Последни новини

11.05.2017

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
           
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за длъжността:
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР – 1 Щ. БР.

Продължава...
 
11.05.2017
     Със заповед № РД-00-389/10.05.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  22.05.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:


Продължава...
 
10.05.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-383/09.05.2017 г., кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За градина”, квартал 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразувани УПИ III-272, IV-272, V-274, VI-274, VII-274, VIII-274, IX-274, X-274 и XI-274, кв. 14. Ограничителните линии и параметри за застрояване са определени, спазвайки нормативите на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна зона с малка височина. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
     Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ573/25.04.2017 г. от адв. Красимир Петков Руев, пълномощник на Теменужка Александрова Димитрова и Орлин Владимиров Велинов
     Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
10.05.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за изменение на действащ подробен устройствен план–план регулация и план-застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А и създаване на нови УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” и УПИ ІІ- ,,За обществено обслужване”, идентични с имоти с проектни идентификатори 41112.504.2146 и 41112.504.2147 от кадастралната карта на гр. Кюстендил и се изменя северната граница на УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и ул. ,,Ракла” от плана за регулация на кв. ,,Запад”, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет гр. Кюстендил  и изменение   на подробен устройствен план- план за  застрояване (ПУП - ИПЗ) за УПИ  I - „За комплексно жилищно строителство” в кв.112А, кв. „Запад”,  гр. Кюстендил при  следните устройствените показатели, съгласно чл.20 от Наредба№7/22 декември 2003г:
Продължава...
 
10.05.2017
 
05.05.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 09-12 май 2017 г. може да видите тук.
 
03.05.2017


О Б Щ И Н А  К Ю С Т Е Н Д И Л
     В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и на основание Заповед № РД-00-363/03.05.21017г.
О Б Я В Я В А
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за назначаването на един социален работникв ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА /ОЕПГ/по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място в гр.Кюстендил и обхват на дейността – Община Кюстендил на непълен 4 часов работен ден.


Продължава...
 
03.05.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

До Кристина Георгиева Зарева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №239, ет. 8, ап. 23
До Кирил Георгиев Пашев от гр. Кюстендил, ул. „Вола” №21
До Даниела Асенова Боянова-Полеганска от гр. Кюстендил, ул. „Рила” №26

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 48 от 408

 

Заповед №РД-00-550/16.06.2017г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн, намиращи се на територията на Общинския плувен комплекс, ул. "Земен" 3 може да видите тук

 Програмата за лятната работа на ОДК за 2017г. може да видите тук

 

Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи може да видите тук.

 Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2017г.

 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

 Заповед относно границите на районите и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове

 Регистър на заявените искания за финансиране


© 2017 Община Кюстендил