Последни новини

21.04.2017
В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един началник ОЕПГ със Заповед № РД-00-258/03.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам: списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за  един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01, който може да видите тук.

 
 
18.04.2017


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
 
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.
Продължава...
 
18.04.2017
     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация /до 18.05.2017г./. Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
13.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ

    Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица празничните разписания на фирмите превозвачи имащи сключен договор с Община Кюстендил за извършване на обществен превоз на пътници за датите:
14.04.2017г. може да видите тук
15.04.2017г. може да видите тук
16.04.2017г. може да видите тук
17.04.2017г. може да видите тук
 
 
13.04.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18-21 април 2017 г. може да видите тук
 
13.04.2017
СПРАВКА
за
постъпили предложения по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил

    Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения и становища, на 07.03.2017 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
     Към проекта можете са видите и писмо с вх. №92-00-21/12.01.2017г. на Началник РСПБЗН - Кюстендил.
     В нормативно определения 30-дневен срок не са постъпили предложения за допълнение на разработения проект.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №455, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2017 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на ПИ 018011 по картата на възстановената соб-ственост на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на територията на имота от „Нива” в „За жилищно строителство и земеделска територия”. Проектът да е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и установени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона „с малка височина” (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Искането е направено със заявление вх. №УТ287/09.03.2017 г. от Анелия Йорданова Стоева.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
13.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-272/05.04.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за из-менение на действащия подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За производствено складови дейности” и УПИ VI - „За производствено складови дейности”, квартал 93 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
    Исканото разрешение е направено със заявление вх. №УТ440/31.03.2017 г. от Никола Ветаджокоски, като управител на „ВИТАЛИА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Кюстендил.
    Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 48 от 383

© 2017 Община Кюстендил