Последни новини

18.01.2018

Съобщение на основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ:
НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. КОСТАДИН ПОПАНДОВ №4
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
17.01.2018

СПРАВКА
ЗА

постъпили предложения по Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил


Проектът на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил , заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения становища и възражения на 15.12.2017 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по горецитирания Проект на наредба за изменение и допълнение.

 
17.01.2018

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) и план за регулация (ПУП - ПР) за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил.

Продължава...
 
17.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица изработените помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в землището на с. Драговищица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол №РД-18-249 от 04.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-22-284 от 27.11.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил.

Продължава...
 
17.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №675, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2017 г., Протокол №28, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона „с малка височина“ (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 035002, местност Дубеви бахчи, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ1847/21.11.2017 г. от Милан Василев Миланов от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
17.01.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №674 г., прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 29.12.2017г., Протокол №28 , Общинския съвет, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ:
Промяна на начина на трайно ползване на ПИ 41112.86.45 от „за друг вид застрояване” в „за вилна зона” и промяна на предназначението от „земеделска” в „неземеделска” с НТП – „За вилна зона” за ПИ 41112.86.350.

Продължава...
 
15.01.2018

СПРАВКА
за
постъпили предложения по Проект на Общински годишен план за младежта на община Кюстендил за 2018 година.

Проектът на Общинския годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2018 година, изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закон за младежта и Национална стратегия за младежта 2010-2020, заедно с мотивите към него е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.12.2017 година в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по горецитирания Проект на Общински годишен план за младежта за 2018 година.

 
12.01.2018

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кюстендил 2018 – 2019 г. и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проектът и мотивите към него, можете да видите тук.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 49 - 56 от 641

© 2018 Община Кюстендил