Последни новини

17.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ №17/07.11. 2016 г.


ДО: Наследниците на Надежда Ст. Серафимова
Николай Асенов Манев
Анета Димитрова Стоименова
Благой Стоянов Велинов
Витан Стоянов Велинов
Тодорка Янкова Велинова
Невена Огнянова Крумова
Евелина Огнянова Самарджиева
Елка Стоянова Соколова
Димитър Павлов Соколов
Анка Николова Иванова
Методи Николов Янков
ул. ,,Александър Батенберг” №20
гр. Кюстендил
 
Продължава...
 
17.01.2017
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-35/16.01.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 03.02.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
 
Продължава...
 
13.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК

   До Даниела Благоева Ангелова - Осоговска от гр.София, ж.к. „Младост 2” №212, вх. 1, ет. 15, ап. 81
   До Мария Йорданова Вучкова от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ №10
Продължава...
 
13.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

    До Ана Иванова Воинска от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.502.35 и 41112.502.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
    До Димитър Георгиев Воински от гр. Кюстендил, собственик на имот с идентификатор 41112.502.36.3 по КККР на гр. Кюстендил
Продължава...
 
13.01.2017
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16–20 януари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
13.01.2017
Corrigendum of the works tender dossier “Construction of transport and pedestrian access to natural landmark Polska Skakavitsa Waterfall

 
12.01.2017
      Днес 12.01.2017 г. (четвъртък) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. декември 2016г. и  реши:
 
І. Допуска до събеседване следните кандидати за лични асистенти:
Продължава...
 
11.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-13/09.01.2017г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изме-нение на действащия подробeн устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР), с който се предвижда разделяне на УПИ VI-12, кв. 7 и образуване на два нови УПИ: УПИ VI-12 и УПИ IX-12, кв. 7 по ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил и е одобрено заданието за проектиране.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 48 от 286

© 2017 Община Кюстендил