Последни новини

03.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА  ГЕРГИНА ВЛАДИМИРОВА ЛЕПНЕТСКА ОТ СЕЛО ШИШКОВЦИ, ОБЩ.  КЮСТЕНДИЛ :

ДО
РИЛКА ТОДОРОВА ЛЕПНИЙСКА
УЛ. ,,БЪЛГАРИЯ” № 15 Б
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
 ОБЛАСТ МОНТАНА

Продължава...
 
03.05.2017


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
по проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 
03.05.2017


ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ
ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект BG05M9OP001-2.004-0024 –С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.
Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника, гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2
Продължава...
 
03.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №472, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 19.04.2017 г.,  Протокол №20, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 010023 в землището на с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда“  и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
02.05.2017
   
     Днес 02.05.2017 г. (вторник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. април 2017 г. и реши:
Продължава...
 
28.04.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 02-05 май 2017 г. може да видите тук
 
28.04.2017
Заповед за право на преминаване през частен имот на наследници на Филка Якимова Недялкова може да видите тук.
 
27.04.2017
О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-341/25.04.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 49 - 56 от 408

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил