Последни новини

19.01.2017
     СПРАВКА за постъпили предложения по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил може да видите тук
Продължава...
 
18.01.2017
Съобщение до
ЛИЛИЯ БОРИСОВА ВЪЛЕВА
Ж. К. БАНИШОРА №29, ВХ. Д, ЕТ.4, АП.79
ГР. СОФИЯ
СТОИМЕН КОСТАДИНОВ КЕРЕСТЕЛИЕВ
УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ №57, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ
    
Продължава...
 
18.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
До:
Личка Данчова Войнска от гр. Кюстендил, ул. „Места” №24,  вх. Б, ет. 4, ап. 8
Илиана Димова Декова от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №85А,  вх.А, ет.8, ап. 24
Станка Йорданова Танева от гр. София, ул. „Блага Димитрова“ №20
Лилянка Тодорова Григорова от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Петър Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Теодор Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин“ №6, вх. В, ет.13, ап. 73
Рилка Тодорова Лепнийска от гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ №15А
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №379, прието на заседание проведено на 29.12.2016 г. с Протокол № 16, Общински съвет – Кюстендил, разрешава на ,,АБ -ТЕРМ” ООД  гр. Кюстендил с ЕИК 109569979, представлявано от Христо Михайлов Абаджиев – управител на дружеството да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен  план  /ПУП-ПП/ за определяне на трасе за изграждане на подземна кабелна линия 20кV за  обект : ,,Цех за метални изделия” в  УПИ І-17078, кв. 22А  по плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил преминаващо през поземлен имот ПИ №0.108 , землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 18352 по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №376, прието на заседание проведено на 29.12.2016 г. с Протокол № 16, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска –„За индивидуална жилищна сграда” и съобразен с изискванията на чл.19 от Наредба №7/22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона ,,с малка височина”  (Жм)  в обхвата на ПИ с идентификатор № 029239, в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 44183  по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №378, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2016г.,  Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ конкретизиране на устройствените параметри, съгласно чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за предимно производствена (Пп) устройствена зона за поземлен имот 051374 в землището на с. Жабокрът, с ЕКАТТЕ 29026, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №375, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2016г. и Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „За складов терен” в „За жилищно застрояване” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устроиствени зони  и показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „с малка височина”. Проектът е с обхват ПИ 000039, местност Стрелбище, землище на с. Грамаждано от картата на възстановената собственост. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл.125 ЗУТ.
Продължава...
 
18.01.2017
                  

  Днес, 18.01.2017 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение №311/27.10.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

                                           РЕШЕНИЕ:

      I. Допуска да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет - Кюстендил кандидатурите на 25-та кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 33 - 40 от 286

© 2017 Община Кюстендил