Последни новини

07.11.2017

     Със Заповед № РД-00-1004/06.11.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 15.11.2017 година от 14,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещениe, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Продължава...
 
06.11.2017

     Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността юрисконсулт при отдел "Обществени поръчки- дирекция "Правни дейности" -общинска администрация при Община Кюстендил
    Конкурсната комисия, назначена със Заповед№ РД-00-993/01.11.2017 година на Кмета на Община Кюстендил Р Е Ш И :

 

Продължава...
 
03.11.2017

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г:

07.11.2017 г Яна Георгиева Панайотова 15.00 ч.
07.11.2017 г Елеонора Маргаритова Христова-Спасова 15.30 ч.
07.11.2017 г Наталия Богомилова Барутчийска 16.00 ч.

 
03.11.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ по проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 
03.11.2017

ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова пресконференция за представяне на дейностите по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.


Пресконференцията ще се състои на 06.11.2017 г. от 12:00 ч. в малката зала на читалище „Братство“ - гр. Кюстендил, ул. "Отец Паисий" 11 .

Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

 
02.11.2017

     Със Заповед №РД-00-1000/02.11.2017 година на Кмета на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2017/2018 година и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Продължава...
 
02.11.2017

По повод Задушница на 04.11.2017г. (Събота) ще бъде пусната извънредна автобусна линия, с цел улесняване придвижването на хората, пристигащи от селата и околността.

Фирмата, извършваща превоза, е “Алимак” ЕООД.
Маршрутът предвижда тръгване от спирката на Пазара до Новия траурен парк. За деня сe предвижда един курс – в 10:20ч., като цената на билета в едната посока е 1 лев.

 
01.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1381 – до нова шахта до БС в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на гр. Кюстендил (ПИ 41112.503.1783 от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил) и ПИ 000516 от КВС на землище с. Слокощица. Възложител на проекта е „Мобилтел“ ЕАД – гр. София.
Проектът и придружаващата го документация се намират в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 87 от 31.10.2017 г.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 33 - 40 от 562

© 2017 Община Кюстендил