Последни новини

07.12.2017

Заповед № РД-11-105/04.12.2017г. на ОПУ Кюстендил относно временна организация на движение на РП III-602 Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол в участъка Мала Фуча - Бабино и Бабино - Бобов дол с цел извършване на кратковременни ремонтни работи

 
05.12.2017

     Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Росен Николов Пешев, гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 76, вх. А, ет. 1, ап. 1
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на заинтересуваните лица Заповед №РД-00-996/02.11.2017 г. на Кмета, с която е одобрил проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 018011 по картата на възстановената собственост на земеделските земи, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „Нива” в „За жилищно строителство ” и застрояване с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.

Продължава...
 
04.12.2017

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година на 05.12.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил. Писмото  може да видите тук

 
01.12.2017

Уважаеми съграждани,

Във връзка с евентуалните опасни метеорологични явления на територията на област Кюстендил за периода за 01 – 02 .12.2017г., породени от предвижданите обилни количества валежи Ви призоваваме за повишено внимание и предоставяме за пълната Ви информираност следните указания:

Продължава...
 
01.12.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 04-08 декември 2017 г.

 
29.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1048/23.11.2017г., Кметът на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват:
1.УПИ ХVІІІ-52 и УПИ ХХ-51, кв.12, по действащия регулационен план на с. Коняво, общ. Кюстендил, като се изменя вътрешно регулационната граница между двете УПИ и се образуват два нови УПИ ХVІІІ-52 с придадена площ от 729 кв.м., с лице към улица с о.т.18-19 и УПИ ХХ-51 с лице към улица с о.т.15-16.
2.С ИПУП-ПЗ на новообразувания УПИ ХVІІІ-52, кв.12 се определят граничните линии на застрояване като устройствените параметри и характеристики бъдат в съответствие с допустимите отговарящи за жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране на основание чл.125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ 1693/23.10.2017г. от Ирма Асенова Димитрова-Тайър, Сашо Димитров Господинов и Иванка Димитрова Иванова,
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 
29.11.2017

     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кюстендил(Приета с Решение № 764/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил ; изм. с Решение № 173/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил);(изм. и доп. с Решение№ 533/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 37/29.12.2015 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 290/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил) и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите към него може да видите тук

 
24.11.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 27 ноември - 01 декември 2017 г.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 48 от 593

© 2018 Община Кюстендил