Последни новини

08.02.2017
     О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски може да видите тук:   http://www.comd.bg/bg/content/o-b-ya-v-za-provezhdane-na-konkurs-za-voynishki-dlzhnosti-za-priemane-na-voenna-sluzhba-na
Продължава...
 
08.02.2017
ДО РУМЕН НИКОЛОВ КОСТОВ
Ж.К. НАДЕЖДА І №122, ВХ. Ж., ЕТ. 4 , АП. 147
ГР. СОФИЯ

ДО САШО СТЕФАНОВ ЛЮБЕНОВ
УЛ. ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №110
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАНГЕЛИЯ ТРУШКОВА КОСТОВА
Ж.К НАДЕЖДА І №122 , ВХ.Ж, ЕТ. 04, АП. 147
СОФИЯ

ДО ИВО ЙОРДАНОВ МИТЕВ
УЛ. ,,СТОЯН ЛУДЕВ”№ 86
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЛЮДМИЛ ВАЛЕРИЕВ ЗАРЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МИРОСЛАВА ВАСИЛЧОВА ЗАРЕВА
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
08.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
    Камелия Стойнева Динова от гр. София, наследник на Георги Стоилков Боцев, собственик на имот 41112.502.606 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, че със Заповед №РД-00-18/11.01.2017 г. Кметът на община Кюстендил е одобрил проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за „Пункт за монтаж и демонтаж на гуми, автомивка, магазини, заведение за хранене” в обхвата на ПИ 41112.502.605 по КККР на гр. Кюстендил, местност Решетка.
    Възложител на проекта е Детелина Димитрова Аначкова.
   В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
07.02.2017
      На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Кюстендил съобщава, че с Решение №377, прието на заседание на Общинския съвет - Кюстендил, проведено на 29.12.2016г., Протокол №16, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поречието на река Банщица, гр. Кюстендил в обхват, територията прилежаща към реката, улици – ул. „Сливница”, бул. „Македония” от осова точка 149, през осови точки 318 и 1018, ул. „Г.С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до осова точка 496. Възложител на проекта е Община Кюстендил. План за регулация на р. Банщица между ул. Петър Ников и ул. Овощарска, може да видите тук.

 
07.02.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

Венета Георгиева Атанасова
ж. к. Слатина
ул. ,,Околчица”, № 2, вх. А, ет. 5, ап. 11
гр. София
Продължава...
 
06.02.2017
Съобщение до         
ДО КОСТАДИН ЯКИМОВ СТОЕВ
УЛ. ,, СТЕФАН КАРАДЖА” №25, ЕТ.4, АП.31, ВХ. В
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
03.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова     
    ж. к. ,,Люлин”, бл. 09, вх. А, ет. 2, ап. 8  
    гр. София

2. Весела Крумова Митова 
    Район ,,Витоша”, кв. ,,Симеоново”
    ул. ,,Бор”, №21 
    гр. София

3.Мария Асенова Чальовска
   кв. ,,Възраждане”, ж. к. ,,Св. Тройца”
   бл. 341, вх. А, ет. 5, ап. 14
   гр. София   
Продължава...
 
03.02.2017
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 49 - 56 от 321

© 2017 Община Кюстендил