Последни новини

04.08.2016      Община Кюстендил получи допълнителни средства в размер на 375 000 лв. за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020.
Продължава...
 
03.08.2016
График за събеседване с кандидати за длъжността „Личен асистент” В „Център за почасово предоставяне на услуги За социално включване в общността или в домашна среда”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за „Личен асистент” до събеседване

 
03.08.2016
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил

Заявление относно провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил

Авобиография относно провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил

 
02.08.2016
     Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад в землището  на с. Граница- Обект 16003 може да видите тук
 
02.08.2016
Обява за открит обществен достъп

 
02.08.2016ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“


Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 127 006,00 лева.
Периодът за изпълнение на проекта е до края на април 2017 год.

БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ И ХЛЯБ, ще получават 200 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
Продължава...
 
27.07.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1163, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2015 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за територията на кв. „Изток”, гр. Кюстендил.  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
26.07.2016
Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Логопед" -1 бр.- в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
•    Основни задължения: Логопедът осъществява  корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите  за повишаване на възможностите им за комуникация. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения. Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение  на  успешна вербална и невербална комуникация;

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 51 52 53 54 55 56 57 58 Следваща > Последна >>

Резултати 401 - 408 от 463

© 2017 Община Кюстендил