на с. Граница, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
    Възложители на проекта за изменение на ПУП-ИПР са Георги Валериев Василев и Мариела Валериева Василева.
    Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.
 
07.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
07.10.2016
      Във връзка с инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за популяризиране здравословния начин на живот, отворена през целия месец октомври, за поредна година Община Кюстендил ще се включи в отбелязването на световния ден на ходенето. Проявата е част от Общински спортен календар за 2016 г. Съвместно с ОДК, ТД „Осогово“ и клуб на спортиста ветеран сме планували походи, които са с различна трудност и продължителност, с цел същите да бъдат достъпни за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.

      От Община Кюстендил и Българска асоциация „Спорт за всички“ са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола.

МАРШРУТИ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХОДЕНЕТО Месец октомври 2016

 
07.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Наредба за обстоятелствата и  реда за вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Кюстендил” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 14 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите, може да видите тук.
РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

Заявление за вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в община Кюстендил


                                                                        
 
06.10.2016
      Във връзка с писмо с Вх. №06-00-126/03.10.2016 г. в Община Кюстендил от Областния управител на Област Кюстендил Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани, че започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Буново и с. Търсино, общ. Кюстендил
Продължава...
 
06.10.2016
      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на Станка Любенова Христова -  от гр. Пловдив, ул. „Арда“ №2, ет. 5, ап. 12, че със Заповед №РД-00-795/09.09.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
Продължава...
 
06.10.2016
    Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ "Стар каптаж" на находище "Кюстендил" може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Следваща > Последна >>

Резултати 505 - 512 от 641

© 2018 Община Кюстендил