Последни новини

03.07.2017
Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица предварителна информация от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за нови разписания на влаковете, влизащо в сила от 10.12.2017г. Разписания може да видите тук.
 
03.07.2017
Със Заповед № РД-00-591/29.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 11.07.2017 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
03.07.2017

Днес 03.07.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. юни 2017 г.
Продължава...
 
30.06.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 03-07 юли 2017 г. може да видите тук .
 
30.06.2017
     Документацията за провеждане на открит конкурс с предмет "Маркиране на насаждения в гори, собственост на община Кюстендил", обект 17003 в землището на с. Горна Брестница  може да видите тук
 
30.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО ЛИЛИ КРАСИМИРОВА КОТЕВА
АЛЕКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
МАКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” № 24, ВХ. А, ЕТ. 8, АП. 40
ГРАД КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
28.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №94-00-2970/28.06.2017 г.

ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СОКОЛОВ
УЛ. ,,АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ


 
Продължава...
 
28.06.2017
Уведомление за инвестиционно намерение на Петър Василев Гаджев може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 49 - 56 от 463

© 2017 Община Кюстендил