Последни новини

21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №287, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г. и Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметрите на застрояване, както следва:

Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №281, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За обществено обслужващи и рекреационни дейности” и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №280, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г.,  Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение имота от „За друг курортно рекреационен обект“ в „За обществено обслужващи и рекре-ационни дейности“ и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности в обхвата на ПИ 41112.39.52 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
21.09.2016
Продължава...
 
20.09.2016
      Автобусна линия по маршрута село Бобешино – град Кюстендил ще се движи на празничния 22 септември (четвъртък), като заминаването ще бъде от Автогара – гр. Кюстендил в 09:00 часа, а обратния курс – в 16:30 часа от центъра на селото. Движението по линията е организирано от Община Кюстендил с цел улесняване придвижването на всички желаещи да посетят събора на село Бобешино в същия ден, като цената на билета в едната посока ще бъде 3 лева.
 
19.09.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
 
    До Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин” 6, вх. В, ет. 13, ап. 73
 
   На основание §4к, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28в, ал. 2 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти за изменение и допълнение на плана на новообразуваните имоти по параграф 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Фучи дол”, землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, област Кюстендил, приет с протокол №40/25.08.2016 г. от комисия назначена със Заповед № РД-00-375/08.04.2015 г. на Кмета на община Кюстендил, за новообразувани имоти с идентификатори 83354.93.23 и 83354.93.24.
 
Продължава...
 
16.09.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
15.09.2016
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-813/14.09.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 30.09.2016 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Следваща > Последна >>

Резултати 401 - 408 от 512

© 2017 Община Кюстендил