Последни новини

17.11.2016
      Община Кюстендил, съвместно с отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД – гр.Кюстендил, организират кампания за безвъзмездно кръводаряване с цел набиране на доброволци в помощ на нуждаещите се.

      Осигуреният екип от отделението по трансфузионна хематология за кръвовземане ще бъде на разположение на всички желаещи дарители на 22.11.2016г. (вторник) от 09:30 часа до 14:00 часа в залата на Килийното училище – гр.Кюстендил.
 
17.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
До
Маргарита Благоева Дойчинова
от гр.София, ж.к. „Дървеница” №40, вх. А, ет. 5, ап. 13
 
    На основание §4л от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28а, ал. 1 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-00-929 от 12.10.2016 год. на Кмета на Община Кюстендил е одобрена базисната оценка на част от поземлен имот № 16141.100.42 с ползвател Мария Йорданова Вучкова в местност Ракевица (Влахов дол), землище на с. Горна Брестница по плана на новообразуваните имоти, раздадени по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в размер на 100 кв.м. и пазарна оценка в размер на 157 кв. м. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд гр. Кюстендил.
 
17.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 
    Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Правилник за устройството и дейността на обединен детски комплекс Кюстендил” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 30 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
16.11.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №329, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2016 г.,  Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територия-та на имота от „нива“ в „За производствено – складови дейности“ и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) в обхвата на ПИ 000999 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост и одобрява заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Валери Божилов Славков. Заявление Вх. №УТ 1569/ 29.09.2016 г.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.11.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №328, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2016 г., Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За малкоетажно жилищно строителство”, като е съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за пра-вила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 025034,  местност Куртевите, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

      Искането е направено със заявление вх. №УТ1452/10.09.2016 г. от Никола Иванов Младенов от гр. Кюстендил.

      Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
14.11.2016

­

  
Благотворителен фолклорен концерт в помощ на 3-годишния Валентин

Продължава...
 
14.11.2016
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Раздел I, чл.12 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд и Решение №219/30.06.2016 г. на ОбС - Кюстендил

Н А Р Е Ж Д А М:

На 22.11.2016 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2016/2017 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
11.11.2016
      На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-260 от 18.10.2016 г., Областния управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори с идентификатори №16141.110.1, №.16141.110.2, №.16141.110.3, №16141.110.4, №16141.110.5, попадащи в имот  №031046 от КВС на землището на с. Горна Брестница, местност  Бобище, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следваща > Последна >>

Резултати 377 - 384 от 560

© 2017 Община Кюстендил