Последни новини

07.02.2018

     Със Заповед № РД-00-97/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.02.2018 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, в УПИ I, кв. 389 на Колушко дере за поставяне на преместваем обект за плод и зеленчук с площ от 50,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

Продължава...
 
05.02.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


Община Кюстендил набира предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен с цел спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина по предписание на РДГ Кюстендил за следните обекти:

 

Продължава...
 
05.02.2018

Уважаеми съграждани, община Кюстендил Ви уведомява, че от днес 05.02.2018г. до 30.04.2018г. може да заплатите местните си данъци и такси с 5% отстъпка.
Сумите могат да бъдат внесени в брой и на ПОС терминал на касите на отдел „Местни приходи“, намиращ се на ул. „Христо Смирненски“ № 1, а също така по банков път, с пощенски запис или Интернет чрез дебитна/кредитна карта.

 
02.02.2018

     Със заповед № РД-00-98/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.02.2018 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Продължава...
 
02.02.2018

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 05-09 февруари 2018 г.

 
01.02.2018

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г. може да видите тук

 
01.02.2018

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Кюстендил. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.kustendil.bg

Необходимите документи може да видите тук.

Продължава...
 
31.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), изработен по реда на действащата нормативна уредба. Проектът обхваща част от местност Лозенски механи, землище гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, с граници, в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил, от север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево”, от изток – „Соволско шосе” и от запад – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил). С решението е одобрено и задание за проектиране, съгласно което се изисква проектът за ПУП-ПРЗ да предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 33 - 40 от 641

© 2018 Община Кюстендил