Последни новини

28.02.2017
     На 01.03.2017г. от 17.00 часа в зала на Килийното училище ще се проведе обществен диалог на Областният управител на Кюстендилска област г-н  Йордан Татарски с местните общности в община Кюстендил. Пълния текст на писмото  може да видите тук
 
28.02.2017
Съобщение на основание §4, ал. 2 от ДР ЗУТ

До Кристина Георгиева Зарева от гр. Кюстендил, ул. „цар освободител” №239, ет. 8, ап. 23

До Кирил Георгиев Пашев от гр. Кюстендил, ул. „вола” №21
Продължава...
 
27.02.2017
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски


ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
 
24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
ДО МИЛКА ЙОРДАНОВА САЛМОВА, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР СИМЕОН I” №64
Продължава...
 
24.02.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ
 
Община Кюстендил стартира процедура за набиране на проекти за младежки дейности на неправителствени организации съгласно Правила за реда и условията за финансово подпомагане от община Кюстендил на проекти за младежки дейности на неправителствени организации. Комплектът документи за разработването на проектите е утвърден със Заповед №РД-00-144/22.02.2017 г. на Кмета на община Кюстендил.
Документите могат да се изтеглят от сайта на Общината, меню „Младежки дейности и спорт”, подменю „ Документи”.
Проектите се подават в деловодството на Общината.
Крайният срок за подаване на проектите е до 17:00 часа на 12.05.2017 г. /петък/ .
 
23.02.2017
    
На 16.02.2017 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение №355/29.12.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното
 
РЕШЕНИЕ:

1. Допуска до публично изслушване следните 24 кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд:
Продължава...
 
23.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
      До Екри Исметов Караджов, гр. Кюстендил, ул. „Индустриална” № 2 собственик на ПИ 908, кв. 1 по плана на Стопанския двор в с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Уведомявам Ви, че със Заповед №РД-00-129/15.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
Продължава...
 
22.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-115/08.02.2017 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-„За обществено жилищно строителство” и УПИ I-3322, квартал 74 по плана за регулация на гр. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП – ПЗ) в обхвата на новообразуван УПИ I-1715, 1704, кв. 74. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 33 - 40 от 321

© 2017 Община Кюстендил