Последни новини

25.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО
РУЖА ГЕНАДИЕВА СТОИМЕНОВА
УЛ. „АЛ. ДИМИТРОВ“ №21, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.42
ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Ви съобщавам, че в срок до 31.10.2017 г. сте длъжна да подадете декларация по чл. 6, ал. 2, с оглед преценка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от същата Наредба. Заявление и декларация по образец може да получите от стая №49 в сградата на Община Кюстендил.
Неподалите декларация в посочения срок отпадат от списъка на картотекираните граждани.

 
25.10.2017

Заповед №РД-00-937/18.10.2017г.

Наредба за поддържане и опазване чистотата на територията на Община Кюстендил

 
20.10.2017

СПРАВКА

за постъпили предложения по Проект на Проект за Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ гр.Кюстендил.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ гр.Кюстендил, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения и становища, на 15.09.2017 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок са постъпили 0 /нула/ предложения за допълнение на разработения проект.

 
19.10.2017

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:


1. Управител – 1 щ. бр.;
2. Логопед – 0,5 щ. бр.

 

 

Продължава...
 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №593, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:

Продължава...
 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №592, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 004023, местност Сухата река в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстано-вената собственост. С проектът се променя предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За производствено – складови дейности“.
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Наташа Николова Колевска от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №УТ1323/22.08.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №594, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017 г., Протокол №25, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) 000169 и ПИ 000170, местност Зарева вада в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост. С проектът се променя конкретното предназначение на имотите от „Производствен терен“ в „За машиностроителни, машиноремонтни и метало-обработващи дейности“ и застрояване, съобразено с изискванията на чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени показатели .
Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №595, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.09.2017г. и Протокол №25 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №002060, местност ,,Синяво”, в землището на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, общ. Кюстендил от Картата на възстановена-та собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначе-нието на територията на имота от ,,Складов терен” в ,,За производствени и складови дей-ности”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003г. и нормативи от-говарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ 1461/18.09.2017г. от ,,Ахелой ОПМ” ООД, град София чрез представителя Борис Василев Редански.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 49 - 56 от 562

© 2017 Община Кюстендил